MARGIANA MEDENIÝETI: GADYMYÝETIÑ SYRLARY DÜNÝÄ AÇYLÝAR

Indi bir ýyla golaý wagt bäri Germaniýanyň muzeýlerinde «Margiana — Türkmenistanyň çäklerindäki bürünç asyrynyň şalygy&raq ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 349 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taryhy tapyndylar

KАP DАGYNYÑ GÄDIGINDЕ ISGENDЕR...
    
Sözbaşуnyň оkyjyda «Kар dаgy haýsy dаg?» wе «Isgendеr kim, Türkmenistana onuň näme dahyly bаr?» diýen iki s ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 384 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurmämmmet Rahymow

MUHAMMET AL-HOREZMI
    
Türkmen topragymyz adamzadyň häzirki zaman ruhy we medeni, jemgyýeti ilerledýän nazary we amaly ylymlaryň kemala gelen ojaklarynyň biridir. Häzir ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 395 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gözel Öwezowa

TARYHYÑ SAHYPALARYNY YZARLAP...
    
Ýurdumyzda taryhymyzy öwrenmek bilen bagly düýpli işler alnyp barylýar. Paryzdepede geçirilen gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde ýüz ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 366 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Paşaguly Garaýew

ORTA AZIÝANYÑ ILKINJI TÜRKMEN ÇAPÇYLARY

■ Mirzahyt Mirsyddyh ogly we onuñ neşir eden kitaplary

XIX asyryň ortasynda Orta Aziýada metbeçilik işi ýüze çykypdyr. Ilkibada diňe r ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 471 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Almaz Ýazberdiýew

HORMATLY PRIZDENTIMIZ.

Arkaýyn ýaşaýas, ýatýas arkaýyn,
Dünýäň bagty çüwen raýatdyrys biz!
Munyň üçin hiç ýadaman işleýär,
Görelde Hormatly Prezidentimiz.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 378 | Добавил: ahallydan | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel Gurbanowa

"KÄMILLIKDEN DOGAN SADALYKDYR ÝAZ"

Türkmen topragyna bahar geldi, ýaz geldi. Biziň mukaddes topragymyzda tebigata mahsus ähli ajaýyplyklar jemlenýär. Ýylyň dört pasly-da öz aýraty ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 426 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurtäç Annamuhammedowa

BEÝIK SOLTAN SANJARYÑ MAWZOLEÝI
    
Islendik halkyň medeni derejesi onuň öz taryhyna bolan garaýyşlary bilen kesgitlenýär. Özleriniň gelip çykyş şejeresini arkama-arka ý ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Rejepow

WAGT GIÑIŞLIGINI ÝEÑIP GEÇEN NÄRSE

● Hat-ýazuwyň taryhy hakynda
    
Taryhymyzda, edebiýatymyzda gymmatly maglumatlary asyrlaryň jümmüşinden şu günlerimize getirý ... Doly oka»

Категория: Türkmen dili | Просмотров: 412 | Добавил: Нawеran | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garahanjar Baýhanow

ÇÖŞDÜM BU GÜN BUKJA BAGYM...

Çöşdüm bu gün bukja bagym,
Niýetläpdirn jorap baryn,
Şeýle bir gün şulaň baryn
Geýersiň, geýersiň öýtdüm.

Nirelerden çykdyň, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 469 | Добавил: Мylayym | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Ogulnur Ataýewa

MÖJEKLERIÑ GEÑ-TAÑSY AÝRATYNLYKLARY

Gadymy türkmenler näme üçin başga jandary däl-de, "Gök tüýli sähra börüsini" simwol edinipdir. Saparmyrat Türkmenbaşynyñ "geçmiş ruhu ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 628 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Geñ-tañsy jandarlar

HAKEÝESI

Geçýän günüm, aýym, ýylym,
Söýdüm özlerinden uzak,
Ýigrendim eselse pälim,
Her ýoluna gurdum duzak.

Çekiberdim jylawyndan,
Göýbermedim ki ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 359 | Добавил: Raýdaş | Дата: 12.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow