* * *

Gije düşüp, daş-töwerek garaňkyrap, gözýetim barha daralyp ugran çagy tilki süreniniň agzynda oturyp, howany ysyrganyp, dünýäniň habaryny alansoň, çagalaryna baş bolup, daşaryk çykdy. ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 473 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

DOST

Şahyrmydyň sen... Hawa, özüňçe Puşkinden kem däldiň... Dostmudyň, mümkin wagtynda dost ýaly görünen bolsaňam ahmal, ýöne sen duşmananam däl ekeniň aslynda...
Dogry men ... Doly oka»

Категория: Sözler | Просмотров: 479 | Добавил: Raziýe_Soltan | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (10)

ARKADAG DÖWRÜNIŇ DÖWRANY ROWAÇ!
    
Şu günler «Türkmenistan — rowaçlygyň Watany» diýlip atlandyrylan 2019-njy ýylyň ilkinji günlerini başdan geçirýäris ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 568 | Добавил: Нawеran | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kakamyrat Rejebow

Çagalarda kitaba bolan höwesi ösdürmek

Türkmeniň Beýik şahyry Magtymguly Pyragy «Kitap okan gullar magnydan dokdur» diýip, juda jaýdar belläp geçýär. Kitap adamyň dosty, he ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 491 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Gülnar Hojaýewa

Dana sözler

Çet ýurt dilini bilmek üçin alty ýyl ýetik,
Öz diliňi bilmek üçin bir ömür azlyk edýär.
Wolter, fransuz filosofy.

***
Kitaplar bilen diňe bir ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 517 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogultäç Allaýarowa

Mahperi hatyn: seljuklar döwrüniň şöhratly zenany

● Hatynyň haýyr-sahawat işleri

Mahperi hatyn ömrüniň köp bölegini Kaýseridäki Keýkubadiýe köşgünde geçiripdir. Ogly Gyýas ... Doly oka»

Категория: Zenan şahsyýetler | Просмотров: 506 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgurban Nurgeldiýewa

DURMUŞ SAPAGY

Gadym wagtlar dag etegindäki obada bir däp bar eken. Obanyň ilaty garrap, tapdan düşen garrylaryny tokaýa taşlaýar ekenler.
Günleriň birinde bir oglan garran kakasyny ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 539 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atanyýaz Hangeldiýew

Algebranyň atasy – al-Horezmi

Dünýä meşhur türkmen alymlarynyň biri-de Muhammet ibn Musa al-Horezmidir. Muhammet ibn Musa orta asyrlaryň matematika, astronomiýa, geografiýa ylymlarynyň iň ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 474 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Haljemal Döwletowa

Bill Geýts: geçen ýylyň iň gowy kitaplary

«Microsoft»-yň esaslandyryjysy Bill Geýts öz saýtynda 2018-nji ýylda göwnünden turan bäş sany kitaby mälim etdi. Bu reýtingde çeper eserler ýok. ... Doly oka»
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 453 | Добавил: Raýdaş | Дата: 13.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Kitaplar dünýäsi