06:27

Mukaddeslik

MUKADDESLIK

Tarypyň sözlärden ejiz men, ejiz
Dünýäniň diregi mähriban ene.
Duýmadym men mähir seňkiden eziz,
Kalbyňda egsilmez mähir bar ene.

Ene - Taňryň ýerdäki perişdesi,
Hem-de dowamat gämisi älemiň.
Ýardyr ol elmydam saňa her işde,
Gözden salmaz seň ätlejek ädimiň.

Ene - aýdym, ýürekleriň küýsegi,
Şu günüň şüküri, yhlasy ertäň.
Hüwdülerin däli köňül küýsedi,
Çünki bedenimiz hüwdüden berkän.

"Enä tagzym - mukaddeslige tagzym"
Tagzym olaň her ädim, her ýoluna.
Çünki, öz janyny gaýgyrman ene,
Ömür peşgeş edýär adam ogluna.
Категория: Goşgular | Просмотров: 531 | Добавил: Edebiýatşynas | Теги: Merdan Вabaýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В часы недавнего паденья…» / Goşgular - 16.01.2023
Видение Иезекииля / Goşgular - 21.01.2023
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…» / Goşgular - 19.01.2023
Başlyk hakynda ballada / Goşgular - 29.01.2023
Deprem Ve Tedbir / Goşgular - 13.02.2023
Графине А.А.Олсуфьевой / Goşgular - 02.01.2023
Gabriela Mistraly ýatlap... / Goşgular - 10.01.2023
Iň ýakymly aýdym / Goşgular - 06.01.2023
«Там, в полусумраке собора…» / Goşgular - 14.01.2023
Päk asmanyň ýyldyzlary / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Edebiýatşynas  
30
Haýyş etýän, degişli bellikleriňizi, pikirleriňizi ýazyň! smile
Tankyt etdirip soňam, gaty görýänlerden däl smile

0
2 Can-Kurt  
127
@edebiýatşynas "ene-Taňryň ýerdäki perişdesi" diýen setiriňi haýsy delile daýanyp ýazdyň. Haýsy kitaplarda "Taňry enäni perişde edip ýaradypdyr diýilýä. Şoň çeşmesini görkezsene inim.

0
3 Bagtygül  
291
"Adam tagzym edýär gökdäki Taňra,
Berjaý edip musulmanlyk parzyny.
Ýene bir beýiklik Alladan soňra,
Ömurboýy üzmeli biz karzyny..." (Awtorynyň kimdigi anyk ýadyma düşenok şu wagt.)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]