15:50

Seniñ gözlegiñde

SENIŇ GÖZLEGIŇDE

Men seni henizem şol gözläp ýörün,
Taparymdan welin, tapmazym ýakyn.
Zeminde bar bolsaň, men tapjak borun,
Kalbymy gamlardan boşatmak üçin.

Göz öňüme gelýär gara gözleriň,
Göwnüme bolmasa, çagyrýan ýaly,
Üstünde duran dek edil közleriň,
Ýanyp, bişip ýörün çekip perýady.

Söndüräýseň ýürekdäki yşygy,
Täzeden jan berip, otlan tapylman,
Öz-özüň ýakarsyň kesir ýaşlygy,
Ýürek «ah» çeker-de, galar ýapylman.

Sagyma aýlanýan, soluma bakýan,
Gözüme görneňok, gelenok sesiň,
Syrýaryn derimi suw bolup akýan,
Aýlandym ýollaryň belendin-pesin.

Sen welin tapdyrman, çekdirip näziň,
Keýpin görýän ýaly däli ýaşlygyň.
Özüňe meňzedip güllerni ýazyň,
Sen keýpine kösäp dursuň aşygyň.

Nurýagdy SEÝITLIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 274 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Nurýagdy Seýitliýew | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В последний раз зову Тебя: явись…» / Goşgular - 13.02.2023
Северная берёза / Goşgular - 15.01.2023
«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023
"Ölen wagtym ymykly öldüriň meni..." / Goşgular - 01.01.2023
"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…» / Goşgular - 19.01.2023
Поэзия – бог / Goşgular - 31.01.2023
Uçup gitdiň / Goşgular - 28.01.2023
Hat / Goşgular - 04.02.2023
«Когда читала ты мучительные строки…» / Goşgular - 15.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]