21:45

Kitap - mähriban dost

KITAP - MÄHRIBAN DOST

- Ylmy kitaplardan iň täzelerini, çeper kitaplardan bolsa has könelerini okaň! Nusgawy edebiýat hiç haçan könelýän däldir.

Eduard Bulwer-Litton, iňlis ýazyjysy.

* * *

Pikirlenmän okadygyňyzça, köp bilýändirin öýdýänsiňiz, pikirlenip okadygyňyzça bolsa, şonça-da az bilýän ýalysyňyz.

Fransua Wolter, fransuz filosofy.

* * *

- Okap düşünmezlik düýbünden okamazlyk bilen barabardyr.

Ýan Komenskiý, çeh pedagogy.

* * *

- Kitap muzd soramaýan mugallymdyr. Ol her pursatda saňa akyl-paýhas peşgeş berýär.

Alyşir Nowaýy, özbek şahyry we akyldary.

* * *

Kitap iň wepaly dostdur. Iň kyn pursatlarda-da onuň goldawyna bil baglamak bolar. Kitap hiç haçan biwepalyk etmez.

Alfons Dode, fransuz ýazyjysy.

* * *

Adamlar okamagy bes edenlerinde, pikir etmegi hem bes edýärler.

Deni Didro, fransuz filosofy.

* * *

Oňat kitaply bolmak, iň uly baýramçylykdyr.

Maksim Gorkiý, rus ýazyjysy.

* * *

Eline oňat kitap düşen adam hiç haçan ýalňyz däldir.

Karlo Goldoni, italýan dramaturgy.

* * *

Dünýäde kitapdan mähriban dost bolmaz.

Alyşir Nowaýy, özbek şahyry we akyldary.

* * *

Her kitaby okamagy başarmak gerek.
Blez Paskal, fransuz alymy we ýazyjysy.

* * *

Pikirlenmän okamak – iýýäniňi çeýnemän ýuwudup oturan ýalydyr.

Edmund Bork, iňlis syýasy işgäri.

* * *

Kitapsyz öý ýüreksiz göwre ýalydyr.

Mark Siseron, gadymy grek akyldary.

* * *
Toplan: Gülşat KULYÝEWA,
Aşgabat şäheriniň ýöriteleşdirilen 29-njy orta mekdebiniň mugallymy.
Категория: Sözler | Просмотров: 471 | Добавил: Мylayym | Теги: Gülşat Kulyýewa | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Sözler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 merikow  
197
Gülzyýada,bagyşlaň minus basaýypdyryn teswiriňize.

1
2 Мylayym  
83
Minusy, plýusy, laýk-maýk nirede bolýa munuň? Nädip bilmeli? smile

0
3 Sergezzan  
707
Kitaplar bana yasak, doktorlar okumami yasakladi, bana iyi gelmiyor. Sizde okumayin, birşeye yaramiyor )

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]