Категория: Gurhany öwreniş we Hadys ylmy | Просмотров: 41 | Добавил: Moderator | Дата: 16.05.2024 | Teswirler (1) | Теги: Ymam Buhary

ÝETIMLER MAŞGALASY

Şeýlelikde, ene-atadan mahrum galyp, Merjene göçüp gelenimizde, ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 125 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mämmetdurdy Annagurdow

DISSERTANT

Obadaşym hem klasdaşym Merediň ýylda bir gezek Aşgabada gezelenje geläý ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 115 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

ADAM ATA we HOW ENE

Biziň Ýerimiziň ähli zady başarýan beýik Ýahwäniň gudraty bile ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 229 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (1) | Теги: Korneý Çukowskiý

ÝASAMA GÜL

Öňki gara saçlar sary öwüsýär,
Gyp-gyzyla öwrülipdir dodaklar. < ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 114 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew


3.

«Ajygan ölmez, alňasan öler»
Halk nakyly.

« ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 110 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

• Baga bagşy ýesir düşdi

Jüneýit hanyň bu saparky aýylganç buýrugynyň öňünde Gubadaga hökümini ýöredip duranlar hem durmagy mümkin däldi. Şoňa görä-de Nazar baga gitmäge taýýarland ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 63 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

AJAP ÝAÝLAM

Ahal ilim Köpetdagyn,
Bäherdenim Erem bagyn,
Jennet deýi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 85 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

TARYHYÑ ÇAÑLY SAHYPALARYNYÑ ARASYNDA ÝITIP GIDEN GAHRYMAN: KRITIÑ EÝELEÝJISI ENDULUSY

... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 58 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

ADAMLARYÑ ARASYNDA DEÑLIK: EÝSE DEÑLIK NÄME?

Bu makalamy raýatlaryñ arasynda deñli ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 89 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Tewfik Seýf