ŞÜKÜR, BAŞYM EGILMEDI

Saýasynda päk ynsanlañ,
Özümi saýamda melek.
Orramsylañ arasynda,
Oýun gurdy käte pelek.

Orramsylañ myjabatyn,
Asyp boýna gynap gö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 496 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (5) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

SAHNA ROLUNDA DÄL-DE, HAKYKY DURMUŞDA 10 ADAM ÖLDÜREN AKTÝOR

Dünýäniñ iñ köp tomaşa edilýän "Möjekler mekany" ("Kurtlar Vadisi") teleserialynyñ Kylyçy Atilla Olgaç ýaşly ... Doly oka»

Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 466 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0)

NÄME ÜÇIN KOMPÝUTERIÑ KLAWIATURASY ELIPBIÝ TERTIBINE GÖRÄ DÜZÜLMEDIK?
    
Häzirki wagtda dünýäde QWERTY klawiaturalary giňden ulanylýar. Bu klawiaturadaky harplaryň ýerl ... Doly oka»

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 499 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0)

DOSTUMA

(Dostum Sapa Hommadowa)

Aýyp etme ýatdan çykyşýar diýip,
Hezil geçen günler, berilen sözler.
Dert saýyp ownujak gussalary-da,
Kä eziz zatlaram sa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 418 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Hanow

SENIŇDIR

Maňa derýa bolup akjak ylham ber,
Akyşy-da, akmaýşy-da seniňdir.
Ýürek ýarasyny ýakjak melhem ber,
Ýakyşy-da, ýakmaýşy-da seniňdir.

Dagdan gözlä ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 440 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

SENI KÜÝSEDIM

Gussam gursagyma sygmadyk çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.
Asman gözýaş döküp, diňmedik çagy
Bir seni küýsedim, seni küýsedim.

Ýelleň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 518 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

INDI TELIM AÝDYR...

Indi telim aýdyr habar-hatyr ýok,
Dünýäm, dünýe ýaly dymýaň nämüçin?
Küýüm unutmakda,
Undup bolanok.
Saňa ýazmagam kyn,
Ýazmazlyk ha ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 440 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Gurbannepesow

SÖÝGI GOŞGUSY

Peýdasyz oýlardan gaçyp bilemok,
Öçüp bilemok men, ot bolup, dünýäm!
Men häzirem seni açyp bilemok,
Ýaşap ýörün gury "at" bolup, dünýäm!

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 502 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

GÖRDÜŇMI...

Eliňden gidirip arzyly zadyň,
Dünýäň derdi bilen aglap gördüňmi?
Gözden gam inende, soralsa halyň,
"Aý, gowy-la" diýip aldap gördüňmi?

Gijele ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 527 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Hanow

SENSIZ ÖMÜR ÖMÜRMI NÄ?!

Sensiz ýazmak nämä derkar,
Sensiz günden gün bolarmy?!
Gitseň, aýt, kim sebäp bolar
Gorjamaga duýgularmy?!

Gaýgylarmy kim çekişer ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 429 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

ÝALŇYZLYKDAN GAÝRY DERDIM ÝOK MENIŇ...

Ýalňyzlykdan gaýry derdim ýok meniň,
Göwnüm göwündeşi küýseýär juda.
Köňle käte oklasa-da gaýgy-gam,
Herne ele galam beripdir H ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 466 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

SENSIZ...

Sensiz günlerimiň ýüregi gysýar,
Ýekesiräp tukat otyr gijelem.
Ýok, oýlama öler diýip umydym,
Ol ölse-de, ýüregimden giç öler.

Sensiz günlerimi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 479 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

ÝALŇYZLYKDA, ÝOKLUGYŇDA, ÝOLUŇDA...

Gaýgy-gamdan ýüki ýetdi günleriň
Ýalňyzlykda,
Ýoklugyňda,
Ýoluňda.
Solup gitdi saňa netlän güllerim
Ýalňyzlykda,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 445 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

Göwnüm!..

Göwnüm!
Eziz göwnüm!
Mähriban göwnüm!
Mähre zar göwnüm!
Köşeş!
Sowur gamyňy!
Aladasyz dünýä bardyr öýdemok.
Özüň dünýä ahyryn! < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

GÖWÜN SENSIZLIGE ÖWRENŞIP BARÝAR...

Iller ýaly göwün ýüwürtdim menem,
Arzuw etdim, islemedim artyk zat.
Hemdemim — gijigen söýgi boldy-da,
Ýaşaberdim umytlarmy goltuk ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 492 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

USSADYM

(Seýitmyrat Geldiýewe)

Gowzar öýtdüm duýgularyň yzasy,
Gowşa:r öýtdüm kirişleri gussamyň.
Ynamyňdan yza galsam – agsasam,
Ýazygymy öteweri, ussad ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

IKIMIZIŇ ARAMYZDA

Sary sähra dymyp otyr
Ikimiziň aramyzda.
Dogum bizsiz oňup otyr
Ikimiziň aramyzda.

