DÖREDIJILIKDE IDEÝA MEÑZEŞLIGI BOLUP BILERMI?!

Bir şahyry öwübem, hatda nähakdan t ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 79 | Добавил: Moderator | Дата: 07.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

04.05.2022.

Bir tanşym gürrüň berdi:
– Burjak tiresi biziň goňşy obamyzda ýaşaýarlar. Olar keseden gelip obada ýolbaşçylyk edýän adamlary öldürmekdenem gaçmaýarlar.
Biziň ob ... Doly oka»
Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 310 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew


• Serçe-de bolsa, piliň gözüni çokaýan serçe

Aeroportdan gaýdan maşyn ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 86 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Oraz Ýagmyr


• Pikir gytçylygy ýumuk gözleri açýar

Ýazuwly hasabatlardaky maglumat ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 142 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Oraz Ýagmyr

DERT

...Ýowuz uruşdanam, gytçylykdanam,
Has eýmenç bolarly garrylyk derd ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Geldimyrat Seýidow

HATAMYŇ MAHPERÄ ÖÝLENMEGINIŇ BEÝANY

Patyşa horaz mähribanlyk edip:
– Eý, Ha ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 37 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

HATAM TAÝYŇ BIRINJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Elkyssa, Melike şaýatlaryň ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 36 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

NEBIS

Ömürden ýazylan bu kyssa şygrym,
Maňa saňa ybrat, gör sen akyl eýle. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halmyrat Orazow

ANADOLY SELJUKLYLARYNA GARŞY ÝÖRIŞ

Nureddin heniz dirikä Anadoly Seljuklylara garş ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 26 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

SALAHADDIN NUREDDINIŇ MÜSÜR NAÝYBY

SALAHADDINIŇ AGASY ŞIRKUHYŇ ÝERINE GEÇMEGI WE M ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen


* * *

Eýýäm tomsuň ortalaryndan başlap, tä güýzüň ahyryna çenli Murgabyň suw ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

OJAK

Tanymal ýazyjy Agageldi Allanazarowyň köptomly “Ojak” romanynyň birinji ki ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 34 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

OK-ATMAGYŇ SOGAPLARY BARADA

Gudraty güýçli Allatagala öz iberen kitaby Mukaddes Gu ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

SEKIZINJI PASYL

AZAZYLYŇ ADAM ALAÝHYSSALAMA SEŽDE ETMÄNDIGI ÜÇIN EBEDI NÄLETE SEZE ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 44 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy


34.

Wasýugyň nobatçy durýan aýaly pyçaklap, Garybyň kellesini ýaralap, özüni ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 32 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow


32.

Sekizinji Mart Garyp üçin, zenan bolmasa-da, gowy, şatlykly, buýsançly g ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 32 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

JYN PATYŞALARY

• Duşenbe güni

Abdylla el-Hiýem ibni Ehlim Mürr ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 134 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (3) | Теги: Guwanç Mämiliýew

MÜJTEBA HAMANEÝ: EÝRANYÑ DINI LIDERINIÑ ÝAKYNYNDAKY SYRLY ADAM

Müjteba Hamaneýi ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 58 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ali Ryza Nurizade

EÝ ADAMLAR, SIZ KIM we NIRÄ BARÝAÑYZ?

Her gün köçelerde, metrolarda, marketlerde, ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 109 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Hakan Aksaý

JESET ARZUWLAÝAN ADAM

Şol günden bäri teraktlar üçun ýörite düzgün döredi: Ysra ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 48 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gassan Şerbil

EÝRAN we GARWARD UNIWERSITETINIÑ ÇYKYŞLARY

Liberal çep bilen yslam radikalizmin ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 28 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nedim Kuteýş

HANY, ÝER YRANMALARY NIRDE, ŞEÝH FRANK?

Saud halk edebiýatynda aýdylyp gelinýän gü ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 39 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mişari Zeýdi