11:08

Duman daganda: Dumanlar, gümanlar...

Категория: Romanlar | Просмотров: 149 | Добавил: Moderator | Теги: Oraz Ýagmyr | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Romanlar bölümiň başga makalalary

Duman daganda: Aç garny doýrup bolar, aç gözi kim doýrar?! - 05.06.2024
Köne mülk -4: romanyň dowamy - 11.06.2024
Ojak - 2-nji kitap -10: romanyň dowamy - 20.06.2024
Duman daganda: Dumanlar, gümanlar... - 11.06.2024
Gala -4: Ömrüň beýany - 11.02.2024
Ak guwlary atmaň -11: romanyň dowamy - 06.06.2024
Dirilik suwy -6: romanyň dowamy - 30.04.2024
Janserek -6: romanyñ dowamy - 03.04.2024
Ak guwlary atmaň -12: romanyň dowamy - 06.06.2024
Köne mülk -12: romanyň dowamy - 18.06.2024

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Pena  
1790
Thank you so so much... :)
Şu wagt detektiw bölümdäki "Pynhan syr" okap otyryn.
Ýene bir zat aýdasym gelýär. Şu saýtdaky maglumatlardan peýdalanyp oba ýaşaýjylaryndan düzülen topar bilen gowy kinolary döredip boljak diýen piki gelýär. Entäk türkmen edebiýatynyň bu ýerde paýlaşylmadyk zatlary kim bilýär möçberi nähili köpdir. Üstesine bärdäki daşary ýurt ýazyjylarynyň eserleri arkaly google gözlegden beýleki ýazyjylary hem gyzyklanyp gowy kinolar döretseň doýdirýär. Hemem hakyky aktýorlar/aktrisalar aslynda ýokary okuw jaýyny gutaranlardan dälde oba ýaşaýjylaryndan tapylypdyr bir wagtlar diýen gürrüň eşidipdim. Belki daşary ýurtkardada şeýledir. Sebäbi ýönekejlýje kiçi obadaky adamlaryň arasynda-da belli bir tarapdan tebigy ukyba eýe adamlar bara. Gözleseň her ýerden islegiňe görä tebigy ukyba eýe adamlary tapyp boljagyna ynanýan. Emma muňa ýetmäge maddy ýagdaý iň esasy zururlyk. Şonuň üçin häzir diňe hyýal edeniň gowy :)

0
2 Pena  
1790
Bääýý diýýän-ä, şu detektiw bölümdäki "Pynhan syr" eseriniň syry "Mylaýymyň syry" ýaly. Hemme zat açyklandy emma Mylaýym geçmişi belli welin, häzirki ýagdaýy syrly. Ol Amanşa bilen nähili gatnaşykda? Onuň roly gizlinlikde galypdyr.

0
3 Pena  
1790
Beräýiň şuň kitabyny dilemedik adamym galmady. Hiç kim bitirip bilenok.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]