Dost yzasy...

"Çoýmagy ýadyndan çykaran Gün ýa..."
Oguljemal Çaryýewa.

Ak halatly lukman degme ýûregme!
Dertden ýaña et bolmagyñ deregne,
Döwenleri kesýã ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 505 | Добавил: Мylayym | Дата: 23.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sülgün Bazarowa

GELEJEGINE UMYT BAGLANÝAN ÝAŞ WE ZEHINLI ŞAHYR, GULBABA ADYNDAKY BAÝRAGYÑ LAUREATY SÜLGÜN BAZAROWA 18 ÝAŞADY

Mundan birnäçe ýyllar õñ ak gyşyñ ajaýyp aýlarynyñ şu güni asmandan bi ... Doly oka»

Категория: Gutlaglar | Просмотров: 731 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Sülgün Bazarowa

DAÝHAN WE GARASAR / rowaýat

Gadym zamanlarda bir daýhan ýaşapdyr. Ol bugdaý ekip güzeranyny dolaýar eken. Bu işde oňa kempiri hem gurbunyň ýetdiginden ýardam edipdir.
Daýhan her ýy ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 538 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

JEZANYŇ TÄSIN GÖRNÜŞI / tymsal      

Bir gezek bir galany goraýan nökerleriň birnäçesi serhoş bolup, bozgaklyk edipdirler. Öz ornunda sak durmagyň deregine olaryň k ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 523 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

SİGARA ÖLDÜRÜR – Polisiye Hikaye

Elvankent’te boş bir arsada, 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi bulunduğu bildirildiğinde, çayımın yanına arkadaş yaptığım poğaçanın son lokması, boğazımla ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 462 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Reha Awkyran

9. TOÝ GÜNI

Älhepus, wagtyň çalt geçäýşini! Garryatanyň öz öýlenenem düýn ýalydy welin, ine, bu gün ol eýýäm uluja oglunyň gelin toýuny tutup ýör.
Birinji gezek märeke ýygnanýandygynd ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 595 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

Eýýuby türkmen nesilşalygyndan Soltan Süleýman hanyň gubury tapyldy
 
Türkiýäniñ Batman welaýatynyň Hasankeýf etrabynda taryhy eserleriň göçürilmegi üçin geçirlen gazuw-agtaryş işl ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 395 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0)

8. JAZAÝRYNYŇ OKY

Aşagyna goňrumtyl, galyň hem ýumşak, nagyşsyz linoleum düşelgi injeçik, her dürli dermanyň ysy kokuşyp duran ümsümje däliziň ugry bilen pişik basyşyny edip barýan egni ak ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 523 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Juma Hudaýguly

GÖZLI ATA WE AKSIL ENE BARASYNDAKY ROWAÝATLAR  

Gözli ata taryhy şahsdyr, türkmen halkynyň milli guwanjydyr. Onuň hakyky ady Hasan ata Aşyky bolup, Gul Gedaýy edebi tahallusydyr. Taryhy o ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 556 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

DARGA WE ÇALBAŞ

Gadym-gadym zamanlarda Hazar deňziniň kenaryndaky obalaryň birinde balykçy aýaly, gyzy we ogly bilen agzybirlikde ýaşaýar eken. Şol döwürlerden bäri ýekenli gämini ... Doly oka»

Категория: Ertekiler | Просмотров: 655 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

KAKABAÝ SEÝITMYRADOW

Türkmen folkloryny öwrenmekde, halka ýaýratmakda birnäçe işleri eden alym Kakabaý Seýitmyradow. TYA-nyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynda kiçi ylmy işgär ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 464 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa

Polisiye Hikaye | ÇINÇIN

Çinçin’de bir gecekondudayım. Ankara’nın pek bilinmeyen varoşlarında, insanı hüzünlendiren eşyaları olan, perdeleri esrar dumanından renk değiştirmiş bir torbacın ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 459 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Doruk Ateş

EMELI AÑ HOWPLUMY WE NÄME ÜÇIN HOWPLY?

Hawa, emeli añyñ nämeleri edip biljekdigi ... Doly oka»
Категория: Tehnologiýa | Просмотров: 487 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

BAÝRAM WELBAÝRAMOW

Baýram Welbaýramow TYA-nyň Magtymguly adyndaky Dil we edebiýat institutynyň halk döredijiligi bölüminde işleýärkä, ýurdumyzyň ençeme welaýatlarynda, etraplarynda bolup tü ... Doly oka»

Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 517 | Добавил: Нawеran | Дата: 22.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şirinjemal Geldiýewa