MÄLIK DENAN ŞANYŇ BAŞDAN GEÇIREN WAKALARYNYŇ BEÝANY

Rowaýatçylar şeýle rowaýat we şeýle hekaýat edipdirler:
Hindistanda we Çyn-maçyn ülkelerinde bir atly patyşa, ýagny dünýä meşhur şa ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 529 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ŞONDA SEREDERIN BULUTDAN ÝERE

Gün geler başymdan gider dumanlar,
Güne guraşy deý çygly ýapragyň.
Ýüregimi çişirip ýaşamakdan ýeg,
Ýene "sözüm" bolar güýçli ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 539 | Добавил: ahallydan | Дата: 25.01.2019 | Teswirler (7) | Теги: Amangözel Gurbanowa

DEGIŞME ÄHEŇDE ÝAZYLAN GOŞGY

Topragyňy söýmek,
Il – güni söýmek,
Ozaldan kadadyr, ýok muňa şekim.
Ýöne il ýüzüne alkyş aýtman,
Ýürekden söýmäge borçludyr her k ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 584 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

ŞEMGUNYŇ BAŞDAN GEÇIREN WAKALARYNYŇ BEÝANY

Rowaýatçylar şeýle rowaýat edipdirler:
Gadym zamanlarda beni Ysraýylyň döwründe bir abyt we zahyt bar eken. Ol şeýle bir abyt (takwa) eken w ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 520 | Добавил: Нawеran | Дата: 25.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa