1 2 3 ... 6 7 »

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym eýýamda bir sygyr, bir eşek, bir geçi we bir tilki bar ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 63 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halk ertekisi


Bir bar eken, bir ýok eken, gadym eýýamda bir aç möjek bar eken.
Günleriň bir günü ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 78 | Добавил: Moderator | Дата: 09.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halk ertekisi

ÝAGŞY NIÝET - ÝARYM DÖWLET

Bir bar eken, bir ýok eken, niýeti bozuk, hemmeleri özünden bizar eden bir ogry bar eken. Ol ýigit ogurlap tapan puluny kart oýnap, utdyrýan eken. Mydama alan s ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 306 | Добавил: Haweran | Дата: 20.10.2023 | Teswirler (2) | Теги: Serwi Rejepowa

JYRJYRYÑ NАGMASY

Bir gezek dag etegindäki ýaýlanyň mör-möjekleri üýşüp, geňeş etdi ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 209 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 09.09.2023 | Teswirler (2) | Теги: Onelio Horhe Kardoso

РУСАЛОЧКА

Далеко в море вода синяя-синяя, как лепестки самых красивых васильков, и ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 185 | Добавил: Haweran | Дата: 02.04.2023 | Teswirler (0) | Теги: Gans Kristian Andersen

TILKI BILEN ŞAGAL

Gep bilen duzlamaly bolsa iki paý berlen ýaly bolup ýören tilki bir gezek şagaldan utulaýdy. Ol gyssanyp barýan şagaly saklady-da gepe güýmejek boldy:
— Şagal şep ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 292 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0)

AT BILEN ITIŇ SÖHBEDI

At bir gezek itiň göwnüne degipdir: “Sen aç-hor bolsaň, gapy-gapy aýlanyp, seňkildäp ýörsüň”. Şonuň üçin adamlar “It arrygy bolma, at arrygy bol” diýýärler. At aç- - ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 246 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0)

GÜLÜNI SÖÝEN TIKENINEM SÖÝER

Ir zamanlarda bir kerpiç örüji ussa ýaşaýarmyşyn. Onuň galdyran ymaratlaryny bir ýola synlan üşükli kişi, gözi kaklyşandan “Bu jaý pylan ussaň elinden çykan b ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 258 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0)

GÖZÜŇ GÖRENINE YNANMALYMY?

Gadym döwürlerde uly bir şäheriň adalatly, parasatly ha ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 224 | Добавил: Lebaply4751 | Дата: 07.01.2023 | Teswirler (0)

BIR ENÄNIŇ ÖMRI

Gorky gaplap alan ene sallançagyň başynda oturyp, oglunyň ýanyndan hiç ýerik aýrylanokdy. Perzendini ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 295 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mukagali Mukataýew

ВИННИ ПУХ и ЕГО ДРУЗЬЯ - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 180 | Добавил: Haweran | Дата: 17.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Gülnara Miranowa

HORAŞAJA HESELIÑ GÜLLERI
... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 254 | Добавил: Haweran | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

ЗОЛОТАЯ ПЧЕЛКА И БЕЛЫЙ КРОЛИК

Ее прозвали Золотая Пчелка, потому что у нее были золотые волосы, которые развевались вокруг ее личика и блестели, как солнечные лучи. Всякий, кто видел эту ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 164 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2022 | Teswirler (0) | Теги: Weniamin Kawerin

TILKI WE HORAZ

Günlerde bir gün horaz gezelenje çykýar. Ol derwezäniň ýanyndaky äpet daragta çykyp, «Ki-ki-di-dik» diýip gygyrmaga başlaýar. Muny tilki eşidýär. Ol öz ýanyndan: «Bu horaz ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 395 | Добавил: Haweran | Дата: 10.09.2022 | Teswirler (1) | Теги: Osman ÖDE

BOLLUK ÜLKESINDE

1-nji bölek. Zamansyzlyk

Bir bar eken birem ýok eken. Gadym zamandanam gadym zamanda, has dogrusy hiç zat döremänkä men bolluk ülkesinde üzüm iýip otu ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 279 | Добавил: hanturebs | Дата: 21.08.2022 | Teswirler (2) | Теги: Baýramgylyç Sapargylyjow

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 203 | Добавил: Haweran | Дата: 02.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Saltykow-Şedrin

САМООТВЕРЖЕННЫЙ ЗАЯЦ

Однажды заяц перед волком провинился. Бежал он, видите ли, неподалеку от волчьего логова, а волк увидел его и кричит: «Заинька! остановись, миленький!» А заяц не толь ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 206 | Добавил: Haweran | Дата: 02.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Mihail Saltykow-Şedrin

GIJIGEN MYHMAN

Bir bar eken, bir ýok eken, häzirki zamanlarda gaz, durna, ördek, alahekge, serçe, oklukirpi, pyşdyl hem-de gurbaga dagylar dost bolupdyrlar. Olaryň hersi aýry ýerde ýaşasa ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 339 | Добавил: Haweran | Дата: 30.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

JADYLY DÜNÝÄ

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym wagtlarda Çüri atly bir garyp oglanjyk bar eken. Ol çagalygyndan ata-enesinden ýetim galyp, gapyma-gapy aýlanyp, bir garny dok, bir garny aç ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 383 | Добавил: Haweran | Дата: 30.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

NEDIRGULY

Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym wagtlarda bir baýyň Şirmaýy atly ýalňyz gyzy bar eken. Günlerde bir gün oba bir döw aralaşyp, süri mallar bilen birlikde baýyň ýalňyz gyzyny he ... Doly oka»
Категория: Ertekiler | Просмотров: 272 | Добавил: Haweran | Дата: 30.04.2022 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow