09:18

Tazy

Категория: Goşgular | Просмотров: 453 | Добавил: Moderator | Теги: Has Türkmеn | Рейтинг: 3.9/7
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Atsyz goşgy / Goşgular - 31.01.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
"Bagşylara" / Goşgular - 07.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Erjellik / Goşgular - 05.01.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Bagyşla! / Goşgular - 01.01.2024
Täjir tanşyma / Goşgular - 16.01.2024

Teswirleriň ählisi: 9
0
1 Gumlygelin0700  
1545
Dilim tutuldy. Aýdara söz tapmadym. Demim-demime ýetmän okadym. Şu günler ýazasym gelip, ýazmagy başarman ýören pikirlermiñ ählisini bu goşguda okadym...

0
2 Geldimyrat  
1596
Ine, tüweleme diÿmeli, meniñ gowy görÿän goşgym. Temasy oñat, manysy oñat, meñžetmesi ÿerine düşen, jemleme has oñat, çeperçiligi ÿagşy. Birazajyk uzaldylan. Bu meniñ pikirim.

0
3 pezzek  
1631
Goşgy barada pikirim ýok. Tazynyň sypaty gelşiksiz bolsa-da, ylgaýşy, awyna topulşy owadan. Biz tarapda tazyly aw edýäne hiç wagtam duşmadym. Megerem ýok bolsa gerek. Ylganda tizligi atdanam ozdurýar (75-80km/s) şeýle pursatda owdan kartina emele gelýär.

0
5 Garadag  
128
Pezzek źiraf ýa syrtlan ýaly haýwanlarda hem özboluşly aypar, kamat bar hasap edýän. Tazy daga has owadan jandar.
Siziñ pikiriñiz nähili?!

0
4 Garadag  
128
Gowy goşgy. Bir bellik käbir şiwe sözleri aşakda çykgyt bilen manysyny bermeli eken. Kän döwür bäri Has Türkmenden
goşgy okamyzokdyk.

0
6 Remezan  
1397
Käwagt şeýle pikir gelýär, şu zeýilli aýallaryñ dogany, ejesi mert (belki olarynam ýüzüniñ perdesi syrylan borly) emma şu tipli erkeklerem ýok däl. Olary dinleseñ, dagy goparýan ýaly... Hiç kim aýyp edenok. (Belki aýallaram şeýledir.)
Durmuşda...
Bir mugallymym aýdypdy. Allatagalla lola lolulykda synamak beren bolsa onuñ belki çykalgasy ýokdur (mañlaýyna ýazan bolsa gutulmaz) diýipdi.
Goşgy barada gowy meñzetmeler ýeterlik derejede görkezilipdir. ("Bäh awtor hemme keşbini synlap bilipdir" diýip pikir etdim ýa-da kimdir birini keşplendiräýdimikä?)

0
7 Garadag  
128
Hapysa tuşy näme bolýarka?

0
9 Baharly  
1686
Salam.
Öz goşgularymy nähili paýlaşyp bilerkäm.
Mümkin bolsa kömek edäýiň.

0
8 Baharly  
1686
Salam!
Mümkin bolsa öz goşgularymy giň köpçülik bilen paýlaşmaga mümkinçilik döredip beräýiňdä. Göwnüňize ýarar diýip umyt edýärin.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]