14:10

Indi telim aýdyr...

INDI TELIM AÝDYR...

Indi telim aýdyr habar-hatyr ýok,
Dünýäm, dünýe ýaly dymýaň nämüçin?
Küýüm unutmakda,
Undup bolanok.
Saňa ýazmagam kyn,
Ýazmazlyk has kyn.

Sen gitdiň,
Görerden aralyk alys.
Şükür, ruhuň welin gidenok serden.
Indi sabrym gaçdy, irdim men halys,
Saňa meňzeş gyzy gözläp şäherden.

Niçik, janyň sagmy?
Hem bir tap barmy?
Ýazyp dur bar bolsa, üýtgeşik geň zat.
Käte durmuş bilen örän gadyrly,
Käte gadry gaçan myhmana meňzäp.

Ýaşap ýörün menem ýeriň ýüzünde,
Belki, parham ýokdur onuň seň üçin.
Durumsyzlyk bilen ýazýaryn ýene,
Saňa ýazmagam kyn,
Ýazmazlyk has kyn.

Hata garaşýanam bolmagyň mümkin,
Ýa meniň ýüregim duýmak ýerine
Joraň bilen okap gülmegiň mümkin,
Ýürek bilen ýazan setirlerime.

Gülseňem owarram,
Galmasyn arman,
Söz ýürekde galman, goý çyksyn serden.
Bary bir takat ýok, irdim men halys
Saňa meňzeş gyzy gözläp şäherden.

Ahmet GURBANNEPESOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 441 | Добавил: Мylayym | Теги: Ahmet Gurbannepesow | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Päk asmanyň ýyldyzlary / Goşgular - 08.01.2023
Н.Ф.Щербине / Goşgular - 04.02.2023
Çyn bilen ýalanyñ aralygynda / Goşgular - 14.01.2023
Duýgularym / Goşgular - 10.02.2023
Bolsa şol gün... / Goşgular - 18.01.2023
Bagyşla, ezizim! / Goşgular - 06.01.2023
Gar ýaganda / Goşgular - 09.01.2023
«Хорошо одному у окна!..» / Goşgular - 05.01.2023
Sözüň güýji / Goşgular - 07.01.2023
«Ну, тащися, Сивка…» / Goşgular - 02.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]