11:40

"Bagşylara"

“BAGŞYLARA”

Ýagyşdan soň köpelşi deý köpelýär,
Ululy-kiçili, dürli kömelek.
Was, Garagum, Pendi, Ahal... düzünde,
Ne hezillik, heýjan-elek, jan-elek.

“Bagşam” az däl kömelegiň sanynda,
Oglan-u-gyz, garry-juwan ýanyňda.
“Bagşy bolmak hemmeleriň aňynda”,
Daşymdan däl, gaýtaladym içimde.

Hany bagşy, dil bitiren dutara?
Ýa gyjaga, ýa sitara, gitara...
Köpüsiniň ýüzi şo-ol Günbatara,
Bagşysy az, walla, munuň içinde.

Her gün doýup içen ýaly çefirden,
Düşmeýärler ekrandan ýa efirden.
Horluk eken aşa düşseň zefirden,
Her hilisi bardyr munuň içinde.

Atlysy bar, atsyzy bar bir giden,
Aýdymlaryň işi görülýär neden.
Nämüçin diýemzok: “Ä-hä-heý, ýegen,
Gitsene, işiň ýok munuň içinde”.

01.01.2023.

• IKILEMELER

Görmegiň kemi ýok, ýöne akylyň
bilen deň gelmeýäe eken şekiliň.

02.01.2023.(03.31m.)

***

Kim geçmişde basybaljy atasyn,
Taryplasa, geçilmejek hatasyň.

02.01.2023. (03.36m.)

***

Danaň müň ýyldan soň sözi ýaşaýar,
Diýmek, ölmändir ol, özi ýaşaýar.

02.01.2023 (03.41 m.)

***

Göter-göter edip, göterdi biri,
Gerekmi ýasamak tilkiden şiri?

02.01.2023. (03.45 m.)

***

Ata zadyn saklap bilmese her kim,
Ýaşan ömri bolar, meger, it kimin.

02.01.2023. (03.57 m.)
Категория: Goşgular | Просмотров: 289 | Добавил: Moderator | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Sumbaryñ kenarynda / Goşgular - 01.01.2024
"Garrap ýörünmi ýa men..." / Goşgular - 01.01.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
Podýumda / Goşgular - 28.01.2024
Ýetim / Goşgular - 02.02.2024
Meniñ monologym / Goşgular - 01.01.2024
Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Perişan kalbyñ umydy / Goşgular - 01.01.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 pezzek  
1631
Aýdym diňlemäñ žanry diňleýjiniň ýaşyna görä öýdýän. Biz okuwçy wagtymyz. Nury Meredowy, Hajy Ýazmämmedowy, Kakajan Söýünhanowy, Merdan Dönmezowy, Laçyn Mämmedowany, Şirin Pälwanоwany we başgalaryny diňlärdik. Halk aýdymy halamazdym. A indi 70-80-nji ýyllaryň estradasyny, köne aýdymlary, halk aýdymlary diňleýän. Häzirki estrada maňa ýaramaýar. Rep dagy taksidekäm açsalaram şopura haýyş edip başga geçirtýän. Täze reper "Aýdaý özüň" aýdymyny däl suratyny görsemem gyzamykdan galan keselim gozgap ugraýar. Ýaşlara haýran galýan, beýle-de bir ownamak bolarmy. Diňleýän aýdymlaryny dagy. Bizem ýaş bolup gördük, ýöne näme-de bolsa biziň diňleýänlerimiz aýdymdy.

0
2 Narcissus  
1589
Hemmesem beýle däl-le, gowulary, gowy eser döredýänlerem bar.
Indi her öňýeten aýdymçy, repçi, popçy boljak bolup başagaý. Adyny berip durmaýyn, emma örän köp manysyz aýdymlary döredip, onam paýlaýanlar gaty kän. Diňleýäň welin "bäh, hiç diňlänoklarmyka çykarýan aýdymlaryny bular?" diýeniňi duýman galýarsyň.

Gyzlardanam (özüçe) repçi bolanlar bar, hatda biri özüni masgaralaýjy, kötekleýji sözleri diýip dur, ýa aýdýan zatlaryna düşünenok ýa-da örän kelleden ezýet çekýän biri. Sözleri manyly bolsa bir aýdymyň, başga zatlary (sazy, bass-y we ş.m) kän oňat bolmasa-da bolar, emma hem sazy hem-de sözleri biderek bolsa näme etjek? "Aýdaýözüň" diýilýän ýigidiň aslynda başdaky aýdymlaryny diňleseň nähili häsiýetiniň, şahsyýetiniň bardygyny bilýärsiň, eje-bajy hemmesini ulanman goýanok. Elbetde bir adam ýalňyşyna düşünip, düzeldip biler, şeýle-de özi hem "ýalňyşypdyryn" diýip boýun aldy, emma şol ýalňyşlaryň üsti bilen ösdi, şonuň üsti bilen çörek iýdi, şonuň üsti bilen tanymal boldy. Meselem Harasada düzen diss repini diňleseňiz, az-owlagam bolsa oňa sylagyňyz sarsar. Öňküleriň (Iska Muslim, Abdy Daýy we ş.m) diss aýdymlary hem manyly we diňlenilip boljak zatlardy, emma indikileriň diss-leri däl, tutuş alyp barýan işi ýalňyş.

Iň esasam ýaşlara täsiri hiç görmedik bolunjak zat däl, heniz özüni kämilleşdirip bilmedik agzysary kişileriň saza bolgusyz söz ýemläp çykaran "aýdymyny" başgalary diňläp, sözlerini sitata öwrüp paýlaşýarlar, nähili gynandyryjy.

0
3 Zöhre  
1396
Hemmesinden beteri-de Selbi Tuwakgylyjowanyñ özüne meñzäp duran utanç-haýasyz aýdymlary. Başga aýdymçysumaklaram şondan pes galmajak bolýar. Onuñ aýdymlarynyñ "Näme oýun edýändirin öýdýäñmi?" ýa-da "Näälow, Aladin" diýen ýaly samsyk sözleri adamlaryñ arasynda ýoñ bolupdyr. Özi begenýändirem şuña. Heý oña haý-küş edip biljek ýokmuka?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]