22:22

Biz birini söýýäris, ýassykdaş bolýar bir ýat

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 348 | Добавил: Moderator | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew | Рейтинг: 4.0/3
Awtoryň başga makalalary

Ýatlamalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 pezzek  
1631
"Halypa Juma Ýazmyrat hatymy alyp, haýyşymy bitirip, kyssamy radioda okapdyr" diýip birinji bölüminde ýazypdyr awtor.
Şol kyssamyka şu?
Gyzykly, kalhoz durmuşyny suratlandyryp bilipdir.
Dowamyna garaşýas.

0
2 Edebiyatcy  
15
Dowamy niredekä?!

0
3 Ependi  
284
Wah, o wagtyň söýgüsi diýsene... Bizem gördük gyrasyny, pagta döwri bize 6-njy klasdamyka, ýadyma düşenok, ýatyrylýanny bilýän okuwyň. Ýokarda awtor dogry aýdypdyr, üstüne goşjak zadym ýok. Öz gözüm bilen gören zatlarym. Bir diýmekçi zadym, näme diýip düşündirsemkam. Klasdaş gyzlammyz ýyllykda bir gürrüňi gozgadylar. Şol pagta döwrüni. Olam gürrüňden-gürrüň çykyp söýgi meselä ýa-zanda. "Nähili Siz?" diýipdi gyzlarymyz: "Iň bolmanda gullukdan gelinçäm garaş, ýada, gudaçylyga ugratsam bolarmy diýseňiz, adam öldürýärmi, biz garaşjak ahyryn Size... "

Biz şonam diýip bilmedik. Olar geljekdi. "Başga oba gitmeli gyzlar-a däldiňiz Siz!" diýip käte degişýän, olaram gaty görüp duranok. "Günä özüňizde, şowagt aýdyp bileňokdyňmy!" diýýä olar, ýylgyryp...

Nähili düşündireýin, muñ yzynda durmak üçin nähili ahlak ýatyr ol wagt. Ýada ol wagtlar hat bermek. Hijisem gerek däl eken. Göz-göze düşende, düşünişip bolýan döwürdi, o döwür...

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]