14:28

Garagünli

GARAGÜNLI

Arzasyny golsuz ýazýanyñ biri
Mazaly meý içeninin ertiri
Açyp täze gazetleriñ ýüzüni,
Lampa aşak goýberenmiş özüni:
Gazetleñ ýüzünde ägirt harp bilen
"Şu gün tankytçylañ güni!" - diýilen.

Öñündäki sowuk çaýdan owurtlap,
Galam alyp,
Stoluny bagyrtlap,
Ýañky zaññar şomat guş bolup uçan,
Ýassyk deý depderniñ gatyny açan,
"Aý geçer, ýyl geçer, ýöne ahyrym
Şeýle bir gün geler diýipdim ahyryn!"
Diýip, güzledenmiş arza baryny,
Masgaralap dogan, dosty-ýaryny!

Papkalar bolansoñ onuñ gyrjyny,
Arzadan dolduran gara horjuny,
Epeý gadam urup, poçta baranmyş
Görseñ, ynha "perişdemiş", "erenmiş",
Özem horjundaky hatlaryñ baryn,
"Habar dolanmaly" diýip berenmiş.
Soñra öýne gelip ýañky pyýada,
Täzeden meý içen hasam zyýada,
Jahan garañkyrap, agşam düşende,
Bulanyp, meýmiräp ýelek düşekde,
Seýil edip ukynyñ belent-pesine,
Oýananmyş birden topuñ sesine.

Bu gümmürdi näme, bu sesler näme
Diýip, ýene ýazan tankydy nama!
(Ol telbe öýýyklan öz öýün ýykan -
Şol pursatda salýut atylýan eken!)
Buz ýaly "Şampandan" keýpini kökläp,
Hälki gazetleri düşegne oklap,
"Gazetden ýalñyşjyk tapaýyn" diýip,
Ýene bir arzajyjk ýazaýyn diýip,
Täzeden sahypa ser salyp gören,
Gözi garañkyrap añk bolup duran!..
Gazetde ýazylan... Görsene muny -
"Tankytçylar" däl-de, "Tankçylar güni!"
...Soñy näme bolan?
Belli däl bary -
Aýdyşlarna, şol gün gijäniñ ýary
Düýşünde basdyryp özüni tanka,
Betpygylyñ jany çykanmyş takga...

1974 ý.

Annaberdi AGABAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 306 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Annaberdi Agabaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Гимн богам / Goşgular - 31.01.2023
"Beýnimiň içinde gopgun turzuşyp..." / Goşgular - 14.01.2023
On bäş ýara / Goşgular - 20.01.2023
Duýgy / Goşgular - 01.02.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Sestra derýasy / Goşgular - 29.01.2023
«Сны безотчётны, ярки краски…» / Goşgular - 12.02.2023
29 января 1814 года / Goşgular - 29.01.2023
Duralganyň ýanyndaky agaç / Goşgular - 08.01.2023
Зеркало / Goşgular - 10.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]