13:51

Suwdan ot çykaran goşgy

Категория: Goşgular | Просмотров: 512 | Добавил: Moderator | Теги: Geldimyrat Seýidow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Owadan pyçak hakynda erteki / Goşgular - 09.04.2024
Darkaşnama / Goşgular - 28.05.2024
Ýer şar aýlanýar / Goşgular - 09.06.2024
Ganyp dolup / Goşgular - 29.05.2024
"Gelin jan..." / Goşgular - 26.03.2024
Победителям / Goşgular - 29.02.2024
Pilmahmydyň ölümi / Goşgular - 30.05.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Erjellik / Goşgular - 05.01.2024

Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Garadag  
128
Dana Pyragynyñ şol meşhur setirlerini her kim bir dürli düşünýän. Hakykatdanam syr doly setirler.

0
2 Garadag  
128
Geldimyrat aga galamyñyza bereket!

0
3 Geldimyrat  
1596
Minnetdar, inim, Garadag!

0
4 Moderator  
1471
Kim bilýär, belkäm, adamyñ öz bolşuny göz öñüne tutandyr. Ot ýaly adamlar kän-ä... "Basan ýerinden ot çykýar" diýilýändir şeýle dogumly adamlara. Ýa-da iki agyz ýalan gepi bilen birgiden adamlañ ýüreginde ýigrenç oduny tutaşdyryp bilýänler. Asly iki pygamberden (Adam ata, Nuh) gaýdýan adamzat neslinden "alan demi hebes" beýle "arwahlaryň" çykyşyna geň galmaz ýalymy...
Ýazyjy-şahyryñ baş obýekti-de - ADAM (bolmaly)!
Adamzadyñ ot gorsaýşy, imperialist jeňbazlaryň dünýäni otdan alyp suwa, suwdan alyp oda salyşy-da aýdylýanlara doly gabat gelýär. Metafora jüpüne düşende ondan on dürli, ýüz dürli many çykaryp bolýar. Netijede şahyryñ anyk näme aýdany mesaña görnüp, bildirip durjak bolsa, ýa diñe bir many çykarjak bolsak, ol eýýäm goşgy bolmaýar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]