01:49

Jelaleddin soltanyñ ejesi Aýçeçek hatyna

JELALEDDIN SOLTANYÑ EJESI AÝÇEÇEK HATYNA

Edebine ebedilik erk ýetmez,
Namysy ýüzünde nur-perde ýaly.
Tämizligne tegmil düşmez, çirk ýetmez,
Sen türkmeniň mert aýaly.  

Mirasdüşer dogurmansyň tagt üçin,
Il merdini serpaý etdiň äleme.
Soltan ogluň iliň-günüň bagty üçin,
Garşy durdy soňsuz zulum-talaňa.  

Mertlik bilen çeken ykbal synagyn
Goç ýigitler Rüstem Zala taý geljek.
Sanjak boldy bize elwan gyňajyň,
Şa melikäm, hatyn enem, Aý çeçek.  

Seniň ýaly şir ýürekli aýaldan
Diňe Jelaleddin ýaly är doglar.
Duýduk sen bolmaňda  ahyr-owalda,
Öňden ýowuz bagtymyza gar ýagar.  

Sil bolup towlanyp akýan derýanyň,
Kenarynda sil bolanda ganymyz.
Namys bilip ýaga ýesir bermäge,
Döwdüleşdik orta goýup janymyz..  

Seniň tämizligiň päkligiň hakda,
Galsyn diýip ebedilik efsana,
Bedeniňi derýa möwjüne atdyk,
Şanyň göterildi mawy asmana.

Sylapberdi MUHAMOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Garadag | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ürgenç rowaýaty / Goşgular - 06.01.2023
Pyraga ýüzlenme / Goşgular - 08.01.2023
1-nji sentýabr duýgulary / Goşgular - 06.01.2023
Семинаристу, писавшему эпиграмму / Goşgular - 28.01.2023
Оссиан / Goşgular - 06.01.2023
Süýnen ýyldyzym / Goşgular - 06.01.2023
«Буду всегда я по-прежнему молод нетленной душою…» / Goşgular - 15.01.2023
Watan / Goşgular - 07.01.2023
Deprem Ağıtı / Goşgular - 13.02.2023
Вечер в Ницце / Goşgular - 10.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]