Ýer aýlanýar (Okuna güýç!..),
(Ýaryl, ýürek! ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 475 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

ÝATLAMA

Gözýetimde Gün gizlenen çagynda,
Ýyldyzlar doganda hatar-hatarly,
Yzymda ullakan tozan turuzyp,
Köçäňizden köp gatnardym motorly.

Ýöne bir gatnam ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 468 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

RUHDAŞYMA

Dördi kem otuz ýyl "görüşmedik" biz,
(Göwün görmedignem küýseýär aşa.)
Haýp geçdi ýaşlygym — iň oňat ýyllam,
Haýran, bilipdirin şunça ýyl ýaşap...

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 431 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

GOWUSY, GOÝALY!..

...Gowusy, goýaly!
Mert bolmak gerek...
Ýürek täze derde uýgun bor, bilýän.
Düşünmesi çetin göwün bar mende —
Köpräk aglaýan, azrak gülýän. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 457 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

TOÝDA

Şeýle bir gyzypdy toýuň şowhuny,
Iýhä-iý, içhä-iç, tans, aýdym-sazlar.
Göçgünli ýigitleň nazarlaryndan
Ýaňaklary nar deý gyzaran gyzlar.

Şu gyzlaň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

ÝATLA MENI...

Ýollarymyz aýra düşdi,
Aýralykda hepde geçdi, aý geçdi.
Duman tutup, yşkymyzy bürese,
Durma, söýgä has dogumly ätle, ýar,
Ýatla meni, ýatla meni, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

ALDAWÇY

Pisint etme diýmekçi,
Özüçe näz prakçy,
Ýalançym-eý, ýalançym,
Aldawçy!

Elimden tutuñ diýdi,
Bardym garashyñ diýdi,
Näme onda gelme ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 348 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ahat Kaýum

GEÇMIŞ, HAÝYŞ...

Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme.

Sahyp ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 420 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

MUNDAN ARTYK BAŞARAMOK...

Mundan artyk başaramok,
Haýyş, indi igeleme!
Goý, ýalňyşdym hasap edäý,
Duşdum diýip bigeleňe.

Bolmaz indi artyk zarym,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 459 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

BESDIR, AIŞWARI, GYNAMA MENI!

Maña ne döw çaldy, derdim kim biler?
Bu ýeñil ýüregim söýüp ýör kimi?!
Daşyma çykarsam hemmeler güler,
Besdir!
Aişwari gynama meni ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 728 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (13) | Теги: Kerim Hally

JOŞMAN GEÇEN GÜNLEÑ AÝDYMYN AÝDYP...

Özüñ aýtmyslaýyn "bilbiliñdim" men,
Uçurdy tãleýim alys künjege.
Ýürek ýakyn, ara uzak ölçärden
Mydam göwnüm gül roýuñdan güýç al ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 360 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Muhammetmyrat Nazarow

KINE

Gijäň gözi gussa bilen gamaşdy,
Umyt ýok säheriň şatlyk bererne.
Agtaranym,
düýşlerimde azaşdyň,
Kine galdy ýorgudymyň deregne.

(Eger söýgä o ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 450 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanur Çaryýеw

GYZ HATY

Men saňa ynandym halu-syrymny,
Göwnüni nur basan gerçekdir diýip,
Güýz gussasy tutanynda serimni,
Nämälim alysdan geljekdir diýip.

Sen agaryp ge ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 485 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetnazar Babanazarow

MAŇA, MENIŇ GOŞGULARYMY OKAP BER!

Maňa, meniň goşgularmy okap ber,
Ulaşdyryp, söýgiň bilen labzyňa.
Sen okaňda galp setirem ýürekden,
Göz ýetirýän soňlanmajak lebziňe ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 585 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kerim Hally

BAGYŞLA, ÝÜREK!

Bagyşla, sen meni,
Bagyşla, ýürek.
Men gezip bilmedim seni aglatman.
Gylyç syryp goragyňa çyksamam,
Ýok, alyp bilmedim ýalna daglatman.
< ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 406 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gözel Şagulyýewa

DULDEGŞIR GOŇŞYŇ GOWY BOLANDA

Öyüñde duyarsyñ şatlyk-şowhuny,
Duldegşir goñşyñ gowy bolanda,
Asla-ha duymarsyñ gyşyñ sowugyny,
Duldegşir goñşyñ gowy bolanda.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Balkan Durmuşow

ZENANLARA SOWGAT BERIŇ GÜLLERI!

Çilläň gary eräp Günüň nuruna,
Öwsen mahalynda bahar ýelleri.
Saýlap-seçip ajabyndan ajabyn,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 428 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Nuryýew

PIDA GEREK

Gözelligem gözellikdir,
Gyza ilki eda gerek.
Dili olara emgekdir,
Uz köñlüne seda gerek.

