17:24

Balam

BALAM

Ses ýeterden, söz ýeterden,
Oba-gara, ýakyn-ýadym
Mähremlerim, mähribanym,
Yzda galdy, daşdyr ara.
Içimdäki ýekelige,
Ýalňyzlyga, gam-laýyna,
Pikirleriň, hyýallaryň,
Ahmyrlaryň jem jaýyna,
Bir bakyşda, ýylgyryşda,
Gulp ur balam!
Bu jahanda diňe sensiň,
Barym, bagtym, genji-känim,
Ýylgyraňda dünýä ýazdyr,
Gülkiň ajap aýdym-sazym.
Bilbilleriň owazyna sesiň goşup oýna balam
Çagalygyň höziri kän hezil edip ýaýna balam.
Hiç bolmasyn başyňda dert,
Didäň düri bagtdan bolsun!
Sözledigiň galp bolmasyn,
Ýalan gepden, ýersiz hörpden,
Güberilip, güpberilip
Hergiz-hergiz ýörme balam!
Merdem hem mert, sözleriň pert,
Il sözüňe aşyk bolsun,
Kalbyň syryn açyp duran
Gözleriňe aşyk bolsun.
Ejeň barka oýna oglum
Bagt derýasyn boýla oglum
Çünki enäň gujagynda ýedi Jennet, Dünýä oglum,
Agtyjaklam bolanynda, düşünersiň maňa oglum.
Süýji durmuş, süýji dünýä,
Ýalançyda ýaz kän balam.
Aňzak gyşdan, jöwzalardan,
Öwrenere zat kän balam.
Ynamymy kül eýleme,
Arkadagym, ýürek bagym.
Bu ýollarda bagtyň bolsun
Ýüwrük atyň büdremesin,
Ukla dünýäm, ukla balam
Ejeň seni her gün şeýdip,
Söýgi bilen hüwdülesin...
Категория: Goşgular | Просмотров: 425 | Добавил: Azady | Теги: Bagtygül Tekäýewa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Обязательства / Goşgular - 14.01.2023
Снег / Goşgular - 14.01.2023
«Не говори мне, что ты любишь меня!..» / Goşgular - 12.02.2023
«Как мимолётна тень осенних ранних дней…» / Goşgular - 05.01.2023
Watan odasy / Goşgular - 06.01.2023
«За какую ж вину и беду…» / Goşgular - 18.01.2023
Бунтовщик / Goşgular - 25.01.2023
«В последний раз зову Тебя: явись…» / Goşgular - 13.02.2023
Kommunist / Goşgular - 27.01.2023
«В минутном взрыве откровений…» / Goşgular - 03.02.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Garaýolly  
27
Ene kalbyndaky perzende bolan mahri ozune siñdiren goshgy

0
2 Мylayym  
83
Ene kalbyndan lemmerlenip joşan ylhamdan, mähir-muhabbede ýugrulan, bu goşgy ajaýyplygy bilen özüne bendi edýä. Ene sözi goşulan her bir goşgam owadandyr welin, ýöne enäniň "Balam" sözi bilen ýüzlenmesi, eýýäm iniňi endiredýän sarsgyn bolup, "Eje ýa-da Ene" adyna eýe bolan her bir zenana öz balasyna bolan gözýetimine çuňlyk aralaşdyrýar. Bagtygül Tekäýewa hakynda geçen sapar agzalyp geçilende, onuň goşgularyny okap görmegiň arzuwyna atlanypdym. Gabatlaşan däldirin-dä, asyl saýtda onuň başga-da goşgulary bar eken.
Ellerňize saglyk, Uýam!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]