23:52

Bilgin! / goşgular

BILGIN!

Gyzyl ikindide ýola düşmegin
Sişenbe öýlede, asla göçmegin
Sapar etseň, zyýaratda  düşlegin
Parzdyr-bilgin!

Zenan didesine dikanlap bakma,
Juda agyr ýüküň, Inere ýükle
Işe jür, mergen bol, söhbede ökde
Nefesdir-bilgin!

On esse köp bilgin ata kesbinden
Ýüz esse agyr gel, azan ismiňden
Ýol kelteltme, gabrystanyň üstünden
Günädir-bilgin!

Synaňy her çökder synaga dözme,
Haramdan, halaly, tersden dürs gözle
Peder ýolun, ykbal düwnüni çözle
Sogapdyr-bilgin!

Bolmajak närsani boldurjak bolma
Hak uran bendäni, galdyrjak bolma
Köpek paýyn, gurda aldyrjak bolma
Hebesdir-bilgin!

■ Üşük et!

Il derdin bölüşmäge,
Dost karzyn üzüşmäge,
Ters dawa çözüşmäge,
Üşük et!

Jylawla yňdyrmany,
Belki sende dermany,
Aglany diňdirmäni,
Üşük et!

Ezizläni ezizle,
Goluň uzat ejize,
Nanyň paýlaş, ýa, gizle,
Üşük et!

Buzdan tozan arama,
Garyp malyn darama,
Gumbaşdan ýol sorama,
Üşük et!

Gije gezme başarsaň,
Ýol çarkandak, batarsyň,
Seni-Halkyň götersin,
Üşük et!

Bilmedigňi sora, bil,
Bugdaý däne deý döwül,
Iliň dilinde öwül,
Üşük et!

Dul öýünden örleme,
Kişiň zadyn harlama,
Ataňdan öň gürleme,
Üşük et!

Lukma, hörekdir selme,
Heleý diýilmez geline,
Eşege eýer salma,
Üşük et!

Pes päl bol, bolma gedem,
Boljak bol, Gyrat-bedew,
Girrik deý etme jedel,
Üşük et!

Geçir perzent günäsin,
Ýykma köňül binasyn,
Gör, kimlere pena sen,
Üşük et!

Terslik tapmarsyň dinden,
Özüňi-il bolup synla,
Çek ynsan terezinde,
Üşük et!

Suw durar, kerep tutar,
Din başyn arap tutar,
Betpäl özüni gutar,
Üşük et!

■ Ömrüñe many

-Ýürekdeş dogan,
-Wepaly ýassykdaş,
-Düşbi perzent,
               Ömrüñe many.

-Yrylmaz Döwlet,
-Başy bütinlik,
-Agzybir ojak,
               Ömrüñe many.

-Tabakdaş goñşy,
-Janköýer dost,
-Süññibir topar,
               Ömrüñe many.

-Deñ gopjak egindeş,
-Mähek deý syrdaş,
-Kalby bir garyndaş,
               Ömrüñe many.

-Haýaly uýa,
-Paýhasly goja,
-Ylymdan dereje,
               Ömrüñe many.

-Peder ýolun oñlamak,
-Pir söhbeti diñlemek,
-Günälini geñlemek,
               Ömrüñe many.

-Dana bol sen, ýol kesen!
-Şir bolsañ, duşman basan,
-Pirlere gulak asan,
               Ömrüñe many.

■  Ätiýaç etmeli

- Näbelet ýoldan,
- Agzala ilden,
- Şalpañ dilden,
                    ätiýaç etmeli.

- Körzehin lukmandan,
- Şermende aýaldan,
- Bigaýrat oguldan,
                    ätiýaç etmeli.

- Adyl däl kazydan,
- Ähdi ýalan dostdan,
- Iki dilli dilmaçdan,
                      ätiýaç etmeli.

- Päli ýaman goñşudan,
- Haýasyz gyzdan,
- Guduzlan itden,
                      ätiýaç etmeli.

- Enäñ gargyşyndan,
- Bidöwletiñ alkyşyndan,
- Betpäliñ sargydyndan,
                      ätiýaç etmeli.

- Bitäret okalan töwirden,
- Ekiz guzlan sygyrdan,
- Namyssyz geçjek ömürden,
                      ätiýaç etmeli.

- Düýbi gowşak jaýdan,
- Amanat şaýdan,
- Ýatyk dogan Aýdan,
                     ätiýaç etmeli.

- Tapdan düşen göwreden,
- Gündizki ogrudan,
- Gelin aýagy, egriden,
                     ätiýaç etmeli.

- Hümmetsiz baýlykdan,
- Imansyza taýlykdan,
- Köp Hudaýlykdan,
                    ätiýaç etmeli.

- Bigünä döküljek gandan,
- Ýeñil geljek şandan,
- Ýüregi daş-dogandan
                    ätiýaç etmeli.

- Bogaz keýigi atmakdan,
- Bir ejizi utmakdan,
- Janyña kast etmekden,
                    ätiýaç etmeli.

■ Gymmady düşmeýän mukaddeslikler

- Kümüşiñ sesi
- Çeşmäñ sesi
- Gyz gülkisi
                        meñzeş bolmaly.

- Gojañ danalygy
- Balhy tudyñ kölegesi
- Köpek sakçylygy
                         meñzeş bolmaly.

- Gyratyñ ýyndamlygy
- Gylyjyñ ýitiligi
- Ýigit gaýraty
                         meñzeş bolmaly.

- Asmanyñ asudalygy
- Ýurdyñ parahatlygy
- Halkyñ agzybirligi
                          meñzeş bolmaly.

- Patyşañ adyllygy
- Weziriñ paýhasy
- Iliñ pespälligi
                           meñzeş bolmaly.

- Alymlañ ylymy
- Ahunyñ dogasy
- Şahyryñ hormaty
                            meñzeş bolmaly.

Ogulşeker HOJAÝEWA.

>> Отправлено из Mail.Ru для Android
Категория: Goşgular | Просмотров: 350 | Добавил: Мylayym | Теги: Ogulşeker Hojaýewa | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В исканьи истины и бога…» / Goşgular - 14.01.2023
«Посадила яблоньку…» / Goşgular - 23.01.2023
Чудесный охотник / Goşgular - 05.01.2023
«Первородство – на сиротство!..» / Goşgular - 12.01.2023
«Милые спутники, делившие с нами ночлег!..» / Goşgular - 29.01.2023
Bagyşla, ezizim! / Goşgular - 06.01.2023
Как листья в осень / Goşgular - 06.01.2023
Çyn bilen ýalanyñ aralygynda / Goşgular - 14.01.2023
Çary Ataýewiň goşgulary / Goşgular - 17.01.2023
«Свободно шея поднята…» / Goşgular - 10.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]