Erksiz hüýri azdyrar al,
Ýoly akdyr, päk bolsa ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 556 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (5) | Теги: Kerim Hally

SARY GÜÝZ

Sary güýzüm, saňa kän garaşdym men,
Eger-de aňlasaň ýetikdir derdim.
Şoň üçünem, ýapraklaryň sypalap,
Bu gün saňa içim dökmäge geldim.

Çünki se ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 384 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sadap Muhamowa

ZENAN KIM?

Saçyñ birje tary ynjany üçin,
Kimdir biri gizlin aglaýan bolsa.
Hemmeden öñürti ýagty ertäñe,
Synmazak umydyn baglaýan bolsa,
Soñlanmaz sowaly "Hall ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 615 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (3) | Теги: Kerim Hally

BIR ZENANY BAGTLY ETMEK ISLESEŇ!

Bir zenany bagtly etmek isleseň,
Dosty ýaly dertleş, dosty deý syrlaş!
Gürleş, iň nylaýym sözleri tapyp,
Oň uýatdan doly kalbyna dyrm ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 1069 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (9) | Теги: Kerim Hally

***
Mydamalyk gidäý meniň ýadymdan,
Goýma meni bir hajatsyz güýmenjä,
Ýatlamak döneni köňül şadyňdan,
Jezalaryň agyry hem eýmen-jä.

Mydamalyk gidäý meniň ýadym ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 379 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanazar Rejebow

KAGYZ ŞÄHERJIGI
    
Bular ýaly şäherjigiň haçan we kim tarapyndan döredilendigini anyk aýtmak çetin. Sebäbi onuň ýaşaýjylaram beýle täsin şäheriň haçan peýda bolandygyny ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 668 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (23) | Теги: Bägül Ataýewа

ŞANLY TARYHDAN NYŞAN
    
Ýurdumyz medeni we taryhy ýadygärliklere diýseň baýdyr. Şeýle taryhy-medeni ýadygärlikleriň biri hem gadymy we bereketli Lebap topragynda ýerleş ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 377 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mähri Şamuradowa

DURMUŞ ÝOLUNDA

Ýüz arzuwa bent eýleýip başymy,
Alyp ýene müň gussany egnime,
Gidip barýan mytdyl-mytdyl ýol ýöräp,
Ýol üstünde kä säginip eglene.

Ýolum ybarat ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 459 | Добавил: Gurban | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Şyhymyrat Abdyllaýew

OTLY NAZAR BILEN GOZGAMA MENI...

Otly nazar bile gozgama meni...
Atarma hatarly ýollara meni...
Göwnüm aljak bolup köseme özüň.
Degme gowsy...
Elleriňi gyýarsyň... ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 414 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kakamyrat Rejebow

ÝÜREKDEŞE

(Şahyr Gülnar Geldimyradowa bagyşlaýaryn)

Ýene-de oýamyň gijäň ýarymy?
Ýene-de bimaza edýärmi gussaň?
Ýene-de dört diwar gysyp-gowuryp,
Ýene-de depäňe ýa ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 514 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

SEN ÝOK...

"Sen ýok.
Bir gün gadryň biliner..."
(aýdymdan)

Sen ýok — gadryň hut şu wagtdan bilinýär...
Sen ýok — günler goňras reňke boýandy. ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

NEÇÜÝN ŞONDA GARAŞMADYÑ?!

Gaýyp ýören umytlarmyň
Kä ýerlerin taraşladym.
Muny hiç wagt unutmaryn,
Neçüýn şonda garaşmadyň?

Bilýäňmi?
Ýüregmi berdim,
Ol ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sungat Gurbangeldiýew

FUTBOL WE GOŞGY

● Ýa-da ýene bir gezek forma  hem galyp barada

Futbol oýnunda özüme professional-a däl, diletant diýsemem, hakykatdan daş düşdügim bolar, ýöne “forma hem ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Ataýew

“BAROKKO”, “ALLÝUZIÝA”, “ARAP”, “AJAP”… ÝA-DA KÄBIR PORTRETLERE ŞTRIHLER

● Edebiýat söýüjilerine (awtoryň şahsy pikiri goşulan) edebi ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 560 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Ataýew

ÝYLGYRDÝAN JORAM

Ýylgyrmaga mejbur edýän adamlary gowy görýärin.
Dogrusy, olara gözüm gidýär.
Olar hezil edip ýaşaýan, ýaşap oňarýan adamlar ahyr.
Gündelige bellikden.

... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 518 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Pürjäýewа

TUDANA

Çary bu günem garaňky mazaly düşeninden soň öýe geldi. Maşgalada agşamlyk nahary iýlip durdy. Onuň öýe girenini ilkinji bolup duýan ejesi nahardan başyny galdyryp:
― Bar derrew ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 367 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aşyr Saparow

GARYNJANYŇ OÝLANMASY

Mawygan patyşa mör-möjekleriň, hususan-da garynjalaryň pirli atasy hasaplanypdyr. Hemmeler ony köp gören, köp bilen diýip tanapdyr. Heniz güýji ýerindekä nije ýerlere s ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 359 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Köwser Zerräýew