MUGALLYMNAMA / liriki poema

Hat – sowgat agzalsa,
Mekdep agzalsa,
Seniň sada keşbiň, ýatda mugallym!
Çalaran başyňa gurban bolaýyn,
Hany, geçmişiňi ýatla, muga ... Doly oka»

Категория: Poemalar | Просмотров: 489 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

"SEN GEREK" / Bir aýdymyň taryhy

Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň tagallasy bilen edebiýatda, sungatda yz galdyran şahslar ýatlanylyp, olaryň eden ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 548 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

OL MYNASYPMY

Näme, hormat bilen bakýaňyz oňa?
Käbirleriň seredişem ýaranjaň.
Eýsem bu hormata ol mynasypmy?
Men bir zat aýtjak elin göremsoň.

Mäş, bürünç getirip,< ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 403 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

GUÝUMÇY USSANYŇ BAŞDAN GEÇIREN WAKALARYNYŇ BEÝANY

Gadymy döwürlerde Basra şäherinde bir ussat guýumçy (zergär) adam bardy. Ol tikinçilik sungatyndan-da örän ussatlyk bilen baş çykaryp bilýä ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 442 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

GÖWÜN TELWASY

Ýitiren wagtymyň gadyryn bilip,
Bagtyýar durmuşda ýaşasym gelýär.
Iliň şatlygyna goşulyp gülüp,
Jeýhun kimin dolup-daşasym gelýär.

Tanap bi ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 452 | Добавил: Garadag | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Bagtygül Tekäýewa

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 290 ýyllygyna
                   
▶ ÝERDEN ÝOKARDAKY PIKIRLER

Berkarar döwletimiziň bagtyýa ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 540 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ogulgerek Ussaýewa

Ata-babalarymyzyň gadymy ýörelgelerinde, syýasy we jemgyýetçilik kadalarynda 24 san bilen baglanyşykly yrymlar, ynançlar, düşünjeler özboluşly orun eýeleýär. Taryhçylar bu gadymy däbi atarman-çaparman ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 470 | Добавил: Gurban | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Baýramgeldi Çaryýew

KÄRIZ - TÄSIN ÝERASTY SUW ULGAMY
    
Ata-babalarymyzdan bize miras galan gadymy medeni gymmatlyklarymyzyň biri-de mundan 3-5 müň ýyl ozal güneşli türkmen ülkesindäki dag ... Doly oka»

Категория: Oba hojalygy: maldarçylyk we ekerançylyk | Просмотров: 536 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Ataýew

AMUL — GÜRGENÇ KERWEN ÝOLUNYÑ UGRUNDAKY ŞÄHERLER
    
Milli Liderimiz taryhy-medeni maglumatlary öz içine alýan «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüre ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 542 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgeldi Aşyrow

Oçerkde türkmen ertekileriniň özboluşlylygy olaryň ideýa gymmaty, mazmun ýaýrawy neşir edilen ýyllary barada pikir ýöredilýär. 1940-njy ýylda K.Osmanow çagalar üçin ertekileri çapa taýýarlaýar we n ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 958 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

18. ÖŇDE DURMUŞ ÝATYR

Durmuş guranlaryna ýedi aý diýlende, bolgusyz zadyň üstünde tersleşdiler. Ýigit gazabyna bäs gelibilmän, dazlap, işige bardy-da, gapyny şakyrdadyp açdy. Sag elini daşa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 549 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

TÜRKMEN FOLKLORYNY GÖZLEÝJILER

„Halkymyzy täze galkynyşlara, belent özgertmelere ruhlandyrmakda, nesillerimizi Watana, il-güne wepalylyk ruhunda terbiýelemekde egsilmez hazyna bolan m ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 686 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

ÜSTÜNLIKLERIÑ GÖZBAŞY
    
■ Sözbaşy

Durmuş hakyndaky pelsepelerden belli bolşy ýaly, ynsanyň wyždany, şeýle hem ony ters ýollara ugrukdyrmakda tagalla baryny edý ... Doly oka»

Категория: Filosofiýa | Просмотров: 504 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Taganmyrat Goçyýew

"Forbes": 2018-nji ýylda ýokary hak tölenen ýazyjylar

Amerikan žurnaly «Forbes» 2018-nji ýylda iň köp girdeji gazanan ýazyjylaryň sanawyny mälim etdi. Onda 11 ýazyjyny ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 415 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Edebi wakalar

ÝOLDAKY SÖWDA 
    
Gury owkat bilen oňňut etmek halys bezikdirdi. Çyn-Maçyndan ugralmanka kerwensaraýdaky, çaýhanadaky gyzgyn, işdäňe görä saýlanýan dürli tagamlar ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 541 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar Orazgulyýew

17. MASLAHAT

Ýaş ýazyjylaryň Respublikan maslahaty bellenilen güni ylaýyk sagat on tamam bolanda, öz işine başlady. Ilki bilen Ýazyjylar Soýuzynyň başlygy prezidiumda oturan ýerinden galman ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

Aý aýdyň gije (Esger oýlanmasy)

Aý aýdyň gije. Serhet. Ine-de men serhet tabşyrygyny ýerine ýetirýärin. Mukaddes tabşyrygy. Elimde harby enjamlarym, ýanymda wepaly kömekçim, göýä ynsan ... Doly oka»

Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 477 | Добавил: Raýdaş | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksatmyrat Atabalow

16. ÇYKALGA

Bary-ýogy üç sany kel hekaýa ýazan Oramet, edebiýat bölüminiň müdiri Akgurbanowyň halys ýüregine-bagryna düşdi.
― Wah, käşgä bir suwytly zat getirse, menem hezil etsem, il ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 510 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

SÖÝGÜLIME ÝAZAN HATYMYŇ MAZMUNY

Aýtma maňa jelepçilik barada,
Aýtma maňa göwüs hakda söýgüňi.
Sowar beden,
sowar ýürek ýerinden,
Başga hili ýetir meniň öwgümi. ... Doly oka»
Просмотров: 512 | Добавил: ahallydan | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Amangözel Gurbanowa

HEZRETI ISA PYGAMBERE KIM DÖNÜKLIK ETDI?

Isa pygamberiñ hawarilerinden (egindeşlerinden) bolan Ýahuda (Iuda Skariot) Hezreti Isany ele düşüren kişi hökmünde tanalýar. Hristiýan ynanjy bütin ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 541 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Ekrem Bugra EKINJI

15. YLMY GÜRRÜŇ

Awtobusyň içi şeýle bir dyknyşyk bolmasa-da, dik duranlar az däldi. Şofýoryň emelsizligindenmi ýa bir päsgelçilik boldumy, garaz, awtobus birden erbet silkindi. Men-ä oturgy ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 550 | Добавил: Нawеran | Дата: 24.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly