1 2 3 ... 7 8 »
PALESTIN ÝAZYJYSY GASSAN KANAFANINIÑ "HAÝFA GAÝDYP GELMEK" HEKAÝASY HAKDA

Edward S ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 26 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustafa Orman

DÖREDIJILIKDE IDEÝA MEÑZEŞLIGI BOLUP BILERMI?!

Bir şahyry öwübem, hatda nähakdan t ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 87 | Добавил: Moderator | Дата: 07.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

AMIN MALUF we "EMPEDOKLYÑ DOSTLARY"

Dünýä edebiýatyna "Afrikaly Leo", "Ýüzünji ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 125 | Добавил: Gökböri | Дата: 03.03.2024 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah

ÝOL BAŞYNDA

Gijäniň ýary elektron poçta howsalaly hat geldi. Gysga manysy şeýleräk ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 254 | Добавил: Haweran | Дата: 04.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Akatow

SYLAPBERDI MUHAMOWYŇ DÖREDIJILIGI HAKDA ÜZLEM-SAPLAM JÜMLELER

Sylapberdi Muhamo ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 426 | Добавил: Bagabat | Дата: 20.07.2023 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

MODERNIZM WE MINIMALIZM: BIR ŞYGRYŇ ANATOMIÝASYNDA

Edebiýatyň we sungatyň bu iki akymynyň hem usullarynyň ulanylyşyn ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 306 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.03.2023 | Teswirler (1) | Теги: Serdar Ataýew

YSLAM DÜNÝÄSINDE TANKYT MEDENIÝETI we PELSEPE

Häzirki döwrüň yslam jemgyýetlerinde ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 228 | Добавил: Gökböri | Дата: 25.12.2022 | Teswirler (0) | Теги: Umut Hajyfewziogly

ŞYGRYÝETIŇ TÄZE TOLKUNY
(Ýaşlaryň edebi döredijiligine syn)

Akyldar Ýusup Balasagunly eýýäm müň ýyla g ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 364 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.11.2022 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Akatow

ŞIRHAN NÄME DIÝÝÄR?

Fransuz ýazyjysy, filosofy, Bernard Werberiň (18.09.1961ý.d.) bir sözi bar:
“Meň pikir ed ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 506 | Добавил: Bagabat | Дата: 21.10.2022 | Teswirler (13) | Теги: Serdar Ataýew

DAGLY DÜNÝÄŇ SEMASY

...setirlerini okap durkaň göz öňüňe gelýär.
Kert gaýa.
Oň süňňüni çalymtyk-goňur ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 423 | Добавил: Bagabat | Дата: 18.10.2022 | Teswirler (10) | Теги: Serdar Ataýew

LAÇYNYŇ LAÇYNY

Ýüz müňlerçe ýyllary başyndan geçiren, dünýe ýaly gadymy çöl dabanyny gözýetime direýän bolsa, çal ba ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 327 | Добавил: Bagabat | Дата: 17.10.2022 | Teswirler (4) | Теги: Serdar Ataýew

SURAÝYŇ SESI

Çagalykda, kolhozyň düýeleri, goýunlary üçin ýandak ýatyrmaga guma gidilerdi – GAZ-53 kysymly ýük ulagynyň yzy, kiçisi 9-10 ýaşly, ulusy 14-16 ýaşly “işgärden” hümerdir.
... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 453 | Добавил: Bagabat | Дата: 14.10.2022 | Teswirler (10) | Теги: Serdar Ataýew

HEKAÝALARDA ÇEPER KEŞPLERIŇ SAZLAŞYGY

Häzirki zaman kyssa eserleriniň häsiýetli aýratynlyklary hakynda gürrüň edilende, turuwbaşdan görnetin göze ilýän bir aýratynlygyň bardygyny bellemek ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 237 | Добавил: Bagabat | Дата: 10.10.2022 | Teswirler (0) | Теги: Akgözel Mukymowa

EDEBI TANKYT HAKDA OÝLANYP...

Edebi tankyt hem tankytçylar hakynda örän ýygy-ýygydan gürrüň edilýär. partiýa dokumentlerinde hem, ýazyjylaryň ýygnanyşyklarynda hem, okyjylaryň gürrüňlerin ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 297 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Myradow

AÇYK HATA JOGAP

Hormatly Atajan Tagan! Siz hatyňyzda gyzykly meseleleri gozgaýarsyňyz, birnäçe sowallary orta atýarsyňyz. maňa hem-de beýleki tankytçylara degişli bolan şol sowallaryňyzyň ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 301 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Öde Abdyllaýew

TANKYTÇY ÖDE ABDYLLAÝEWE AÇYK HAT

(Türkmenistan Ýazyjylarynyň V gurultaýyna)

Gadyrly Öde Abdyllaýew!
Elbetde, bu “açyk hat” diýip atlandyrylýan edebiýat ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 360 | Добавил: Haweran | Дата: 13.07.2022 | Teswirler (0) | Теги: Atajan Tagan

TANKYT ONUŇ YKBALY

• Abdylla Myradow we türkmen edebi-çeper tankydy

Bu düşünjeleri biri-birinden aýry göz öňüne getirmek mümkin däl. Tankydyň gapdalynda goýulýan “çepe ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 294 | Добавил: Haweran | Дата: 31.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Durdymuhammet Nuralyýew

POETIK ESERLERIŇ TERJIMESI HAKYNDA

• Redaksiýadan:

Redaksiýa A.Myradowyň makalasyny çap etmek bilen, poeziýanyň terjimesi hakynda, terjimäniň ýollary hakynda, terji ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 279 | Добавил: Haweran | Дата: 30.05.2022 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Myradow

ÝOLDAŞ RUHY ALYÝEWE AÇYK HAT

Çeper eseriň ähmiýetine, ýazyjynyň jana-jan borjuna tüýs ýürekden düşünişýän adam bilen derdinişmek, pikir alyşmak, edebiýat dogrusynda gürrüň etmek gaty ýeňi ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 401 | Добавил: Haweran | Дата: 29.05.2022 | Teswirler (3) | Теги: Abdylla Myradow

GAZANYLMADYK ŞÖHRAT

1987-nji ýylda “Magaryf” neşirýatynda K.Taňrygulyýewiň “Saýlanan eserleri” türkmen dilinde neşir edildi. Kitabyň möçberi uly, ol 500 sahypadan geçýär. Her bir ýazyjyny ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 803 | Добавил: Haweran | Дата: 28.05.2022 | Teswirler (17) | Теги: Allaberdi Haýydow, Hemra ŞIR, Gurban Çöliýew, Hojageldi Nurmyradow, Dañatar Berdiýew