DOSTUMA

I.

Gel bu gün biz bile edeli söhbet,
Sözleşmek, gürleşmek adatyn açyp.
Gün geldikçe daşlaşylýar öñküden,
Täze dörän dostlañ doslugyn guçyp-
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 720 | Добавил: Мylayym | Дата: 28.03.2019 | Teswirler (5) | Теги: Laçyn Öwezowa

СВЯТОЙ СТАРЕЙ ШЕЙХ ХАСАН ГЁЗЛИ АТА
 
Книги Президента Гурбангулы Бердымухамедова, посвященные культуре Туркменистана, явились не только новым словом в развитии отечественной историографи ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 534 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BALYKÇY WE SEMENDER

Gadym zamanlarda deňiz kenaryndaky obalaryň birinde balykçy goja kempiri bilen ýaşapdyr. Onuň ogul-gyzlary bireýýäm öýli-işikli bolup, özbaşdak ýaşaýar eken. Bir wagtl ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 608 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

DÜWMELI GUZUJYK

Baharda, dowarlaryň owlak-guzy möwsüminde çopanlar el kömegine mätäç bolýarlar. Şonda dowar sürüsine goýun-geçi goşan adamlar gezekli-gezegine çopana ýardama gelýärler. ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 419 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

EGER SÖÝJEK BOLSAÑ ÇYNDAN SÖÝMELI

Bazygär ýeri däl yşgyň meýdany,
Munda käte otly köýnek geýmeli.
Aklyň haýran eden niçik söwda bu,
Eger söýjek bolsaň çyndan söýmeli. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 657 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Toyly Öwezow

GÖWÜN

Wokzaldaky gazet satylýan kioskdan özümiň goşgular toplumym çykan täze gazetden birini aldym-da, oturmak üçin amatly ýeriň gözlegine çykdym. Elimdäki täze gazetiň özüneçekiji ýakymly ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 515 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Allanur Çaryýеw

SYRAT

Ýüregi durdy. Owkalaň.
Bäş milligram adrenalin urup, defibrilýatory taýýarla! 360 milliamper… Taýynmy?
Taýyn.
Süýşüň baryňyz!.. Bir, iki, üç… razrýad!< ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 508 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Bäşimow

BU – BIZIŇ MEKDEBIMIZ

Aslynda meniň-ä multifilimden gowy zadyň barlygyna ynanmaýan döwrümiň üýtgemegine mekdebe gitmegim sebäp boldy. Meňem okuwçy boldum diýip begenip baran mekdebim ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 419 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Allanur Çaryýеw

BIR GIJELIK MYHMAN

Juda seýrek bolsa-da, Ýazmyrat ýaly adamlaram durmuşda duş geläýýär. Hawa, Ýazmyrady ýakyndan tanadygyça, onuň näme üçin şeýledigi barada pikir edip görmedik ýok bolsa ge ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Çary Ataýew

ŞAPAK

Jümle-jahanda şeýle kesapatyň görülmedik ýeri ýok, emma bizde bu kesel ýaňy-ýakynda köpçülikleýin apata öwrüldi.
Asudalyk hekgalyny ýykanam täze habarlar gepleşigi boldy. Dursun ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 455 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Maksat Bäşimow

KÖŇÜLLERI KÖKEREN KERWENSARAÝ

Nobat mürzäniň toýy ahyrlaberende, belent sesli jarçylaryň biri depä çykyp:
–Halaýyk, eşitdim –eşitmedim diýmäňler -le, ha –aw! Kimde & ... Doly oka»

Категория: Taryhy proza | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Meretgeldi Öwezow

ON BIR MINUT

Uly ýoluň esli bölegini yzarlap gidýän süýnmeç aňňat gyryň gutaran ýerinde sag egne öwrüm bar. Çagyl düşelen bu ýoldan haýal ýörelýänem bolsa, barybir, onuňam şähere aşyrýandyg ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 523 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amanmyrat Saparow

GAÇGAK / metakyssa

Ol sözler dünýäsinde ýaşaýar. Howaýy bolmadyk sözler bilen dem alýar, aş ýaly süýri jümleler bilen iýmitlenýär, pikirleri içinde bişirip, ajaýyp sözlemleri daşyna çykarýa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 440 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Maksat Bäşimow

