12:56

Zenanlara sowgat beriñ gülleri!

ZENANLARA SOWGAT BERIŇ GÜLLERI!

Çilläň gary eräp Günüň nuruna,
Öwsen mahalynda bahar ýelleri.
Saýlap-seçip ajabyndan ajabyn,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Guşlar joşa gelip saýranda daňdan,
Bogazda gaýnadyp şirin heňleri.
Nusga bolan şapagyna säheriň,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Şemal ýok ýerinden tapyp öwüsgin,
Pyşyrdanda leýlisaçyň telleri.
Ter çeçekler päk söýgüden nyşandyr,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Diňe baharda däl, tomus gelende,
Maňlaýyndan burçak aldyryp deri.
Mähri bilen ýazy kemal tapdyran,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Ine-de, güýz geler, bir ussat zergär
bar barlyga çaýyp tylladan zeri.
Shabatdan kemal tapar kalbyňyz,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Gyşyň keşbi diňe çapgyn ýeller däl,
Akja gary bilen bezände ýeri.
Ýüregiňizde bahar pasly çyrpynar,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Gözellik goşulup görmeklerine,
Dilegleri sena eýlär dilleri.
Ol alkyşlar ömrüňizi uzaldar,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Jümle-jahan gözellige beslenip,
Bagtdan paýly bolar dünýä illeri.
Sag goluňyz çep gursaga goýuň-da,
Zenanlara sowgat beriň gülleri.

Döwletmyrat NURYÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 390 | Добавил: Мylayym | Теги: Döwletmyrat Nuryýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Возможно ли? средь шумна круга…» / Goşgular - 27.01.2023
Эпитафия Е.М.Олениной / Goşgular - 06.01.2023
Günäsizlerim / Goşgular - 15.01.2023
Ива / Goşgular - 18.01.2023
«Первородство – на сиротство!..» / Goşgular - 12.01.2023
К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
Встреча / Goşgular - 12.01.2023
Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
Gorky / Goşgular - 06.02.2023
Unutdym / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]