08:49

Gizlenip saklanýan bu kitap jynçylygyñ we jadygöýlügiñ iñ esasy gollanmasydyr

Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 213 | Добавил: Gökböri | Теги: Myrat Bardakçy | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Geň-taňsy wakalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Jeksparro  
405
''6) Haýsydyr bir şäheri
ýa-da galany basyp almak, uruşda zyýan çekmeklik; ''

Şu ýerleri ynandyryjy däl ýaly... Aslynda-ha şol "Buni rysalasy" kitabynyň häzir Türkiýada saklanýandygy hem şübheli...
Häzir ol kitap bolsa masonlaryň ýa-da iňlisleriň elinde ýa-da Amerikada bolaýmasa...
Diýjek bolýanym bu kitap häzir türkleriň elinde bolsa, dünýe ýüzem türkleriň höküminde bolardy...

0
2 Moderator  
1471
Bu kitap eliñde bolany bilen dünýäge hökmüñi ýöredibermeli diýen zat ýok.
Aýdylyşyndan jyn ylmy gorkuly ylym. "Taýagyñ iki ujy bar". Ýagny jyny dürli maksatlar bilen çagyranyñ buýrulan ýumuşdan öññesi ýa soñrasy özüne zyýan ýetirme ähtimallygy has ýokary. Imany ýerinde, ahyretine ynanjy bolan hiç bir musulman beýle töwekgellige ýüz urmaga bogny ysmasa gerek. Hem doga-jady, pal, bilgiçlik we ş.m zatlar yslamda haram edilen. Gurhanda munuñ gadagandygyny, haramdygyny aýdýan birnäçe aýatlar bar ("Bakara" süresiniñ 102-nji aýaty, "Taha" süresiniñ 69-njy aýaty, "Ýunus" süresiniñ 77-nji aýaty we başgalar). Dinden çykyp kapyr bolma howpy abanýar. Adamlara görkezilmän gizlin saklanýanlygy hem şonuñ ü.n bolmaly.
(Aýdýanlaryma delil hökmünde "Dabbe -1, 2, 3, 4, 5, 6", "Syjjyn -1, 2, 3, 4, 5, 6", "Üç harplylar" ("Marid", "Nazar", "Gara jady") ýaly kinofilmler tapgyryny görmegi maslahat berýärin).

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]