« 1 2 ... 1094 1095 1096 1097 1098 ... 1289 1290 »

Gurbanlyk gijesidi…
Syýareňk asmanyň uýaljaň mahymy kyrkgünlük gelniň gülgüne ýylgyryşy deýin ýumşak nuruny garaňkylyk ýapynjasyny basyrynan Zeminiň üstüne gysganman seçýärdi.
Je ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 584 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2020 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

…Gurbanlyk gijesidi.
Allatagalanyň süýt käsesinden seçelenen damjalara meňzeýän ýyldyzlar garaňky asmanyň ýüzünde akjaryp durdular.
Hiňňildikden gaýdan gyzlaryň yzyna düşen Söýün ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 592 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.07.2020 | Teswirler (0) | Теги: Serdar Ataýew

ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИТВЫ

Религиозный туризм в Туркменистана становится все более популярным за последние годы. Священные места, куда стекаются каждый год миллионы верующих, очаровательны сами ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 790 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

BAKJALY JÜLGESINIÑ HEKAÝATY

Degre-daşy uçut gaýalar bilen gurşalan Barsly jülgesiniň çeşmeleri gyşyn-ýazyn şirrildäp akýar. Ýyl ýgally gelende olaryň suwy has-da köpelip başlaýar. Çeşmel ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 425 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

Merkezi Aziýada aşel döwri irki (mikulin) buzluk döwrüniň ahyrynda, takmynan, 80–75 müňýyllyklaryň sepgidinde tamamlanýar. Şondan soň irki daş asyrynyň orta ýa-da mustýe döwri başlanýar. Ol d ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 727 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GOÑŞY HAKY

Atajan gapdalynda oturan on-onbäş ýaşlaryndaky ogly Şatlyga öwüt-nesihat berip, ertirlik çaýyny içýärdi.
- Senem indi kiçi däl, toýa-tomga barybermeli oglum, sadaka beýl ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 492 | Добавил: Garadag | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

* * *

Tilki ümürli gün bolanda hemişe çagalaryny äkidip, olara alaka ýa-da bedene awlamagy öwrederdi. Ümre dulanylyp edilen aw diýseň gyzykly hemem şowly bolardy. 
Alaka hakykatd ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 460 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

1. TOGAPGÄHIM

«Inede men. Orta ýaşan adam, özümem syrkaw ýatyryn. Sen hakda pikir etýän. Merýem ! Ýaşlygymyzy ýatlamaga howlugýan. Köp zat ýatdan çykypdyr, wagt öz emrini ýöretýär»... ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 660 | Добавил: Edebiýatşynas | Дата: 11.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Akmyrat Şir

IBNUL ARABYNYÑ DAŞOGUZLY ALYM FAHREDDIN RAZÄ ÝAZAN HATY

Bismillâhirrahmânirrahîm…
Her şeye yeten Allah’a hamd olsun!
Salât ve selâm, onun seçtiği bütün peygamberlerin üzerin ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 428 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ibnül Araby

ALAJAGÖZEN

...“Gurbangül daýza Gökýaýla obasynda ýaşaýar. Arada “onuň towuklarynyň dördüsi ketegikde boýny kertilgi tapylypdyr” diýen gürrüň ýyldyrym çaltlygynda ýaýr ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 544 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

GARAGOÝUNLY TÜRKMENLERIŇ DÖWLETI
(1378 – 1469 ý.)

Mongol basybalyşlary adamzat taryhy üçin iň uly heläkleýji zarbalaryň biri boldy. Mongollar adamzat taryhynyň ösüşine uly zyýan ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 636 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AKGOÝUNLY TÜRKMENLERIŇ SOLTANLYGY
(1350 – 1502 ý.)

Akgoýunly türkmenleriň döwleti 1350-nji ýylda akgoýunlylar tarapyndan bina edildi. Akgoýunlylaryň ýurdy Anadoludaky Diýarbekir ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 501 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

OSMAN TÜRKMENLERINIÑ SOLTANLYGY
(1299 – 1922 ý.)

1. Türkmen göçi

Türkmenleriň seljuk türkmenleri döwründäki Kiçi Aziýa ýörişini ilkinji ýöriş hasaplamak n ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 799 | Добавил: Нawеran | Дата: 20.11.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GURLY TÜRKMENLERIŇ SOLTANLYGY
(1148 – 1215 ý.)

Hyrat bilen Gaznanyň arasyndaky daglyk ýerde bolan Gur welaýatynda irki döwürlerden bäri az sanly, ýöne hakyky özbaşdak nesilşalyk ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 465 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

KÖNEÜRGENÇ TÜRKMENLERINIŇ ŞALYGY
(1077 – 1231 ý.)

470 – 628 hijri              1077 – 1231 milady

Türkme ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

SELJUK TÜRKMENLERINIÑ DÖWLETI
(1038 – 1157 ý.)

Türkmen halkynyň iň şöhratly hem-de beýik döwletleriniň biri Beýik Seljuk imperiýasy adyny göterýär. Beýik Seljuk imperiýasy türkm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 1038 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

AWŞAR TÜRKMENLERINIŇ (NEDIR ŞANYŇ) HÖKÜMDARLYGY
(1736 – 1796 ý.)

Orta asyr taryhçylary türkmenleriň taryhyny ýazanlarynda olaryň taýpa-boý gurluşyna uly üns beripdirler. Bi ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 556 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

TÜRKMEN  MERTLIGINIŇ  TARYPY

■ Türkmenleriň dogabitdi häsiýetlerine bagyşlanyp arap ýazary ibn Hassul tarapyndan ýazylan «Kitab tafdil el-Etrak» atly kitabynyň söhbeti ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 559 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Jumadurdy Annaorazow

SEFEWI TÜRKMEN DÖWLETI
(1501 – 1736 ý.)

Sefewi döwletini esaslandyran türkmen taýpalaryna gyzylbaşlar diýlipdir. Gyzylbaş adyny olara Anadolyda ýaşaýan türkmenler beripdir. Gyzy ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 675 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

GAZNALY TÜRKMEN DÖWLETI (962 – 1186 ý.)

Oguz han Türkmeniň iň uly agtygy Gaýanyň nesilleri taryhyň dowamynda özleriniň döwlet gurujylyk ukybyny görkezdiler. Gaýa han Gün hanyň uly ogl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 933 | Добавил: Нawеran | Дата: 10.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE