NUHUÑ GÄMIISI NIREDE?

"Derýa galkyp, howa uçdy,
Köpüginden ýere düşdi,
Ýetmiş günde Nuhuñ kişti,
Junud dagyna ýetişdi."
Magtymguly Pyragy.


... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 696 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Ekrem Bugra EKINJI

ŞYGRYÝET GÖZELLIGI – ÄLEM GÖZELLIGI 

Hormatly Prezidentimiziň edebiýaty, sungaty ylham atyna ataryp, döredijilik joşguny bilen joşdurýan zamanasynda döwür bilen deň gadam urmak ü ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 663 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Baýram Akatow

* * *

Gara gaýyň ganjygy ýatlap ýola çykanda Möngözlüjäniň niýeti bu gezegem ony uzakdan synlap yzyna dolanyp gelmekdi. Köp wagtlap çadyrlygyň töwereginde gara bermese, ol Jepbar ussanyň öz ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 505 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

Ýene didaryña düşdi nazarym,
Ýene-de ot-elek bu gyzma gursak.
Sözläbilmän, ýöräbilmän durus biz.
Kaýyl men, hiç bolman, şeýdibem dursak.

Gözlerimiz mähir bilen gözleş ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 458 | Добавил: Gurban | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Muhammetmyrat Kömekow

BALKAN DAGYM - BUÝSANJYM          

Uly we kiçi Balkanyň güneý tarapyndaky obalarda Begli tilkiçiniň adyny eşitmedik ýok bolsa gerek. Öz obasynyň ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 469 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

GYZ ÝÜREGI

Gyz ýüregi ýalynlaýan, alynmaýan daş gala,
Ýol ýok dawa-jenjeliñe
Emeliñe baş gala!
Ýeñmersiñiz gözelleri, goşun sürüp, il bolup,
Ýeñmegiñiz mümkin ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 458 | Добавил: Gurban | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kadyr Myrzalyýew

* * *
Yzynda geologlar obajygynda bir bolmasy işiň bolanyny topar bilen gezip ýören ýerinde Möngözlüjäniň süňňi syzdy. Onuň gelip orda bilen gezip ýörenine eýýäm birnäçe gün geçipdi. Erbetlig ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 441 | Добавил: Нawеran | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

■ SÜR ATYŇY!

Sür atyňy,
Gorguna däl, gamçylap,
Çawy galsyn bedeninde bedewiň.
Häzir munda säginere pursat ýok,
Çüw atym, çüw,
Ýar garaşýar, gör ahyr, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 472 | Добавил: ahallydan | Дата: 14.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hojaberdi Baýramow