15:33

Käbir aýallara melek diýýäñiz

KÄBIR AÝALLARA MELEK DIÝÝÄÑIZ

Käbir aýallara melek diýýäñiz
Perişde diýýäñiz göçme manyda.
Düşünýän, wah ýöne menzetmelerñiz,
Baranok olaryñ golaý ýanyna.

Göçme manydaky meñzetmäñizden,
Kellejigi göçen käbir melekler.
Özlerini şeyle elýetmez öýder,
Soñ özüne, boluşyna seretmez.

Onsañ şulañ bary ýadyma düşse,
Iki baka çarp urýaryn telbe dek.
Siz bir aýdyñ, aýal niçik bir melek,
Mysal üçin Ezraýylam bir melek.

Siziñ melek diýýän zenanlaryñyz,
Sözüñ doly manysynda melek däl.
Akylly aýala derkar däl bu at
Öz-özüñi aldamagam gerek dâl.

Wepasy rowaýat
Söýgüsi aýdym.
Aýal är ömrüni dessan etmeli.
Namys-arly, gül kamatly naçara
Hatda melekleñem gözi gitmeli.

Ýasalandyr Ylahy yşk mährinden,
Mert är gerek söýüp-sylap, aýara
Mertebesi belent melek ählinden
Şonuñ üçin melek diýmäñ aýala.

Sylapberdi MUHAMOW.

04.02.24.
Категория: Goşgular | Просмотров: 411 | Добавил: Garadag | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 5.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
Erjellik / Goşgular - 05.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024

Teswirleriň ählisi: 5
0
1 Gumlygelin0700  
1545
Doly ylalaşýan...
Gyz çaga Melek diýip at goýýalar. Şu-da meñ üçin göwnejaý däl.

0
2 Narcissus  
1589
Doly manyda oňlaýaryn diýip biljek däl emma mamla taraplary-da bar. Aýal-gyzlara taryhdan bäri dürli-dürli ýüzlenmeler, sözler bilen ýüzlenipdirler, bularyň aglabasam erbet manyda, meselem "gyrnak", seksual islegini kanagatlandyrýan aýal-gyzlara aýdylýar, ýa-da "awrat" (owrat), "ganjyk" ýa-da häzirki zamanlarda "heleý" we ş.m ýüzlenmeler ulanylýar. Şol sebäpli bu ýüzlenmeler aýal maşgalalaryň äsgerilmeýändiginiň iň aýdyň kepilidir. Indi bolsa bu sözler ýatdy emma ýene-de ady bilen däl-de, ýene-de dürli-dürli ýüzlenmeler bilen çagyrylýar. Hiç haçanam ady bilen ýüzlenmek islemeýärler. Bu bolsa aýal maşgalalary has aýratyn bir orna goýýar (erbet ýa-da gowy manyda), ynsan däl ýaly hasaplanýar.

Şol sebäpli bu mesele döwrebap feministleriň we aýal haklaryny, durmuşdaky ornuny goldaýan adamlaryň garşylyklaryna duçar boldy. Mysal üçin, "aýal bir güldir" sözlemi: gaty erbet tankytlanypdy. Şol sebäpli "aýal hiç zadam däldir, ol ynsandyr" ýaly statuslar protestlerde ulanyldy. Çyndanam bu tarapdan seretsek mamla, esasanam edebiýatçylar bu işiň çenini ellerinden sypdyrdylar, indi dagy näme diýýändiklerini hem kän saýgaryp bilenoklar, diňe lenç edilen sözleri "olaram ýazýar" logikasy bilen öz eserlerinde ulanyp, ýer berýärler.

Netijede käbir aýal maşgalalar bu sözleri bilip kabul etmese-de, aň astyna ýerleşýär we birsyhly gaýtalanyp duran halatynda, hereketlerde üýtgeşme, tapawutlylyk görlüp başlanýar. Bir tarapdanam, hoşamaý, mylakatly sözler öz söýýän kişileriňe, ähmiýet berýän kişileriňe aýdylýar, aýdaňda-da kän ulaltmaly däl. Meselem siz birini söýýän bolsaňyz, aşa köp mylakatly sözleri diýip dursaňyz, onuň gözünden syrylarsyňyz we hormatyňyz, gazananja abraýyňyz döküler. Şol sebäpli "melek" diýdi, ýa-da ş.m sözleri gowy görýändigiňi bildirmek, üns berýändigiňi bildirmek manysynda ulanylyp bilner, bu işiň ýalňyş tarapy, umumy ulanmalary we derejesini sazlap bilmezlikleri.

0
4 Garadag  
128
Uzyn teswiriñizde juda mantykly deliller getiripsiñiz, begendim sypaýy añ-pikirleriñiz üçin minnetdar. Ýalñyz belligim: türkmeniñ heleý sözi pes, kemsidiji manyda aýdylmaýan eken. Muny meň özümem birki ýyllykda eşitdim. Heleý eleý sözünden gelip çykan diýdiler. Eleý bolsa gadymy türk dilinde ýanýoldaş hemra golaý ýaly many berýä diýäýdiler öýdýän, ýalñyşmasam.

0
5 Narcissus  
1589
Hä, bilemokdym. Ýöne köplenç adamlar oňaýsyz hasaplaýandygy we diýýänlerem oňaýsyz manyda diýýändikleri üçin şuwagta çenli ýalňyş düşünilip gelipdir öýdýän. Aslynda şeýle etimologiki maglumatlary diýseň gowy görýärin, ýazanyňyz üçin minnetdar, özümem gözleşdirip görerin.

0
3 Garadag  
128
Melek ady türkleriñ täsiri bilen geldi ilkibada biziñ aramyza. Bir aýal bardy türk filimlerini janköýerlik bilen tomaşa edýärdi. Netijede çagalarynyñ atlaryny türkçe goýup çykdy.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]