HALK DEMOKRATIÝANYÑ NIRESINDE?

Häzirki döwürde demokratiýa iki dürli prosesiñ önüm ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 42 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Wahap Uluç

TÜRKMEN RYSGY KÖP BOLSUN

Kursdaşym, häzir halypa mugallym Satybaldy Geldiýewiň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

HASAP GIJESI

Bir wagtlar bir uly şäheriň iň baý adamy aradan çykanda jarçylar köçä ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 63 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Zaman Rahmatullaýew


• Geçä jan gaýgy, gassaba ýag gaýgy

Hekimow traktorçynyň awariýa düşm ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 78 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr

GARA MENEK

Ol eşegiň agan palany ýaly betnyşan kölegesini daş ýoluň üstünde yraň-d ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 60 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Şöhrat Abdyýew

ALA ÝEKTAÝ BEDROÝ

"Il agasy men" diýip, getirýärler alany,
Gara sülük-gan i ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Uzan ene


• Adalatly bolýançaň güýçli bol

Bu ýylyň pagta möwsümi neneň bolarka? ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 69 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr


• Dumanlar, gümanlar…

Hekimowyň ýagdaýy henizem dumanlydy. Sebäbi Ser ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 94 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Oraz Ýagmyr

NOHURYÑ

Dört ýany derbentdir hiç bela ýokmaz,
Sapaly jaýlary bardyr Nohuryñ ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Durdy şahyr

HATAM TAÝYŇ IKINJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Hatam bu ýerde bir-iki gün d ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 17 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

NESLIŇ GÖTERER

Ýüz ýyl mara balu tagam eýleseň,
Zäher-zakgun bilen jogap gö ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow


8.

Mergen gijesini gündiz edip işleýärdi. Çukuryň içindäki toprak barha azal ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

JOJAK ZALYM

Bu zalymyñ otdur asly,
Gargyş aldy, ýokdur nesli,
Örän k ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ussa Käsip

ULY JYHAT

HYTTYN ÝEŇIŞI we PALESTINANYŇ HALAS EDILMEGI

Soltan 1180-nj ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

AJYMDAN ÖLDÜM

Hemmesinden nan gezegim dolupdyr,
Egin-başym ýyrtyk, ýeñim ýo ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Dowlat şahyr

ONUNJY PASYL

HEZRETI ADAM BILEN HEZRETI HOWANYŇ TOBASYNYŇ KABUL EDILMEGINIŇ WE OLA ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 20 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

BIZE GEÇI BERSENE

Obamyz sorasañ, saglyk-esenlik,
Hanjan aga, bize geçi ber ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Aşyrmämmet

TÜRGENLEŞIGIŇ PEÝDALARY BARADA

Meniň ok atmaga aşyk bolan doganym! Ilki bilen sen ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

KÖWŞÜMI

Eý ýaranlar, aýp etmäñler hiç menden,
Düýpsüz derýa gark eýledi köw ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Atagarry

UTULAN UTÝAR

"Utýan adam özüni dünýä uýgunlaşdyrýar, utulýan adam bolsa dünýäni ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 30 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

GEÑ ÝERI ŞU: YSRAÝYL HENIZEM MAKSADYNA ÝETIP BILMEDI

Palestinalylar Ysraýylyñ G ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 44 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Majid Kaýali

KONGRESIÑ ORATORY

Kongres ony diñe diñläbem oñmaz, şol bir wagtda dik duran ýa- ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 31 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah