00:57

Jigerbendim siz...

JIGERBENDIM SIZ...

Ah, setirlem, meň ýangynly setirlem,
Ýürekden syzdyrlyp dile getirlen.
Barmaklarmy galam edip gijeler,
Syýa üçin gara bagra batyrlan.

Perim hem permanym, hem perzendim siz,
Ajalyň alnynda guran bendim siz,
Ýagty jahan bilen hoşlaşan günüm,
Ömrüm dowam etjek jigerbendim siz.

Siz meniň abraýym ykbalymsyňyz,
Gören görgim, günüm, ahwalymsyňyz,
Hem ýürekden çykyp derdim ýeňledip,
Lukmamy ýuwtdyran lukmanymsyňyz.

Siz dürtgi beriň siz, ýatyrmaň meni,
Gaýgysyz ukyga batyrmaň meni,
Mes bolup gideýin şerabyňyzdan,
Aýňaltmaň, essime getirmäň meni.

Rahmanguly TUMAÇ.

Türkmensähra, Akgala şäheri.

Категория: Goşgular | Просмотров: 392 | Добавил: Нawеran | Теги: Rahmanguly Tumaç | Рейтинг: 4.5/8
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýeller, maňa yşk hakynda aýdaýyň! / Goşgular - 06.01.2023
Mynajat / Goşgular - 04.02.2023
Kaýyllyk / Goşgular - 15.01.2023
Ода Анакреона / Goşgular - 07.02.2023
«Тому, кто с верой и любовью…» / Goşgular - 04.01.2023
«Старуха гадала у входа…» / Goşgular - 13.02.2023
Güýz gijesi. Noýabr / Goşgular - 30.01.2023
«Потемнели, поблекли залы…» / Goşgular - 04.02.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Весна / Goşgular - 02.01.2023

Teswirleriň ählisi: 7
0
1 --  
Tumajyñ goşgularyny bolsa yene yetiriñ, okarys. Gowy yazylypdyr.

0
2 Durdyyewа  
132
Türkmensähra bolsa eýranlymyka?

0
3 jumagylyjovao  
88
Ajaýyp goşgy. Nyşanany göni ýüregiňe dikip,  kakjak taryny emaý bilenjik saýlap-seçip,owadanlap,nagyşlap, özündäki päk duýgular bilen suwaryp, barjak ýerine çenli aýap-aýap... timarlap,tämizläp eltýän setirler.Ylahy ylhamyňyz tükenmez bolsun! Üstünlik hemraňyz bolsun!

0
4 Нawеran  
9
Hawa, Eyranda galan Türkmenistan...

1
5 Bagabat  
43
Üýtgeşik ýazylypdyr. Çyndan. Owadanlyk üçin däl-de göwnüňi egismek üçin.

0
6 Mergenowna  
28
Ajaýyp goşgy.

0
7 Gurgencli  
324
Gepiň keltesi: Ajaýyp goşgy.
Köp wagtdan bäri bular ýaly goşgulary okamandym

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]