17:42

Han bilen işçi hekaýaty

HAN WE IŞÇI HEKAÝATY

Bir adam diýipdir baryp bir hana:
“ Kömek eýle, menem gireýin sana.

Bu gün tapsam, ertir alada aşym,
Kyrk ýaşa ýetmänkä çalardy başym.

Pukara, sadaja, garyp işçi men,
Rehim eýle menden has-da güýçli sen”.

Diýipdir-de, tagzym edip durupdyr,
Başyn sejdä goýup, boýun burupdyr.

Hanyň agras nazaryna hopugyp,
Sandyrady Şir gelýän deý topulyp.

Hortaň bedeninden sumat boldy güýç,
Özi-de bolşuna düşünmedi hiç.

Han diýdi: “Bolýa-da kömek edeýin,
Ýöne saňa ýekeje zat aýdaýyn:

Hemmäniň hukugy deňdir dünýäde,
Gulluk edýäs ykbal atly binýada.

Ählimiz hem şol binýady gurýarys,
Käte-käte çenden aşa arýarys.

Bu dünýäde berilýärkä puryja,
Peýdaly bor agram salynsa güýje,

Halal zähmet bilen göreşseň senem,
“Kömek” diýip, ýüz tylla bereýin menem.

Bir wagtlar seniň ýaly işçidim,
Köp göreşdim, tälim aldym güýçlüden.

Öz halal zähmetiň bolmaz minneti,
Soň duýarsyň, onuň çäksiz hümmeti”.

Tylla puly alyp işçi gaýdypdyr,
Öz ýanyndan han gysgançdyr öýdüpdir.

Ýüz tyllany sowupdyr ol ençe gün,
Täzeläpdir öýi bilen üçegin.

Hanyň aýdanlary serden uçupdyr,
Tutuş ömri garyplykda geçipdir.

Düşünmändir sözüň mähnetdigine,
Dünýäň manysynyň zähmetdigine.

Azymberdi KAKAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 377 | Добавил: Azady | Теги: Azymberdi Kakaýew | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Пересветы / Goşgular - 08.01.2023
Sabam sen / Goşgular - 06.01.2023
«Вскрыла жилы: неостановимо…» / Goşgular - 06.01.2023
К славянофилам / Goşgular - 25.01.2023
«Я призываю вас шашкой…» / Goşgular - 15.02.2023
«Нет, мне не надо ни солнца, ни яркой лазури…» / Goşgular - 06.01.2023
Лиле Эфрон / Goşgular - 29.01.2023
"Men şeýle bir goşgy okasym geldi..." / Goşgular - 21.01.2023
Watan / Goşgular - 07.01.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Мylayym  
83
Gowy ýazylypdyr.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]