11:19

Bu aýallar, bu aýallar, aýallar...

"BU AÝALLAR, BU AÝALLAR, AÝALLAR..."

Isteseler arşa ýetir adyňy,
Isteseler ýakyn eder ýadyňy.
Bol ederler öýdäki ýok zadyňy,
Bu aýallar, bu aýallar, aýallar. 

Isteseler bar zadyňy ýok eder,
Günäkärem bolsa özün ak eder.
Göwneseler eliňden suw akydar,
Bu aýallar, bu aýallar, aýallar.

Göwnün ýyksaň ondan elhenç duşman ýok,
Söýse weli owal-ahyr puşman ýok.
Dünýä döräp heniz onsuz ýaşan ýok,
Ah, aýallar, bu aýallar, aýallar.

Kynam däl ýalydyr göwnüni tapmak,
Göwnün tapmadyga diýerin akmak.
Gödek söz – ömürik gapyňy ýapmak,
Bu aýallar, bu aýallar, aýallar.

Bir bakyşda açyp biler telbäni,
Bir ýakyşda weýran eder külbäňi.
Kim bolsaň-da, borsuň şoň talabany,
Bal aýallar, gül aýallar, aýallar.

Erkekmidir söýýän diýip aldaýar,
Aýalmydyr eýsem şondan aldanýan?!
Size başyn egip gider Allaýar,
Jan aýallar, han aýallar, aýallar.

18.04.2000.

▶ AMAN SAKLA

Herki kellekeserleriň
Gazabyndan aman sakla.
Töhmet atly nägehanyň
Azabyndan aman sakla.

Aman sakla ot-ýalyndan,
Tokaý otlap at alandan.
Gülende gülýär ýalandan,
Bozugyndan aman sakla.

Aman sakla sil suwundan,
Suw içsin göwün-göwünden.
Atanyň dişin owurdan
Ýazygyndan aman sakla.

Peşabyň aýpaltasyndan,
Hem aýal sölitesinden.
Garaz, adam gendesinden
Uzagyndan aman sakla.

Hudaýjan oýunjakmykan?!
Bilse şonam aldajak kän.
Bir-biregi goldajak däl
Duzagyndan aman sakla.

Aman sakla kän-kän zatdan,
Arsyz diýen ýaman atdan.
Nebis diýen ýaman ýatdan
Gazygynda aman sakla.

18.04.2000.

▶ GÖZELLER ŞASY

Ýanar otda ýanar men,
Bir gün seni görmesem.
Aýyrmasyn ykbalym
Saňa boýun burmadan.

Hiç kese boýun synman
Az görmedim jepany.
Indem boýun buramsoň,
Rowa görmez sapany.

Şa öňünde epilmek
Raýatyna aýyp däl.
Sen gözeli özümiň
Ýalňyz şahym saýyp men.

Janym alsaň berermen,
Sen deý mahy-tabana.
Jan algyçdyr gözleriň,
Geldim aý, gyz amana.

Seniň ýaly barmy, heý,
Şeýle ajap ýasalan.
Ykbalym ykbalyňa
Müdimilik ýazylan.

Göz öňümde jemalyň
Çykaňok hiç huşumdan.
Sensiň diýip çaklaýan,
Geçse biri duşumdan.

Tapylmaz seniň taýyň,
Meni bagtly eden gyz.
Göterdiň ykbalymy
Täji-tagtly eden gyz.

18-19.04.2000.

Surat: Medine Safari / "Obaly aýallar"
Категория: Goşgular | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 4.2/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Garyp köñlümiñ soltany / Goşgular - 21.02.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Teswirçi  
Bu ayallar, aýallar.. tongue

0
2 Мylayym  
83
"Bu aýallar, bu aýallar, aýallar..." araňyzda düşünýäniňizem bolsuna... smile

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]