1 2 3 ... 8 9 »
• Bagşy operasiýa boldy

Indi eziji synplary dargadyp biziň ýerlermizde üýtgedip gurulýardy, ýygnaklar geçirilýärdi. Şol ýygnaklara (Daşhowuzdan) Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbaý Aýtakow ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 23.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Ata jöññe

Ata sowet soýuzynyň Gahrymany Annagylyç Ataýewiň kakasy. Bu ýaşulam ýaňky toýuň hormatly myhmanydy. Özi hem dutar ýasaýan ussa bolmaly. Ol hem bagşylaryň ýanyna eltildi ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 17 | Добавил: Moderator | Дата: 22.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Bir toýa iki bagşy

Gubadagly gumly uşaklarda Garly bagşy, inisi Gylyçmät bagşy diýenleri bardy. Bular döwründe Hywa, Horezm oýuna belli bagşydy. Gaty ökdedi. Iki hem meşhur ussat ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 24 | Добавил: Moderator | Дата: 21.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Çuwal çagyrýar

Nazar baga Köpükliden bir toýy sowup gelşine Ýylanlyň bazaryna girdi. Bazarda gezip ýörkä ileri ýurda baranda sataşyp dostlaşan dosty Çuwal bagşa tötänleýin duşdy. ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 36 | Добавил: Moderator | Дата: 20.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Gala dawasy

Gubadagda Ýylangyryň gapdalynda «Gorgonça» diýen ýer bardy. Onda Goçmät hanyň özüne degişli ýere hökümi ýörärdi. Goçmät han az döwrüň içinde edibilen eden-etdiligini ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 20.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Daş demiriňkileriň toýy

Gubadagda Ýylangyryň golaýynda Şahyrly oba diýen oba bolardy. Bu obanyň öňünde Gutlybaý tireden Nurbaý diýen gara zähmetden gum gurban gurgun adam bir uly ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 18.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Bagşy aždaryň agzynda

Atabaýew diýen adam "Han bilen oýnuň deň gelmez. Iň gowusy hile tapjak bol. Janyňy alyp çykjak bolup çalyş" diýipdi. Batyr ölse batman etdir diýipdi.
... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 65 | Добавил: Moderator | Дата: 17.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Niredesiň han Seňňer

Ertirki çaýda-da han gyzylyň hoşy bolmady. Nazar baganyň hem hoşy gowy däldi. Sebäbi obadaka ýakyn arada Jüneýit Eýrana ötjekmiş diýilýän sözler eşidilýärdi. ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 41 | Добавил: Moderator | Дата: 16.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Baga bagşy ýesir düşdi

Jüneýit hanyň bu saparky aýylganç buýrugynyň öňünde Gubadaga hökümini ýöredip duranlar hem durmagy mümkin däldi. Şoňa görä-de Nazar baga gitmäge taýýarland ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 42 | Добавил: Moderator | Дата: 15.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Gyzyl goşun Gubadaga ugrady

Han goşuk alan buýrugy boýunça myhman ýerinde ýanyndakylary galdyrdy. Ýalňyz özi daňyň garaňkysynda niredesiň Gubadag diýip ýola düşüp ugrady. Ýolda b ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 39 | Добавил: Moderator | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Han gyzyl

Jüneýit han Nazar bagşa gelen bir aýrylmaz emgek bolup döredi. Sary çyrmaşyk ýaly oralaşyp aýrylmady. Hanyň adamlarynyň içinde Hangojuk diýen bir serkerdesi bardy. Bu g ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: 12.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Han çaparynyň aýylganç habary

Öň ýokarda aýdyşymyz ýaly Jüneýidiň dessi deň gelmäni gaçyp barýardy. Bolşewikler hem ony kowýardylar. Olara azyk, geýim, ýarag, atlaryna ot-iým di ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 12.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Bagşynyň hilesi

Öňkülerini aýtmanymyza-da soň külli Horezmiň ygtyýary Jüneýit hanyň eline geçeňkirläp başlapdy. Özünden tä oba hanlaryna çenli ilaty kemsiz ezdiler. Soňabakan ga ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 72 | Добавил: Moderator | Дата: 08.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Azatlyk göreşi

Taryhyň çarhy dyngysyz aýlanyp durdy. Şol döwürlerde Horezmiň merkezi Hywady. Hywa hanlygy özüne şol wagtlarda tabyn bolan ýerlerde: kazy, reýis, möhürdar, kethuda ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 67 | Добавил: Moderator | Дата: 05.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Wekiliň toýy

Entek Jüneýit hanyň Bedirkentde hökümi ýöräp duran wagtydy. Şol döwürde Wekil bir uly toý berdi. Toýuň geňeşinde jar çekildi. Jikge bagşy bilen Nazar baga ýaryşdyryl ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 59 | Добавил: Moderator | Дата: 03.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Han çagyrylan toý

Gubadagly Garagoja tiresinden Nury Çeýrek lakamly gurgun adam bardy. Bu adam üç kel diýen ýerde oturan döwründe bir uly toý berdi. Bu toýuň geňeşinde iliň kazy- ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 70 | Добавил: Moderator | Дата: 02.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Bagşy bihaýa duşdy

Ýene bäş günden boljak Aýböwürde bir toýdan Nazar baga habar geldi. Nazar baga muňa dört gün öňünden gitdi. Ýolda üç ýatyp, toý güni aýdym wagtyna bardy. Toý g ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 75 | Добавил: Moderator | Дата: 02.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Pataly bagşy

Nazar baganyň şägirtliginiň on ikinji ýylydy. Halypasy indi men saňa Pata bereýin diýdi. Muňa şägirt gaty şatlandy. Baga bagşy aga-ini ýar-dost hem döwürdeş bagşy sa ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 123 | Добавил: Moderator | Дата: 30.04.2024 | Teswirler (1) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Üçünji buýruk

Nazar baganyň Töre gyjakçydan soňky gyjakçysy Gubadagly Goşjan gyjakçydy. Şol döwürde toklylarda bir toý sowup obasyna gelse ýene Jüneýit handan adam bar eken. Ýada ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 56 | Добавил: Moderator | Дата: 30.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew

• Hanyň buýrugy

Döwründe Jüneýit han hem käbir toýlara gatnaşardy. Ýeri gelende bagşy-da diňlärdi. Aýdyma düşünýänligindenmi, göwnüne ýetmeýänligindenmi, aýdyma pisindi oturmazdy. ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 83 | Добавил: Moderator | Дата: 29.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Annabaýew