13:19

Gorkmak gerek däl...

GORKMAK GEREK DÄL...

Gorkmak gerek däldir, gara dumandan,
Gorkmak gerek däldir, jübiń boş çagy.
Beýik sepgitlerden gorkmak gerek däl,
Batgalykdan gorkan, zabyz etmez dagy.

Söýmek-söýülmekden gorkmak, gerek däl,
Gorkmak gerek ýalan, gybatdan şerden.
Ömürlik bir zatdan gorkmaly bolsa,
Enäñ gözýaşyndan heser et, her dem.

Gyşyñ añzagyndan, gorkmak gerek däl,
Gorkmak gerek kalbyñ sowaşmagyndan.
Heder et dosturap ýüzüñe gülip,
Şol dostuñ arkañdan söweşmeginden.

Gorkmak gerek däldir, daýaw göwreden,
Içini pis basan, kiçijikden gork.
Hiç çekinme, hiç çekinme wepa berjek köpekden,
Goh edip, boş üýrýän güjüjekden gork.

Mazarlykdan gorkma, gorkma ölümden,
Dirilerden hergiz ätiýaçly bol.
Özüñkini ýitirmeklikden gorksañ,
Özgäñ malyna-da, uzatmagyl gol.

Ilkinji nobatda özüñe ynan,
Dyz çökmek gerek däl özgäñ öñünde.
Ýoldaky böwetden, gorkmak ne derkar,
Ynam ýaşap ýörkä ýeriñ ýüzünde.

Gorkmak gerek däldir, agyr zähmetden,
Ýeñil üstünlikden gorkmaklyk gerek.
Çekinme urgudan, dogruçyllykdan,
Damja ýalan gepden, gork oña derek.

Sen ýetip bilmeseñ, beýik sepgide,
Bardyr onuñ özün ýetirmeklik hem.
Öñe ýöremekden gorkmagyn hergiz,
Gorkmak gerek ýoluñ, ýitirmeklikden.

Gorkyñ ýüzine gül, gaçmagyn kyndan,
Gorkmak gerek diñe, içki gorkyñdan!

Kerim HALLY.
Категория: Goşgular | Просмотров: 2938 | Добавил: Мylayym | Теги: Kerim Hally | Рейтинг: 3.7/18
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023
Ýazylmady dile görä / Goşgular - 31.01.2023
Цыганская пляска / Goşgular - 10.01.2023
«Туман скрывает берег отдалённый…» / Goşgular - 12.01.2023
«Нет, правды не оспаривай…» / Goşgular - 08.02.2023
Her gijede / Goşgular - 22.01.2023
На смерть А.В.Дружинина / Goşgular - 19.01.2023
Gar ýagan güni... / Goşgular - 10.01.2023
Uýamyň toýunda aýtmak islänlerim / Goşgular - 06.01.2023
«Свободно шея поднята…» / Goşgular - 10.01.2023

Teswirleriň ählisi: 201 2 »
1
1 Hаwеrаn  
245
Не надо бояться густого тумана,
Не надо бояться пустого кармана.
Не надо бояться ни горных потоков,
ни топей болотных, ни грязных подонков!

Не надо бояться тяжёлой задачи,
а надо бояться дешёвой удачи.
Не надо бояться быть честным и битым,
а надо бояться быть лживым и сытым!

Умейте всем страхам в лицо рассмеяться -
лишь собственной трусости надо бояться!

1978 г.

Евгений ЕВTУШЕНКО.

* * *

Haçan gutararka bu gizlin many ogurlamalar, soz ogurlamalar, setir ogurlamalar...

Bellik: Tapyndy @Pegas agzañky, meñki däl (salgylanmasam menem ogrudyr oydersiñizmi namemi )

* * *

Iki warianty okap, deñeşdirip gülmän durup bolanok. Iñ bolmanda sözme söz terjime diyip Dýad Ženýañ adyndan beren bolsa-da, terjimeçiñ öz derejesinde mundan abraýly bolardymyka diýýän...

0
2 Gurban  
24
Ogurlamak halal diýýäler bular. Şoň üçin çilip oturlar.

1
3 Hаwеrаn  
245
@Gurban, Dýad Ženýa ogry däl oñ zadyny ogurlasañ halal bolar ýaly, ol XX asyr rus poeziýasynyñ iñ görnükli wekilleriniñ biri.
Birmahal ölüp giden isaýy şahyryñ mirasyndan çilmek itiñ etindenem haram bolaýmasa gaýta ..

0
4 Selena  
313
Ya w soke surprised niri barsam

0
5 Selena  
313
Gorkmak gerekgal dip allapdyr gorkmak geregikenna cry

1
6 Asman  
Beýdip ogurlap ýörmän özüni terjimeçi diyp tanadan bolsa Ýewtuşenkonyñ abraýyna şarik bolardy sad

0
7 SerVi  
Menem geçen ýyl dostluk.ru-da mowzuk edip açypdym şu goşgyny, edil şu saýtda, soñ "Bu ogurlyk goşgy" diýşip başladylar agzalar, tas ýüregim ýaryl-da gy "Men näme ogurladymkam" diýip. Soñ bir agza rusça goşgyny getirip teswirde goýupdy welin, okap soñ düşündim we ŠOK boldym-a. Gowy goşgy eken diýip, paýlaşypdym-da menem. ))

0
8 Ahmedik-97  
Bäh, Kerim Hallam ogry diýsene... Gaty gynandym... YouTube-däki It's tm kanaly barada pikiriňiz nähili?

