Garalama ýazan ýazgym timarlap,
Aklamamda kän alypdym bäşligi.
Garalama depder deýin geçmişim,
Eýýäm ýazyp,pozup gitdi ýaşlygy.

Durmuşymyñ garalama depderi,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 20.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

DÜNÝÄDE ILKINJI GEZEK NORMAN ATLY EMELI AÑLY "NÄSAG" (PSIHOPAT) ÖNDÜRILDI

Hawa, ýal ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 489 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

DUŞUŞYK

On bir ýyldan soň duşuşdyk.
On bir ýyl!
On bir ýyl kän zada ukyply bora çemeli. Onuň üýtgäýşini diýsene. Tanalmaz derejäniň bäri ýany!
Dogrudanam, men ony tas tana ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Torum Ýaýlan Bataşy

ESERLERDE DURMUŞ ÝA-DA DURMUŞDA ESER 

■ Ýazyjy Kömek Kulyýew bilen söhbetdeşlik

Käbir kitaplar bolýar. Olary bir gezek okap çykanyň bilen çäklenmän, wagtal-wagtal gaýtalap-gaýt ... Doly oka»

Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 566 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Italmazow, Kömek Kulyýew

BEN ÖLDÜRÜLDÜM / dedektif hikaye

Sonbaharın ayazı bomboş ve karanlık sokağı anne kucağı gibi sarıp sarmalamaya başlamıştı. Sararmış yapraklar kümeler halinde rüzgârdan oradan oraya savrul ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 445 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nurhan Yşkyn

Oguz han eýýamynyň beýik serkerdeleri

1. Tomaris (Tumar)– miladydan öňki VI asyr.

Turan massagetlerinden bolan merdana zenan, Il-ýurda howp abanan pursatda goşuna baş bolupdyr ... Doly oka»

Категория: Taryhy şahslar | Просмотров: 504 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

10. Türkmenlerde atabeglik

Oguz döwürlerinden başlap köşklerde patyşanyň, serkerdeleriň, barjamly adamlaryň ogullaryna aýratyn bilim, terbiýe berlipdir. Patyşalygyň ýanyndaky ýörite mekdepl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 634 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

NURMYRAT ESENMYRADOW

Nurmyrat Esenmyradow bilen entek Magtymguly adyndaky türkmen döwlet uniwersitetiniň talybykam, 1961-1962-nji ýyllarda „Edebiýat we sungat” gazetinde bile iş ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 447 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

9. Göktürkmenleriň müdimilik
rowaç goşuny

Merkezi Aziýanyň çäklerinde galan hunlaryň esasy bölegi ata Watany Türkmenistana gaýdyp gelenden soň žužan halkynyň sütemine düşüp, köp hupba ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 417 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

ALLABEREN KADYROW

Mertebesi belent Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ata-babalarmyzdan şu günki günlere gelip ýeten edebi ruhy gymmatlyklary özünde jemleýän milli mirasymyzy täze zama ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 564 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

8. Abdal türkmenleriniň
(ak hunlaryň)  harby sungaty

Ýewropa baran hunlaryň öz imperiýasyny döreden wagtynda Türkmenistanda ýaşamaga galan hunlaryň bir bölegi baknalyga çydaman, ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 442 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

BAÝRAMMÄMMET AHUNDOW MÜDERRESI

Mirasgär Baýrammämmet Ahundow Müderresi TYA-nyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynynda işlän döwürlerinde ýurdumyzyň Daşoguz welaýatynyň Tagta (hä ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

7. Hunlaryň beýik oguz-türkmen döwleti

Parfiýanyň tutuş sebitde gepini ýöreden döwrüne örän ýakyn bolan wagtda Aziýada Kuşan soltanlygy diýen döwlet bardy, ol häzirki Günorta-Gündogar Türkm ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 476 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

NAZAR KÜRRÄÝEW

Belli folklorçy Nazar Kürräýew türkmen folklorynyň dürdänelerini ýeke-ýeke çöpläp, halka ýetirmekde, toplamakda uly işleri eden hazyna toplaýjylaryň biridir. Onuň halkyň aras ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 583 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

6. Parfiýa patyşalygynda harby sungat

Aleksandr Makedonskiý ölenden soň (miladydan öňki 323-nji ýyl) onuň döreden ägirt uly soltanlygy beýik jagangiriň serkerdeleriniň arasynda paýlaşyldy. ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 594 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

BAÝMUHAMMET GARRYÝEW

Edebi mirasymyzy toplap, olary öwrenip, neşir etdirip halka ýetirmekde iňňän uly hyzmatlary eden Baýmuhammet Garryýewiň işleriniň bibliografik görkezijisine ýazan sözba ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 535 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

5. Isgender Zülkarnaýynyň garşysyna
göreşen merdana türkmen serkerdeleri

Makedoniýanyň patyşasy Filippiň ogly ýaş patyşa Aleksandr tarapyndan ýeňişden-ýeňşe alnyp barylýan oňat tälim ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 481 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Osman ÖDE

MÄTI KÖSÄÝEW

Edebi mirasymyzy halkyň arasyndan toplap öwrenip, seljerip, ýene halka gaýdyp bermekde uly işleri bitiren alym, filologiýa ylymlarynyň kandidaty, professor Mäti Kösäýewdir. Ol ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 964 | Добавил: Нawеran | Дата: 19.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa