« 1 2 ... 1094 1095 1096 1097 1098 ... 1188 1189 »
2. DÜKANDA

Ýokarka meňzeş bişow pursatlaryň ýene birem şol döwürler Aşgabatda iň bir gelimli-gidimli dükanlaryň biri hasap edilýän, «Mir» kinoteatry bilen ýanaşyk oturan «Çagalar dünýäsi ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 614 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

HARPLARYÑ JÜLGESI

Men bir täsin jülçä duşdum,
Bagy-bossan- ülje, üzüm.
Gürrüň berjel, sizem eşdiň,
Şahalary düzüm-düzüm...

Ýöne, onda miwä derek,
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 517 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

S Ö Ý G I

I.

Eý, dünýäniň yşkyn demine jemlän,
Bägül lebi deýin jebil ezizim.
Dünýä sygmaý duýgyň ýandyryp barýan,
Peýkam bolup, maňa degdi, ezizim.
... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 539 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

ÜÇÜNJI TOPLUM

▶ OŇAÝSYZ PURSATLAR

AWTORDAN

Meniň indiki berjek gürrüňlerim soýuzyň merkezi institutlarynyň birini tamamlap gelip, Aşgabatda işe başlan döwürleri ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 653 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

EJEM

(Elegiýalar)

I.

Başymyz dik, zada zar däl, bolçulyk,
Bir oňatlyk, etseň arzuw hyýaly.
Günler barýar islegiňe gowşuryp,
Bu seň küýsäp ýö ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 516 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

WAGT, DÜNÝÄ WE AHYRET HAKYNDA

Hasan Basry şeýle diýipdir: «Eý, Adam ogly! Seniň bu arkaýynçylygyň nirä çenli? Sen ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 652 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Mahmyt Zamahşary

OKTÝABR ERASY

(Publisistik poema)

Oktýabr, sen hakda ýatlan pursadym,
Gussa hem şatlyga batýar gursagym!

I.

Uzakda bir ýerde ýyldyrym çakýar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 488 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Öwezdurdy Nepesow

ŞOL BUTY AÝÝARADAN

Kyblaýy iman görüner şol buty aýýaradan,
Aferin olmuş aña ne hoş ýaratmyş Ýaradan.

Başyma çykdy humary läýezaly hamryñ uş,
Wähdetiñ peýmanasy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 456 | Добавил: Нawеran | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Nesimi

❄ GAR ÝAGÝAR ❄

1.

Gar ýagýar,
gar ýagýar,
tozgalap ýagýar…
Tapyşýar,
Öpüşýär asman — u - zemin.
Olaň arasynda bir teşnelik bar,
Uzak ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 548 | Добавил: Gurban | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (1) | Теги: Tirkeş Sadykow

Saňa hiç kim garaşmaýar işden soň,
Seni hiç kim ugratmaýar giçden soň.
Garaşmasyn,
garaşmasa — dälem kem,
Hiç kime garaşyp ýöreňok sen hem.

Seniň bar bilýäniň ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 500 | Добавил: Gurban | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (2) | Теги: Tirkeş Sadykow

Gaýra - demirgazyk tarapa ýol külterläp barýan synasy sagdyn, göm – gök “Gaz – 53” Garagum derýasynyň köprüsiniň deňesine ýetdi – de gyra çykyp saklandy. Ilki bolup ulagdan düşen sürüji Hangeldi aga g ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 534 | Добавил: Adalat19 | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (2) | Теги: Ahmet Halmyrat

Ynha , onuñ täze alan ulagyna münüp, ilkinji gezek oba arasyna çykyşy. Birhili, hakykatdanam daş – töwerek öñküsinden gözelleşen ýaly. Ýaşyl ýaprak hatar –hatar agaçlar, ýol ýakasynda gyz –gelinler, o ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 562 | Добавил: Adalat19 | Дата: 08.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Ahmet Halmyrat

ALDARKÖSE WE EPENDI

Söwdagärlik edip, peýda gazanmak hemme zamanda-da ýörgünli bolupdyr. Bu işde hatda Aldarköse we Ependi ýaly özboluşly häsiýetleri bilen meşhurlyk gazanan şahsyýetle ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 567 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.06.2020 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

BEGENÇ BEG

Döwletaly şagalyñ gol doly maşgalasy bolupdyr. Onuñ abraýly ojagynda Gara, Gurban, Sapar, Çary, Begenç, Leýli, Peleñ diýen gerçek ogullary dünýä inipdir. Bular hem pederleri Ba ... Doly oka»
Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 554 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Rejepmyrat Durdyýew, Gurbannazar Orazgulyýew

ISGENDER TÄMIZ DIÝARDA

"Isgenderiñ pähim diwany" eserinden

Isgender dünýäni basyp almakçy,
Ýagşy-ýaman ~ barça zady bilmekçi.

Oñ ýörişi şöhratlydy hem kyn ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 486 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (1) | Теги: Abdyrahman Jamy

Eger-de garaşylmadyk bir ýagdaý ýüze çykmadyk bolsa çagalar bilen professoryň gürrüňi has uzaga çekmegi mümkindi. Birden synpdaky radio nokatdan:
- Professor Tal Dal, tizlik bilen baş pultuň ... Doly oka»

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 502 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

Her ýerde ýadyña düşende watan,
Bir gozgalañ tapýar kalbyñ jahany.
Ýüregiñ toprak deý ezilip gidýär,
Damarlaña ýaýrap gidýär ,,tagamy".

Duýgylañ aşyrym-aşyrym oýnap, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 498 | Добавил: Gurban | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (3) | Теги: Şyhymyrat Abdyllaýew

HARÇAÑLAŞMANY BAŞARMALY

- Bagyşlañ, şu ýeri kadrlar bölümimi?
- Hawa, şu ýer-ä kadrlar bölümi. Näme etsem-petsemiñ bar?!
- Işe ýerleşäýsem diýýän.
- Bilimiñ.
- ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 606 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.07.2020 | Teswirler (3) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

GOÝUN SÖWDASY

Esen aga pensiýa çykanyndan soň aýalynyň ökçesiniň aşagyna düşdi oturuberdi.Öňem aýaly oňa garanda birneme rüstemiräkdi. Emma indi ähli erk-yhtyýar aýalynyň eline geçdi."Är ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 583 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (1) | Теги: Reýimbaý Sabyrow

* * *

Kapitan Nur baş pultyň ýerleşýän otagyna gireninde üýtgeşik bir wakanyň şaýady boldy. Gäminiň tizligini görkezýän ullakan elektron spidometr ýanyp-öçip tizligiň aşak gaçýandygyny gö ... Doly oka»
Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 533 | Добавил: Нawеran | Дата: 07.09.2018 | Teswirler (0) | Теги: Reýimbaý Sabyrow