MAGTYMGULYNYÑ ŞYGRYÝETINDE MILLILIK

Türkmeniň Beýik akyldar ogly Magtymguly Pyragynyň şygyrýetinde millilik ruhuny gözlemek juda kyn we çylşyrymly mesele bolup durýar. Onuň sebäbi beýik aky ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 522 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

MUMYÝANYÑ PERÝADY

Günorta Amerikanyñ Amazonka derýasynyñ kenarýaka sebitlerinde ybadathana we guburhana deregine ulanylan gizlin ýerasty gowakda tapylan 600 ýyllyk mumyýalanan jeset  u ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 411 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (0)

MÄLIK ŞA

Mälik şa Beýik Seljuk türkmen şadöwletiniň meşhur soltany Alp Arslanyň ogludyr. Ol 1055-nji ýylyň 6-njy awgustynda dünýä inipdir. Onuň dünýä inen ýyly seljuk türkmenleriniň taryhyn ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 408 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Mälik şa

TARYHYÑ GATYNA GÖZ AÝLASAÑ
    
Hormatly Prezidentimiz «Asyrlarboýy ýaşaýşyň gözbaşy, bolçulygyň girewi hasaplanyp gelinýän keramatly suw ähli janly tebigata ömür b ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Açyldurdy Taganow

…Ukudady. Birdenem goýunlar ýakymsyz mäleşdiler. Ikilenç olaryň mälemesi hasam erbet çykdy. Ol hasyr-husur düşeginden turdy-da, ukuly gözlerini açalak-ýumalak edip, palçyk kepbäniň bosagasyna bardy. I ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 445 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

Arada bir gün, şu saýtyň agzalarynyň biri “ýolda ýatan kerpiç” barada-da gep owadanlap bir zatlar ýazyp boljakdygyny, ýöne beýle ýazylan zadyň nämä derkardygyna düşünmeýändigi hakyndaky ýaly manyda bi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 591 | Добавил: Bagabat | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (21) | Теги: Serdar Ataýew

Çagajykkak galanmyzda dökülip,
Eziz käbäm, şükür barlygyñ üçin.
Hor bolmadyk ýaşadyk biz bakylyp,
Käbäm, Seniñ juda zorlugyñ üçin.

Ejizlemän berk guşadyñ biliñi,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 389 | Добавил: Nurdan | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Mährijemal Amanowa

ÝEWROPA KOLONIALIZMINIÑ INTELLEKTUAL ÝÜZI: ELIF ŞAFAK

Döredijilik intelligensiýasynyñ wekili öz halkynyñ milli ruhy we dini gymmatlyklaryna buýsanýan, olary öz añ-düşünjesine, ruhy dünýäs ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 485 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nurullah Çetin

IT BILEN PIŞIK

Bile ýaşaýar,
It bilen pişik,
It-ä horlanýar,
Pişigem çişik.

Etmeli zady,
Öwredýär oňa,
Pişik myr-myrna,
It gelýär heňe. ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 466 | Добавил: Raýdaş | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allanazar Rejebow

ÝÜREKDEŞE

                         O.Nazarowa

Gelip ýürek tarym kakan,
Seniñ mähriñ ýazlarmy ýa!?
Señ gö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 446 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

YLHAM PERIŞDÄME

Goşgularym gözleriňden göçürme,
Ýogsam galam tutmak küje menküje
Seniň kimin ýara duşsa, içinde
Her kimiňem zehini bar meňkiçe.

Men bu dü ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 496 | Добавил: Nurdan | Дата: 15.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Mätgurban Mätgurbanow