09:18

Tazy

TAZY

Aýjyn ýumurtgasy.
Çykmadyk kelle.
Göründi ýoknasyz syrtaran dişi
Dünýäni özüçe suratlandyrdy,
Ozalybetinde hapysa tuşy.
Şäherde kän kişä aslyşjak bolup,
Erkek siñek görse guýruk bulady.
Nirde maşgalaly,
ýa eli işli
Goçak görse ters aýlandy daşyndan
Bähbit üçin ýetenden pul diledi,
Kän gowgalar geçip gitdi başyndan.
Boýy synyp,
namys tugy gidensoñ
Ten berdi bir telpegiagan çopana.
Nowbaharny ýygnap bilmän köçeden
Hem çydaman iliñ şallak gepine
Dyndy dünýäñ azabyndan kakasy.
Indem dikjek bolýan ýaly jürüni
Käbesine söger otursa-tursa.
Mahal-mahal malýataga ylgaşlap
Özün asýan ýaly sahna görkezer.
Şeýdip dilin ýygar gelnejelerniñ,
Haý-küş etjek hossarlaryn ürküzer.
Galplyk - galkanydyr,
Ýalan - nikaby.
Myjabatsyz oñmaz,
oñar höreksiz.
Ol görkezmek islär özüni dünýäñ
Iñ uly ýüregi...
Emma ýüreksiz,
Ugruny ýitiren jynssyzyñ biri.
Ýalanlary bilen,
Ýaşrygy bilen
Görmejegni bilse-de hiç höziri
Ynanýar öz toslan ýalanlaryna.
Betnamlygy ýüz-gözüni gemirip
gitse-de dek ýatmaz günde-günaşa
Del gujagyñ ysyn alyp küpürär.
Şonsuz geçmez güni,
geçmez sagady
Tapmasa-da agzyn ýuwmaga pursat
Gap-gara bolsa-da ýugrumy, erni.
Ylla eteginde eglip-galmaly
Mömin ýaly saga-sola gep urar.
Özüni pes görmez Merýem eneden,
Hyýal ýüwrer Rabiýadan dem urup.
Gije ýassyndan soñ, wyždany bilen
Başa-baş galanda bu bibatlygyñ
Günäkäri magat özi bolansoñ
Aglar demigip...
Barybir düzelmez
Ýene dañ atsa,
Gözlegine çykar başga erkegiñ.
Goltugynda mekan tutan şeýtanam
"Erkek - eşekdir-dä,
Ýigit boldy nä,
Ýa elliden agan bezzat gojamy...
Nebsiñ agyrmasyn maşgalasyna.
Bolşundan bäşbeter mysapyrsyrap
Iñ soñkuja harjyna çen çürkegin"
diýýän ýaly garanjaklap daşyna
Iblisi-de ompa oturtjak hyýallañ
Ummanyna boýyn çümer ýyrşaryp.
Bir deminde on erkege ýar bolup
Külpet seper bir ojagyñ başyna.
Şonda-da müýnsüzdir gezer gaýşaryp.
Ýazygyna galar görmediginiñ
Gezdim diýip gep etmäge çekinmez.
Geçiñ emjegi deý saglan döşlerin
Keşdi çeken bolmaz bu jelegaýda
Soñ tiñkesin diker Amsterdama
Kül-külüne düşer nätanyşlaryñ.
Nätse-de ýol almaz etsem-petsemi
Çünki sypyp bilmez gara pälinden.
Meger jyn-arwaham elheder eder,
Onuñ ýüz müñ tüýsli hile-a:lyndan.
Ömri ötinçä şeýle gitjegi anyk,
Kellesine ýaglyk atmak pikri ýok.
Näçe gudursa-da,
guduzlasa-da
Sowlupdyr bazary,
ýyldyzy sönük.
Sebäp tobasy ýok,
Sebäp şükri ýok.
Düzelmegne garaşýan ýok şoñ üçin
Her kim onuñ gepi ýetmese razy.
Bilmedim-dä, men-ä,
Ahyrsoñunda
Aw ýolunda öläýmese şu tazy...
Категория: Goşgular | Просмотров: 368 | Добавил: Moderator | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 3.9/7
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Suwdan ot çykaran goşgy / Goşgular - 31.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Göreş / Goşgular - 11.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Was-wasylara... / Goşgular - 23.01.2024
Gowy görülen goşgy / Goşgular - 05.01.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024
Nokat / Goşgular - 28.01.2024
Tazy / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 10
0
1 Gumlygelin0700  
1545
Dilim tutuldy. Aýdara söz tapmadym. Demim-demime ýetmän okadym. Şu günler ýazasym gelip, ýazmagy başarman ýören pikirlermiñ ählisini bu goşguda okadym...

0
2 Geldimyrat  
1596
Ine, tüweleme diÿmeli, meniñ gowy görÿän goşgym. Temasy oñat, manysy oñat, meñžetmesi ÿerine düşen, jemleme has oñat, çeperçiligi ÿagşy. Birazajyk uzaldylan. Bu meniñ pikirim.

0
3 pezzek  
1631
Goşgy barada pikirim ýok. Tazynyň sypaty gelşiksiz bolsa-da, ylgaýşy, awyna topulşy owadan. Biz tarapda tazyly aw edýäne hiç wagtam duşmadym. Megerem ýok bolsa gerek. Ylganda tizligi atdanam ozdurýar (75-80km/s) şeýle pursatda owdan kartina emele gelýär.

0
5 Garadag  
128
Pezzek źiraf ýa syrtlan ýaly haýwanlarda hem özboluşly aypar, kamat bar hasap edýän. Tazy daga has owadan jandar.
Siziñ pikiriñiz nähili?!

0
4 Garadag  
128
Gowy goşgy. Bir bellik käbir şiwe sözleri aşakda çykgyt bilen manysyny bermeli eken. Kän döwür bäri Has Türkmenden
goşgy okamyzokdyk.

0
6 Remezan  
1397
Käwagt şeýle pikir gelýär, şu zeýilli aýallaryñ dogany, ejesi mert (belki olarynam ýüzüniñ perdesi syrylan borly) emma şu tipli erkeklerem ýok däl. Olary dinleseñ, dagy goparýan ýaly... Hiç kim aýyp edenok. (Belki aýallaram şeýledir.)
Durmuşda...
Bir mugallymym aýdypdy. Allatagalla lola lolulykda synamak beren bolsa onuñ belki çykalgasy ýokdur (mañlaýyna ýazan bolsa gutulmaz) diýipdi.
Goşgy barada gowy meñzetmeler ýeterlik derejede görkezilipdir. ("Bäh awtor hemme keşbini synlap bilipdir" diýip pikir etdim ýa-da kimdir birini keşplendiräýdimikä?)

0
7 Garadag  
128
Hapysa tuşy näme bolýarka?

0
9 Baharly  
1686
Salam.
Öz goşgularymy nähili paýlaşyp bilerkäm.
Mümkin bolsa kömek edäýiň.

0
8 Baharly  
1686
Salam!
Mümkin bolsa öz goşgularymy giň köpçülik bilen paýlaşmaga mümkinçilik döredip beräýiňdä. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýärin.

0
10 Moderator  
1471
Şu linke girip, düzgünler bilen tanşyp bilersiñiz:
https://kitapcy.ru/news/2023-12-08-29007

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]