ARGYŞÇY

- Eşitdiňizmi, argyşçymyz gelýärmiş?
- Ýüküni nätdikä?
- Näd ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 139 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwlet Esenow

Категория: Romanlar | Просмотров: 64 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow


* * *

Sürgünleriň Marydan münüp gaýdan otlulary on alty gün ýolda bolup, on ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 56 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


Goňşular soňra ýene bir salym häzirki ýagdaýlarynyň Daşkentdäki ýagdaýlaryndan dem ganyma ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Obadaky täze durmuş adamlary adatdakylara meňzeş bolmadyk düzgünler bi ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 33 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

ÜÇÜNJI BÖLÜM

1932-nji ýyl Türkmenistanda daýhanlary kulakçylyga çekmegiň ha ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Ogulbike uýasy Akjagül bilen içerden çykman, ejeleriniň: «Daşa çykmaň, ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 35 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


Haçanda daljygyp ugran Ýagdy arabanyň gapdalyndan sallanyp duran gamçyny gören wagty çakg ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 34 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


Gully emin bu soragyň beriljekdigini pikir eden hem bolsa, özüniň oňa näme jogap berjekli ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


Tagtabazarda şol günler: «Pendide sowet häkimiýetini ornaşdyrmak üçin Täşliniň eden işini ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 48 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

IKINJI BÖLÜM

Şowhunly gelen ýazyň soňy çakyr yssylara sapansoň, ol gelşi ýa ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 48 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Ahmet gyrkymdan gaýdyp gelen günleriniň ertesi agasydyr ýeňnesiniň döz ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 43 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


* * *

Ala meýdanlardaky gül-gunçalaryň açylyşy ýaly daýhan aladalary hem tap ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow


Haçanda ol jylaw deňleşdirişip, hajraw ýaly bolşup özüne tarap gelýän üç atlyny gören mah ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 54 | Добавил: Moderator | Дата: 26.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow