16:29

Töhmetçä ultimatum

TÖHMETÇÄ ULTIMATUM

Her gün arza ýazýañ, dişiñi gyjap,
Töhmet atyp dosty-ýaryña, ýigit.
Utanmadyñ ilden, etmediñ ejap,
Nälet bolsun kesbi-käriñe, ýigit.

Her kimi göreñde münüp gahara,
Ýapyşdyñ syýañy garyp zähere.
Tüm garañky diýdiñ, ýagty sähere,
Töhmet atdyñ Günüñ nuruna, ýigit.

Diýýär iller: "Bu bir deregi dargan,
Gözlegiñ gowluk däl, iýmiti gargañ.
Diñe seniñ üçin näçe edarañ
Puly gitdi ýeliñ ugruna, ýigit.

Deñ-duşlaryñ diýse: "Biri sen ýaltañ"
Diliñde ajy söz, eliñde paltañ.
Ilden ilki senden iripdir atañ.
Ne jyn urdy namys-aryña, ýigit.

Töhmet atdyñ ak süýt beren enä-de,
Ömrüñ köýüp geçip barýar dünýäde.
Gulak asýar "haýt!" diýilse düýä-de.
Diñ salmadyñ asyl böwrüñe, ýigit.

Daşyña bir seret, durmuş gaýnaýar,
Ak atyz içinde eller oýnaýar.
Merdanalar onda güýjün synaýar,
Hyzmat edýär olar döwrüne, ýigit.

Şunça aýdan sözlerime garaman
Gezjek bolsañ, daşda sürgün arabañ.
Pürkäýseñ şolara duzly şerebäñ,
Sokaryn satirañ goruna ýigit.

Hapalatman saña durmuş sakasyn,
Kän görüpdim seniñ ýalyñ ýakasyn.
Ata Köpek saña tepbet okasyn?
Bar-da arz et, gümüñ görüne, ýigit.

Ata KÖPEKMERGEN.
Категория: Goşgular | Просмотров: 356 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ata Köpekmergen | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Esgerlikden ýaňy geläýen günlem... / Goşgular - 06.01.2023
Ikimize-de sorag / Goşgular - 07.01.2023
Цыганская пляска / Goşgular - 10.01.2023
В эти дни / Goşgular - 05.02.2023
Ýitirdim! / Goşgular - 30.01.2023
Ökünç / Goşgular - 19.01.2023
Geň-enaýy Mary gyzlary / Goşgular - 04.02.2023
«Тихо вечерние тени…» / Goşgular - 02.02.2023
Обязательства / Goşgular - 14.01.2023
Kommunist / Goşgular - 27.01.2023

Teswirleriň ählisi: 8
0
1 Garaýolly  
27
Ikinji turkmen Keminesi. Onuñ poemalaryny diysene!

0
2 Hаwеrаn  
245
Poemalary yetip gelya, Şyhmyrat aga smile
tizden goyarys. ))

0
3 Garaýolly  
27
Gowy bolardy.,, Ussa Hayty" poemasy dagy, gor, nahili guycli cepercilik bn yazylan. Ady yadymda yok, yene bir poemasy bar ussadyñ. Bir,, garakcy" mashgalasyny bolshewikleriñ eline dushjegini namys edip, ozi olduryan bolmaly yalñyshmasam. 2000-nji yyllardan ozal okapdym.

0
4 Hаwеrаn  
245
Ýalñyşmasam 2017-iñ güýzüdi öýdýän, Mara gidenimizde oglanlaryñ biri Ata Köpek aganyñ şol wagt 100 ýaşy tegelän oglunyñ bardygyny aýdypdy. Wagtymyz çäkli bolansoñ, görme mümkinçiligi bolmady. Ýogsa ýaşulyny görmäge bir hyýallandygam (

0
5 Hаwеrаn  
245
@Garaýolly aga, "Ussa Haýty", "Gowgaly ýyllaryñ hekaýasy", "Kepderiniñ syýahaty", "Ýalñyz çynar", "Pälwanyñ başdan geçireni",

0
6 Camilla  
280
respect

hekaýe we romanlarinda goýarmysyňyz bärde,haçan?!

0
7 Camilla  
280
poema* bolmalidi

0
8 Hаwеrаn  
245
Ata Köpek agañ romanlary ýok cool smile

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]