16:12

Ol gün ýel öwüsdi...

OL GÜN ÝEL ÖWÜSDI...

Ol gün ýel öwüsdi ýada gar ýagdy,
Kim maňa at goýdy, kim pata berdi.
Gadyrsyz perzendi bagyşlap dünýä,
Bilmen haýsy ene meni dogurdy?!

Bulary bilmänkäm ýetişdim dogan,
Soň çaga bolýarmyň...
Gelensoň ýaşlyk,
Ozal näme gördüm?
Görjegim näme?!
Bu pikirler, gör, nähili bulaşyk.

Ýadymda gazaply ýanwar gijesi,
Meni lenç edeni penjesin gerip.
Soň men öldürildim...
...Ölüp ýaşadym,
Ýaşlygmyň adyna ysnat getirip.

Ýok aýdyp biljek däl, mundan artykmaç,
Söhbet açyp, geçmiş hakda aýdymy,
Ýa bu damardaky ýaşlygyň gany,
Joşgun bilen gaýnamasyn goýdumy?

Maýsa kösüklände gülli sährada,
Günden sorasynlar meniň derdimi.
Haýsy ýerde, nirelerde bolsam-da,
Ruhym bilen söýýändirin ýurdumy.

Surat: Gaetano Belleý / "Ýelli gün"
Категория: Goşgular | Просмотров: 630 | Добавил: Нawеran | Теги: Annasoltan Kekilowa | Рейтинг: 4.3/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
Eýdip-beýdip... / edebi ýaňsylama / Goşgular - 12.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Gelersiñ... duşuşarys / Goşgular - 27.01.2024
Garaş maňa / Goşgular - 17.02.2024
Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Ynanarmykan? / Goşgular - 30.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Nurdan  
100
Ozal näme gõrdüm, Gõrjegim näme?

Men õldürildim, õlüp ýaşadym.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]