19:28

Kim erur

KIM ERUR?

Sowal:
Molla şahyr senden habar soraly,
Beýtullah binýadyn tutan kim erur?
Ylmy derejäň synap göreli,
Dünýäden perzentsiz öten kim erur?

Jogap:
Ybraýym Halyla emr etdi Subhan,
Beýtulla binýadyn tutan bu durur,
Dokuz ýüz aýaly aldy Süleýman,
Döwletsiz – bizürýat öten bu durur.

Sowal:
Alladadyr barça işiň hasaby,
Ýol bermese, işiň tapylmaz taby.
Beýan eýle, nedir onuň sebäbi,
Öz-özün bazarda satan kim erur?

Jogap:
Hoja Hydyr munda köp ýaşa ýetdi,
Ýetmiş gezek özün bazarda satdy.
Gazanjyn garyba sadaka etdi,
Öz-özün bazarda satan bu durur.

Sowal:
Beýan eýle niçik syr bar bu işde,
Muny bilen barmy ýakynda-daşda.
Garragan çagynda bir kem ýüz ýaşda,
Habar ber sünnete ýatan kim erur?

 Jogap:
Hata ýokdur Hakyň kylan işinde
Kim halatda görer, kimse düýşünde,
Halilulla togsan dokuz ýaşynda
Garranda sünnete ýatan bu durur.

Sowal:
Hakyň yşky bilen gaýnaýyp-daşyp,
Kyrk günläp ýöredi ençe ýol aşyp,
Uklap galdy dagyň gowagna düşüp,
Üç ýüz ýyl oýanman ýatan kim erur?

Jogap:
Eshabyl kähf-edi weli geçdiler,
Kapyr şasy Dakýanusdan gaçdylar.
Baryp dagda bir gowaga düşdüler,
Üç ýüz ýyl oýanman ýatan bu durur.

Sowal:
Barça janly-jandar tabyndyr Haka
Bildirmez ylymyň barmasa çaka.
Dünýäde gyýylan ilkinji nika
Olary nikalap çatan kim erur?

Jogap:
Telwis-Jelwis ýokdur sözüm hatasy,
Bulardyr şeýtanyň ene-atasy.
Jebraýylyň gyýan iki nikasy,
Olary nikalap çatan bu durur.

Sowal:
Oka gaýtma ýokdur, degse-de daşa,
Bir Alla kadyrdyr bar boljak işe,
Atasy baranda ýaňy kyrk ýaşa,
Ogly ýüz ýigrimä ýeten kim erur?

Jogap:
Uzaýyr pygamber kyrk ýaşda öldi,
Ýigrimi ýaşdaka bir ogly boldy.
Ýüz ýyldan direlip öýüne geldi,
Ogly ýüz ýigrimä ýeten bu durur.

Sowal:

Diýdi dostdan köp ýaş nämäme gerek?
Ol suwam içmedi, iýmedi çörek.
Her gün ýalňyz hurma bolupdy hörek
Diri “gabra” girip ýatan kim erur?

Jogap:
Beýik pirdi, doldy äleme çawy,
Taňrydadyr barça işiň hasaby.
Türküstanda Hoja Ahmet Ýasawy
Diri “gabra” girip ýatan bu erur.

Annadurdy Molla.

Категория: Goşgular | Просмотров: 417 | Добавил: Gurban | Теги: Annadurdy Molla | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Не ревновать и не клясть…» / Goşgular - 21.01.2023
Памяти Ф.М.Достоевского / Goşgular - 20.01.2023
«Сумрак за чёрным окном…» / Goşgular - 25.01.2023
«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023
Duralganyň ýanyndaky agaç / Goşgular - 08.01.2023
Men indi gidýärin / Goşgular - 15.01.2023
«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
В эти дни / Goşgular - 05.02.2023
«Нисходит сумрак ночи бледной…» / Goşgular - 31.01.2023
Бальмонт / Goşgular - 15.02.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Ajayyp aydyshyk

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]