PELEK GAŞYN ÇYTAR-A

Men seni ýeke diýrin,
Kelamyñy okyryn.
Gõzýaşyna pakyryñ
Pelek gaşyn çytar-a.

Owsarym, täji-serim,
Kõwserim sen, müfterim,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 506 | Добавил: Medinilla | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa

GÖK BÖRI

Dürli medeniýetleriň, dinleriň galtaşýan çatrygynda mekan tutan ata-babala ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 616 | Добавил: Gurban | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

Bir gezek Fatih Soltan Muhammet Han Hezretleri Ebu Eýýup El-Ensary razyýallahu anhunyň Gabry-Şerifiniň nirededigini bilmegi arzuw edýändigini Akşemseddin Hezretlerine duýdurýar. Akşemseddin Soltan ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 475 | Добавил: Atakaka | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (1)

TDUAI

Institutym,
sen deninden gecemde,
Tasin gosgy gelyar señ tarypyña. Dagadyk dõrt burç binañ içinden,
Bu gadym diyaryñ dort tarapyna. Indem ümsüm yatlamalañ derdi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 462 | Добавил: Medinilla | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nurýagdy Seýidow

ÖÝKELEME SEN

Ahyr bir gün sabyr käsäm pürlener,
Onsoñ beýle ýumşak gelni tapmarsyñ.
Ýüregime ýyllar beren azaryň,
Barynyň aryny birden alaryn.
Ýumruk salman, sö ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 699 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (7) | Теги: Bagtygül Tekäýewa

DIDAR

Baý, şu Didary! Onuň gürrüň etmäge ökdedigini. Bir gürrüňe başlasa, çagalar gulaklaryny herreldişip onuň ýanyndan aýrylyp bilenoklar. Ol käte ýalan hem sözläýýär. Şonda gürrüňleri gyz ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 446 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

NESIBE / täsin waka

Bahar paslynyň şol güni Bereketde ýaşaýan goňşymyzyň gapysynda toy toýlanýardy. Gylyçdurdy aga köpüň adamy bolansoň toya ýygnanan mähelle hem egsik bolmady. Toý tamaml ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 589 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

GEÇI SÜÝDI

Garry enemiň iki sany süýtli geçisi bardy. Özi hem geçiniň süýdüne höwesekdi. Ýöne onuň bize-de geçi süýdüni içirden gezegi kän bolardy. Birden dümewläp dagy edäýsek, daşymyzda h ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 529 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

ENELEŇ GÜÝJI

Döredýän eneler,
Gurýan eneler!
– Ene – diýp başlaýas döwrüň namasyn.
Eneler elmydam perzendi bilen,
Gorap olaň pamykdan ak namysyn.

... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 477 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

OÝUN

Öňden gelýän oglanjygyň egnindäki eşigi sal-saldy, horja ýüzi-de gara çyrşakdy. Elleri arkasyna pugta daňylgydy. Yzyndan nyzamly ýöräp gelýän oglanlaryň welin keýpi kökdi,olaryň hersi ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 454 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Goçy Annasähedow

SÜRÜJINIŇ SÖZI

Şähere ümsümlik aralaşypdy,
Onkini görkezýär sagadyň dili.
Men bolsa tigirläp äpet ulaga
Ümsümligi bozýan –
Oýarýan ili.

Oýanan adamlar ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 465 | Добавил: Нawеran | Дата: 30.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew