06:34

Gijeki meýlisden soñ

GIJEKI MEÝLISDEN SOŇ

1.

Ine birden kalbym doldy gussadan,
Dünýe ýüzün sowan ýaly bolup dur,
Gözel Zemin bilen Asman arasy,
Boşap galan-sowan ýaly bolup dur.

Öz-özüme hemra gözlemek üçin,
Haýsy ugra ugrajagmy bilemok,
Suwly ýabyň ýaýbaň kölegesi-de,
Düýnki ýaly göze goýry gelenok.

Öýe gelsem öýde-de şol boşluk bar,
Girip-çykýanlary, görünýäni ýok,
"Habarlaşar ýaly kim bar" diýýän ýok,
Gelenligňi habar berilýäni ýok.

Togumyz hem öçük, işleýän zat ýok,
Telewizoryň-da ýüzi garaňky.
Bu boşluk şeýle bir ýürek ýaryjy,
Asmandaky Günüň özi garaňky.

Birden-de tisgindim, ýassygym öl suw,
Gijeki meýlisiň azary başda,
Şeýle bir bedendim huşum däldigne,
Bularyň baryny gördüm men düýşde,
Düýş bolsa hiç-le...

2.

Ýene ähli zatlar otyr ornunda,
Ýatyp kalbymdaky tupan-harasat.
Adamlaryň boluşy-da enaýy,
Ýüregim-de küýsemeýär şan-şöhrat.

Halamaýan zatlarym-da bir geňsi,
Yp-yssy görünýär meniň gözüme.
Gülküden ýaň salýar dünýäniň durky,
Üns berýän nätanşyň-da ýüzüne.

Birden-birden hiňlenip hem göýberýan,
Ýok ýaly aladam-ýok ýaly keşgim,
Howaň yssylygnam duýup duramok,
Sülleren güle-de düşüp dur yşgym.

Soraglarmyň ählisi-de jogaply,
Päkize gök asman-tämiz gözýetim.
Rahat dem alyşym-özümi duýşum,
Ynha meniň mydam bolmaly bolşum.

Категория: Goşgular | Просмотров: 450 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Пересветы / Goşgular - 08.01.2023
«Ныне, полный блаженства…» / Goşgular - 15.02.2023
Çüwdürim / Goşgular - 08.01.2023
«В огромном липовом саду…» / Goşgular - 02.01.2023
«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023
Obam bilen hyýaly söhbet / Goşgular - 06.01.2023
Бювар / Goşgular - 05.02.2023
Оправдание земного / Goşgular - 26.01.2023
Gar ýaganda / Goşgular - 09.01.2023
Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Tasirli goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]