AÝY DOSTLUGY

Gazaply gyşyň sowugy Äpede indi has agyr degýärdi. Açlyk hem üstesine onuň derdini has hem artdyrypdy. Ol bu sowuk gyşyň onuň üçün soňky gyş boljakdygyna indi göz ýetiripdi. Bi ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 398 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meýlis Agaýew

ÖÇÜRILENLER

Han jan, seresap bolmagyňy tabşyryp, gagyldap-gagyldap, halys gulak etiňi iýendigime düşünýän. Çypbakaý çynym, akyl satyp, uzyndan-uzyn hatlary ýazyp oturmaga özümem höwes edemo ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 432 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Maksat Bäşimow

BALYKGULAKLAR ÝA-DA PAŞMADYK DOSTLUK 

“Daşlara siňen Poeziýa!”, “Daşlara siňen setirler!”, “Daşlara siňen taryh!”
Nury indi balykgulak çöpläno ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 496 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Çary Ataýew

MUGALLYMA UGRATMAJAK HATYM

Mugallymym, eşit sesimi!
Gynansamam, öň size sesimi eşitdirip bilmedim. Bu gün bolsa sesimiň eşidilmesi üçin ýekeje pursatym bar ýaly.
Salam diýip baş ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 394 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Haknazar Haljanow

HALYL KULYÝEWIÑ POEZIÝASY

Neşirýat bu ýumşy tabşyranda, juda ýokuş degýän ýowuz bir hakykata kaýyl bolmaly boldy. Onda-da ne ýowuzdy – onuň ýokdugyny boýun almalydy, ynanmalydy. Ynany ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 559 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbandurdy Geldiýew

08

Telefon budkasyny getirip goýanlaryna iki hepde boldy. Oň bilen hiç kimiň işem ýok. Täzeçe dem alýan şäherde, muzeý eksponaty ýaly, taryhyň bir parçasy bolup dur. Tutuşlygyna gyzyl reňkd ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Umyt Külе

SIMPOZIUM

Diňleýjileriň güýçli bolsa aljyradybam biler. Okaýan nutugyň zeruryýeti, olaryň gözlerini giňden açyp gulak salar ýaly eder. Gözleri seniň bolşuňda; ýalňyş gözleýän ökdeler bar bo ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýran Otuzow

UKLASYM GELENOK MENIÑ ÝENE-DE...

Saz gonupdyr ýüregimiň kirşine,
Aňk bolýan men, silleň akyp gelşine,
Ötegçi dünýäniň münüp gerşine,
Uklasym gelenok meniň ýene-de.

... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 403 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Oraztaganowa

SAWÇYLAR BARYBERSINMI?

Sawçylar barybersinmi?! 
Has giňelsin söýgimiziñ çäkleri, 
Erkanalyk çäklendirmez çäk ýeri. 
Günde düwüp-dañyp toý düwünçekler,& ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 384 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şatlyk Hudaýnazarow

ÝÖNE GOLAÝ GELMÄÑ...

Indi durmuş manysyny ýitirdi,
Heşelle kakanok ýañakda halym.
Umytsyzlyk girdabyna oklanyp,
Ýene gara ýazga eýlendi alnym.

Dal bedew göwnümiñ s ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 503 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Laçyn Öwezowa

AÝSYZ GIJE AÝ DOGUPDY GARŞYMDA...

Aýsyz gije Aý dogupdy garşymda,
Aý dolupdy keşbin alyp perimiñ.
Gujagymda dem alypdy ses-üýnsiz,
Gujagymda ýerleşipdi Zeminim.

Şo ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 466 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

ÜÇÜNJI WARIANT

Bir gün öýe gire-girmäne Perhat aşhanada saçak ýazyp ýören aýalyň sesini eşitdi:
– Daşaryň howasy nähili?
Krasowkasynyň bagjygyny çözüp, kepkasyny asgyja il ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 474 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (2) | Теги: Maksat Bäşimow

ÝAZLYK KER

Ýazlyk şahyr Jomart ogly 1869-njy ýylda häzirki Gökdepe etrabynyñ Gorjaw obasynda eneden bolup, 1942-nji ýylda şol ýerde aradan çykýar. Şahyryñ Ogulabat, Gözel, Hally diýen gyzla ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 516 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allaberdi Oraztaganow

BOŞ WAGT

Boş wagt,
Sen örän gerek zat maña,
Seni boş geçırmek üçın däl, düşün!
Munda wagt tapman duşdan ötüren 
Ençe ışlerıme ÿetişmek üçın.