1
9 Mahymm  
312
"Özgelerden tapawudy -
Ýüzi gyzman öwnüşidi.
Goşgulary matlabynyñ
Düzedilen görnüşidi". smile
Aşyrguly Baýryýew.

0
10 Mahymm  
312
Bagyşlañ. Indi menem Kerim Hallyýewiñ goşgularyny paýlaşmaryn. Gowy şahyrdyr öýdüpdim ilkibaşda ... sad

1
11 Nowgül  
371
Toba ýene ogurluk başlandymy wacko

0
12 Edebiýatçy aga  
Kerim instagramda "Uly eserler ýazmaga ýykgyn edýäňizmi?" diýip sorana, "Ýazmak meň üçin mesele däl" diýip jogap berýärmiş.
Meniñ pikirimçe, şo soragy beryänler oýnaýandyr ony :-)
Mesele dal bolsa, belkäm huday yazawersin uly uly eserleri. Prozamyz soñky dowur ejizledi ahwetin :-( Umyt etmedim diýjek däl ondan, sebäbi gaty uly gürleýär.
Ýöne ikii bent goşgusy ogurlyk hondanbärsi şahyrsumak uly-uly eserleri yazmaga sabyr kanagaty, baý materiallary nirden aljakka :-) Meni şol ýeri gaýgylandyrdy.
"Eliňde bir bukja bolsa, onam gowy şahyra gowşur" diýseler, kime gowşurardyň?" diýseler, Kakamyradyň adyny tutýar. Ol bolýa! "Ol ýok bolsa nä?" diýse, Mukam Mukamowyň adyny tutýar. Mukam näme edenmiş edebiýat üçin? Diňe ile göwnüýetmezçilik bar onda. Asyl Kerimi süýräp ýörenem Mukam eken-ä, ikisi obadaş eken. smile
Mukam ony galamdaşa süýrap adam etjek boldy. Galamdaşda-da ony ýepbeklemek ýepbeklediler. Ýüz tapmady. Indi instagramdan şöhrat gözleýär smile
Baran yerinde bir topbak ýel berýänçileriñ ýelginine özüni çyn edebiýatçydyr öýdýän oýnatgynyñ "uly eser yazmak meniñ üçin hiç zat" diymegiñ ozi ullakan edebi masgaraçylyk. Eger hiç zat bolsa şumada çenli näme üçin "hiç zat" ýazmadyka?
Uly-uly yazyjylarymyz ýaşap geçdi. Şolar şeý diýer öýdemok. Hazir Juma Hudaýgula, Tirkiş Jumageldä, Kömek Kula Atajan Tagana, Hemra Şire şu soragy berip gor, iki elini galdyrar, beryan soragyñ name diýp. Ýazýan eserlerini soñky nokadyny goýýançalar aýtmaýarlaram näme ýazýanyny. Berjek jogaplaram ayratyndyr, ayratyn sapakdyr ýaşlara.
Tirkiş Jumageldiñ Yrak türkmenleri baradaky üol yazgylarynda şeylerak epizod bar: aydyşlaryna gora (85-90-njy yyllar) Yrak yazyjylarynyñ arasynda-da edebiýata gelýän ýaşlaryñ kabiri akyllysyrap özlerini beter meşhur ýazyjydyryn öýdýän kelesañlar barmyşyn. Ýöne ýaşlary durugşyp edebiýatdan gitjegi gidip galjagy galansoñ yañkylaryñ galanlary akyllaryna aýlanyp özleriniñ entek hiç zatdygyny bilýämişler :-)
Bulañkam şo pisindiräk bir zatdyr-da... :-)
Nätjek dagy, akyllanarlar-da soñ bir gün :-(
Özüñi söz b.n däl-de, iş b.n gorkezjek bolmaly.

0
13 Garaýolly  
27
Kerim Hallyny durmush hadysalary y adime-adim yzarlayan, zehinli shahyr hasaplayardym. Bu goshgy Yewgeniy Ywtushenkanyñ goshgysynyñ turkmence kopiyasy bolupdyr. Kashka, ,, terjime" diyen belligi goyan bolsady...

0
14 gadambez1986  
335
Turkmen pop aydymlary yaly bolapdyra. Biri hit aydym aytsa, bulam terjime etse...
Belki ilki terjime edip baslap, sonam temperaturasy galyp kellesinin gyzgynyna ozi yazandyr oydup yoren bolaymasyn?
Indi Kerim Hally bu masgaracylykdan son yazmagyny taslaymasa, bu yagday ony indi butin omur yzarlar durar.

0
15 gadambez1986  
335
Cynym aytsam, gynanman hem duramok, sebabi onda zehin yaly bir zat bardyr oydyardim. Emma indi yazanlarynda gowy setire dusulsa google'da gozlap oturmaly etdi.

1-15 16-20
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]