07:10

Şemally gün

ŞEMALLY GÜN

Göz açar ýaly däl, bulaşyk howa,
Gökde bulutlaryň göçgün parady.
Güneýden güzaýa bolýarlar rowan,
Bulutlar bir ýerde tapman karary.
Çaň basan, gum basan ýadaw ýüzümi,
Ýalap geçýär oktýabryň hazany.
Agyr zähmet bilen geçdi bu günem,
Bilmesem-de oňly bir zat gazanyp.
Her günde on sagat, a käte onki,
Jokrama yssyda guýýan kerpiji.
Ýadawkam synlaýan asmanyň reňkin,
Meni synlap rahatlanýar her kişi.
El-aýak laý, ýüz-gözümem çaň tozan,
Aýby ýok, asyl meň aslym toýundan.
Ýöne adam bolmak üçin men ozal,
Bir topar borç-bergi asdym boýnumdan.
Näbelli nokada nazarym baglap,
Galybym gujaklap otyrýan lal-jim.
Belki bir wagt boş, manysyz, bimatlap,
Biweç geçen günleň berýärin pajyn.
Asmana seretsem açylýar göwnüm,
Ýene-de turýaryn egnimi silkip,
Gözlerimde gögüň keşbini görüp,
Adamlaram aram taparlar belki.

2020
Категория: Goşgular | Просмотров: 156 | Добавил: Garadag | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 5.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024
Gije hem gündiz / Goşgular - 07.02.2024
Bir gün / Goşgular - 14.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Dört pyýala / Goşgular - 21.02.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Günüñ monology / Goşgular - 01.01.2024
Şemally gün / Goşgular - 27.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Gumlygelin0700  
1545
Tüweleme!
Gowy suratlandyrma, gowy pikirler hakykatdanam okyja rahatlyk berýär.

0
2 Garadag  
128
Awtor 2020-nji ýylda iki aý, sentýabr-oktyabrda kerpiç guýýan oglanlar bilen goñşy ýaşady. Şol günler galan tãsirler bi goşgy.
Sağ boluñ Günlü gelin gelneje!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]