Nahallarym ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 463 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Bäşim Ataýew

ARZUW

– Özüm ýakynda öýlenemsoň, täze goş-da. Özüň bilýäň, şu, rozgäre gerekmejek zat ýok, ine, şeýdip, irden-agşama çenli gan-garader işlämizde-de, zordan ýetirinýäs. Toýuň bergisind ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 514 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Merdan Baýаt

TÜM

Garaňkylygy mesgen tutunan giň öýüň töründe ýüzüne kendir çekilip, haýsy reňkde bolandygy bireýýäm unudylan kürsüde owurdy çöken hortap goja otyr.
Bäşinji gatda ýerleşýän öýüň myh ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 479 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Maksat Bäşimow

SORAG

Wagt näme?
Seniñ üçin wagt näme çyndanam?!
Ýatmak-turmak, hysyrdy hem okuwmy...
Wagt bagt berermi haýryña çapyp
Düzledip bilmeseñ gerek dokuzñy?

Bagt n ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 487 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Öwezowa

SOÑKY SÖZ

Boýun bol, geldik biz ýoluñ soñuna,
Diýme “Janymyzy gaýta barlaly”.
Söýgimiz aýdym däl, ýat tutup soñra,
Kä göwnüñ joşanda gaýtalar ýaly…
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 553 | Добавил: Medinilla | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Mätgurban Mätgurbanоw

ON ÜÇ MINUT

09:50

• Ýuwaş, ýuwaş… ine ýetip gelýäs…
• Wa-a-ah ýüregim! Ýüregi-im… kelläm, kelläm… maňa bir ukol uraýyň-a, birje ukol uraý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 406 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arzuw Umydow

GARAÑKY SYRLAR

Synpdaş joralar Nabat bilen Zübeýda çagalaryny çagalar bagyndan alyp gelşine, garşysyndan gelni bilen gelýän obadaşy Nuryny görüp, ikisiniň hem ýüzi poz-ýaz boldy. Olar biri- ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 470 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gülälek Seýitliýewa

UMYTLARYÑ ÄDIMI

Doganlarym bilen öýkeleşensoň, ýüregim bir ýerde karar tapman, egnime donumy atdym-da, ýaglygymy howlukmaçlyk bilen daňyp howla çykdym. Olar meniň tasanjyrap daşary çykanymy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 422 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Zergül Ylýasowa

GYNANDYM ÝOKLUGNA SENLI ERTÄMIÑ...

Gitdigice ýitip barýañ gözümden,
Ýat boldy soraşmak aman-eseni.
Ýene menden habarñy al ahyr,
Täzeliler bilen güýmäýin seni.

Diñl ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Laçyn Öwezowa

Arzan zadyň arzasy ýok diýýärler. 
Gözel zat döränok elujy bilen.
Eneleň hüwdüsi, atalaň anty 
Çykypdyr ýüregiň hyrujy bilen. 

Perzendiň üstüne gerip döşüni ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

AÝNA

Del belgiden gelen jaňlara biparh bolsam-da, nämüçindir, bu gezekki jaňy galdyrmazlyga nähilidir bir güýç erkden daşary höküm etdi. Telefonyň ýaşyl düwmejigini basdym.
– Al ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 474 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Akmyrat Jumaýew

GARA {Y}ŞYK

Tümde tapmaça çözüp gördüňizmi? Suratly tapmaça ýa-da labirint? Synanyşmaň, barybir bir şem ýakmasaňyz kyn bolar. Suratly diýýänim pazl, iňlisçe `puzzle` diýlip ýazylýar. Onuň ý ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 431 | Добавил: Нawеran | Дата: 27.03.2019 | Teswirler (4) | Теги: Seýran Otuzow