10:55

Pyhy Tagan bilen Gurban Wehiminiň aýdyşygy:

Wehimi:

Gelýärmiş garrylyk Hazary böwsüp,
Zaluwat, öňünden çykawer, Pyhy!
Päli bet geçmänkä Balkandan towsup,
Seňrigne ykjamlap kakawer, Pyhy!

Pyhy:

Garrylygy garşylaryn gül bilen,
Gaşym çytyp ýüzne urman, Wehimi.
Duşdan geçirerin, ony ýol bilen,
Oň bilen tirkeşip ýörmen, Wehimi.

Wehimi:

Ýaşamagyn hemme kişä dert bolup,
Ýok edeliň ol belany mert bolup,
Gitsin, oň ýüzleri garaört bolup,
Batyrlyk tohumyn ekewer, Pyhy!

Pyhy:

Gorkma, garrylyk gelýär diýip daşdan,
Mert ýigit baryny geçirer başdan,
Näleri agdardy goşa ýanbaşdan,
Ol meni hem goýmaz arman, Wehimi.

Wehimi:

Goç ýigitler abraý bolsa, at bolsa,
Başy göge ýeter il-gün şat bolsa,
Şol garrylyk ýanyp duran ot bolsa,
Üstünden suw bolup akawer, Pyhy!

Pyhy:

Girdi girdabyna Göroglyň kyrky,
Rüstem Zal, Süleýman ederdi gorky,
Isgender dek ärleň üzüldi örki,
Hata boljak ýokdur görmän, Wehimi.

Wehimi:

Gaýduwsyz, gahryman, şir boljak bolsaň,
Dostuňa wepaly är boljak bolsaň,
Bu işde Gurbandan zor boljak bolsaň,
Ýeňiş baýdagyny dikewer, Pyhy!

Pyhy:

Gelse gelibersin, seňrigne kakman,
Pyhy diýr öňünde men dyza çökmen,
Müň derde em tapan ol Hekim Lukman,
Ol derde tapmandyr derman, Wehimi!
Категория: Goşgular | Просмотров: 491 | Добавил: Gurban | Теги: Pyhy Tagan | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

М.Н.Коншиной / Goşgular - 13.02.2023
Bolsa şol gün... / Goşgular - 18.01.2023
Bagbanym / Goşgular - 06.01.2023
Ýeller, maňa yşk hakynda aýdaýyň! / Goşgular - 06.01.2023
Эры / Goşgular - 28.01.2023
"Beýnimiň içinde gopgun turzuşyp..." / Goşgular - 14.01.2023
В эти дни / Goşgular - 05.02.2023
Eger... / Goşgular - 25.01.2023
«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]