23:22

Gündelikde galanlar -35/ dowamy

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 310 | Добавил: Moderator | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Ýatlamalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Ependi  
284
Allaýar agaň hemme gündeliklerini yzyny sypdyrman okaýan, her sanynda. Abuna ýazylýan ýaly boldum, yzy haçan çykarka diýip :) Nämüçindir, syn ýazmaýanymyza özümiz günäkär ýaly. Beýik adamyň beýik adamlar bilen gatnaşandygyny şunda gowy tanadym. Taryhy bilýändigini ýatlamalaryndam syzmak kyn däl. Haýsy ýaşuly bolsun, garry gelneje bolsun, ýaş-ýeleňinden başlap ählisiniň adyny däl, geçmişine çenli bilýändigine gaty synym oturdy. Bu ýatlamalar romanlardanam güýçli, türkmen edebiýatymyzyň düýbüni tutujylar, alymlar, umuman şol döwrüň ähli görnükli adamlary, ýönekeý adamlary hakynda açyk gürrüň edilýän, ýönekeý durmuşdan alynan gündelik mysalynda, ýatdan çykmajak iň gowy täsirli ýazgy. Okaýas, okaýas, onda-da nähili okaýas, her sanynda birgiden adamlar bilen duşuşýas, tanyşýas. Dogry ýazylan ýazgylar, durmuşy suratlandyrýan parçalar. Ýaşulynyň ýazgylaryna hergün garaşýas biz, sabyrsyzlyk bilen.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]