BIR BITEWI DÖWLET DIÝIP JAN ÇEKEN AKYLDAR


Beýik akyldar Magtymguly Pyragynyň tutuş şygyrýetiniň özeniniň türkmen halky üçin iň gymmatlysy, iň möhüm borç, wezipesi külli türkmen halky ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 455 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

GURHANDA WE YSLAMDA BAŞGA SAÝÝARALYLAR BARMY ÝA-DA GURHANDA BAŞGA SAÝÝARALYLAR HAKYNDAKY AÝATLAR

Wanderbilt uniwersitetiniñ astronomiýa boýunça professory Dawid Weintraub "Dinler ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 466 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0)

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 455 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0)

…Sapak gyzgalaňly gidip durdy. Mugallym öz kärine aşyk hünärmenleriň ählisine mahsuslykda, öz gürrüň berýän wakalary ýüzlerçe ýyl mundan ozal bolup geçenem bolsa, özi şol hadysalary gözi bilen görmeg- ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 518 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

…-Ýolbars! Ýolbars, nahara! Nahara gel!-diýip Merdan it ýatagyň gapysyny açdy-da, ýalagyna naharyny guýup durşuna serhetçi itiň adyny tutup, çagyrdy. Emma bir çüňkde tokgalanyp oklanan gara keçe ýaly ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 428 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

…”Bäh, gurbany boldugymyň gözi açylana döndi. Guýaýşyny!” diýip Merdan oýlandy-da, ýygryldy. Baharyň ilkinji günlerinden heniz gyşyň sowugy aýrylmandy. Eginlerinde öllük geçirmeýän ýapynja bolsa-da, ü ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 448 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 520 | Добавил: Bagabat | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (6)

SUW PERISI ERTEKIMI ÝA HAKYKAT?

"Karib deñziniñ garakçylary -4: Syrly deñizlerde" çeper-fantastiki kinofilminde deñizde gaýykly ýüzüp barýan adamlara aýdym aýdyp berýän we olary özlerine ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 736 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Geñ-tañsy jandarlar

SYÝAHATÇY MARKO POLO
    
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda italiýaly jah ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 508 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Tirkeş Hümmiýew

Senli pikirleñ soñlamasy (oýlanma)

Hamala bu dert menden bir bada aýrylyp gidäýjek ýaly bolup göründi. Emma, günler geçdi, aýlar geçdi bu dertlerim aýrylmady. Bu derdimiň dermanyny lukmanla ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 437 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra Bäşimow

DEHISTANYÑ GÜNDOGAR KERWENSARAÝY
    
Taryhy ylmy edebiýatlarda «Dehistanyň gündogar kerwensaraýy» ady bilen hasaba alnan ýadygärlik Dehistan şäheriniň haraba ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 373 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýmämmet Rahymow

Senli dünýe... (oýlanma)

Senli dünýe... Bu dünýe hakda näçe aýdyp otursaň hem az ýaly. Bu gün ýene täze güniň başlangyjynda durun. Emma, näme edip, näme goýjagyma hiç hili kelläm işlänok. S ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 436 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hemra Bäşimow

Hemra BÄŞIMOW / GOŞGULAR

■ Hemra Bäşimow barada

Ýaş şahyr Hemra Bäşimow 1995-nji ýylyñ 9-njy sentýabrynda gadymy Horezm topragynda, ýurdumyzyñ Daşoguz welaýatynyñ Köneürgenç etrabyn ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Hemra Bäşimow

BU ÝERLER

Pasyllaň sazyn bezenip,
Çalan ýerleri bu ýerler.
Owal başdan Hak nazaryn,
Salan ýerleri bu ýerler.

Nesibe çekip dyz epen,
Atam-babam döw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Nurdan | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa

DÜÝŞLERI HUŞA ÖWÜRÝÄN ÄÝNEK

ABŞ-ly oýlap tapyjylar Dunjan Freýzer we Stiw Makguigan görülýän düýşleriñ has gowy seljerilmegini we düýşleriñ islege görä üýtgedilmegini üpjün edýän "Remee" ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 462 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Guwanç Mämiliýew