13:41

At galar

AT GALAR

Emel ýetse bir bedasyl gardaşa,
Bag-bossandan bilbil gider, zag alar.
Iliň gamy bilen bolmaz pişesi,
Ýetim-ýesir, pukaradan zat alar.

Mollasy bar, sopusyna seretmez,
Birehimiň ýüregini eretmez.
Gadyrdanlar gadyr eder elýetmez,
Alyp çykar ot içinden, şat bolar.

Sen, ne jüre kişi, eý, adam ogly,
Kürsüde oturyp, lakamyň ogry.
“Çyndan” sözüň jyna çalymy dogry,
Ne hekaýat, munda ança mat bolar?

Il malyna gözün diken bahylyň,
Aýbyny ýaýmasaň, günä ahyryn?!
Dabanyndan soýlan gadym şahyryň,
Başyna ineni dowzah ot bolar.

“Sözüm dag aşmady” diýip, oturma,
Zanny gorkak bolsaň, ýokdur gutulma.
Pyragy aýtmyşlaý, özüň ýitirme,
Zamananyň gerçeginden at galar.

01.01.2023
Категория: Goşgular | Просмотров: 119 | Добавил: Moderator | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Dünýe... / Goşgular - 11.02.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garadag  
128
Birinji bentde bedasyl gardaş diýen ýeri birhili bolupdyr. Umuman gowy eken

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]