Академия Хорезмшах аль Мамуна II

Библиотеки «Дар альм», «Дом науки», «Академия» появились в Багдаде во время правления первых корифеев аббасов, корифей с ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 499 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Almaz Ýazberdiýew

■ Maşgala we är-aýalyň arasyndaky gatnaşyklar

1. Yslama görä maşgala durmuşy

"Nesihat diňleseň, ärniň äri sen,
Almasaň nesihat köpüň biri sen..."

Hezret ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 462 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mustafa Karataş

* * *

At toýnaklarynyň güpürdisini Möngözlüje ilki eşiden mahaly uzaklarda bir ýerde gök gübürdeýändir öýtdi. Özüne eşidilen sesi bolsa ol şol ýerdäki gümmür¬diniň bir çeti hökmünde kab ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 451 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

■ Bu kitap näme üçin türkmen diline geçirildi ?

Häzirki döwür, ösüşleriň we aň-düşünjäniň ýyldyrym çaltlygy bilen ösýän döwri. Ylmyň we tehnikanyň ösen döwründe döwletleriň arasyndaky gatna ... Doly oka»

Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 510 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Mustafa Karataş

* * *
Süňňüne ýara düşensoň Möngözlüje üçin geçmesi kyn külpetli günler başlandy. Ýek ýigrendigi siňeklerdir gögeýin indi onuň ýarasynyň töweregini bazar edişip ugrapdylar. Olar her gün gün g ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 448 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agageldi Allanazarow

ÇALPAWDAKY GURBAGALAR

Bahar paslynda howa sagatsaýyn üýtgäýýär. Gök ýüzi ýygy-ýygydan bulutlaşýar. Ynha birden hem ýagyş çisňäp başlaýar. Güneş tüýdülen pamyk übtüklerini ýada salýan bulu ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 469 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

“ALO, SAG-AMAN ÖRDÜŇIZMI?”

Wagt gijäniň ýaryndan ötende telefonyň jyňňyrdysyna tisginip oýandym. Bir topar ýazgylara güýmenip giç ýatypdym. Gözlerimi açalak-ýumalak edip, t ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 507 | Добавил: Şahymerdan | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şahymerdan Sary ogly

AGLAMA!

Dert dogmaň bagryny elek deý eläp,
Ýatybersin hesret çekip igleme.
Uzak gije başujymy eýeläp,
Mähribanym, maňa bakyp aglama!

Soňky günler tebil t ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 602 | Добавил: Nurdan | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (4) | Теги: Şähribossan Geldimämmedowa

ŞYGYRYÑ DÜŞÜNDIRIP BOLMAÝAN MYGYRY

1). Şygyr - bu biziñ aýamyza alanda sabyn köpürjiginiñ bulduraşýan ýukajyk gabygynda dünýäniñ hyýaly görnüşine syn edýän zadymyzdyr, o hyýaly dünýä sanl ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 526 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sedat Umran

* * *

Töwerekdäki gülleriň, ot-çöpleriň ysy bilen goşulyşyp gelen ýakymly ys Möngözlüjäni ýol üstünde saklady. Bu ys etiň, onda-da, täzeje etiň, şindi porsap zaýalanmaga ýetişmedik etiň ysy ... Doly oka»

Категория: Powestler | Просмотров: 477 | Добавил: Нawеran | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Agageldi Allanazarow

Bu gün maňa ýylgyraňok diýme, ýar,
Agyr degýär seniň bilen hoşlaşmak.
Dogry dälmiş ýakynlaňdan soraman,
Öz erkiňe halal söýgä baş goşmak.
Bilýän, õzgeleri agladanyňdan,
... Doly oka»

Просмотров: 463 | Добавил: Nurdan | Дата: 15.01.2019 | Teswirler (5) | Теги: Güljan Durdyýewa