Şan-şõhrat isteýip, hallan atmadym,
Pespäl gõwnüm, saña habar gatmadym,
Õzgäniñ pikirini boýna dakmadym,
Duýdum ýalñyşlarmy, hatalarymy
Yzarlap, ýyllaryñ hatarlaryny.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 553 | Добавил: Medinilla | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Miwe Tuwakbaýewa

LÄLELI ÝATLAMA

Işden çykyp, obamyza gaýdýan awtobusa mündim. Awtobusda adam azdy. Köp garaşdyrman awtobus obamyza tarap ýola düşdi. Sürüji radiony açdy. Radioda aýdymçy ýigit läle kakýan ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 684 | Добавил: Şirhan | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (3) | Теги: Şirhan Allaberdiýew

ISKITLER

Siz milyonlarsınız. Biz kıyamet kadar,
Deneyin savaşmayı bizle! 
İskitleriz! Serde Asyalılık var,
Bu çekik ve bu aç gözlerimizle!

Size yüzyıl, bize s ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aleksandr Blok

SÄHRA WE YŞK
    
Gadym zamanlarda bir baý adamyň gözel gyzy bar eken. Ol bir çopan ýigit bilen halaşyp, sähralykda pynhan duşuşýan ekeni. Günlerde bir gün baý muny aňypd ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 515 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Eziz Ykbal

■ А. Блок. Скифы. Поэма

Блок совсем еще не старый человек: ему должно быть лет 35.
Среди поэтов-символистов старой группы: Бальмонта, Брюсова, Сологуба - А. Блок может рассматриваться ... Doly oka»

Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 432 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Igor Terentýew

СКИФЫ

"Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно."

Владимир Соловьев

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сраз ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 510 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aleksandr Blok

SKIFLER we SAKLAR

Kimmerlerden soñky döwürde Kawkaz-Garadeñiz platosynda skifler döwri başlanýar.
Skifler (Scythians/saklar) b.e.öñ III asyrda Günorta Sibirden Rumyniýanyñ Danube d ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 560 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Halit Ýaşarkurt

113 ýaşly kitap dükany
    
Ýewropanyň iň owadan kitaphana dükanlarynyň biri bolan Portugaliýanyň «Lello» dükany döredilen gününiň 113 ýyllygyny belleýär. 190 ... Doly oka»

Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 453 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Edebi wakalar

Danalaryñ paýhas mekdebi

■ SEBÄPLERIÑ SEBÄBI

Derýanyñ ýakasyndan barýan ýolagçylaryñ biri tötänden çagalaryñ yzynda yzanda-çuwan boluşýan çirkin seslerini eşidipdir. Derýanyñ golaýy ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 450 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sadap Osmanowa

TÜRKMEN ENE-ATALARY NÄDIP DEKRETE (GÖWRELILIK RUGSADY) ÇYKÝAR

1. Biziň kanunçylygymyzda dekret nähili kesgitlenilýär?

Işleýän göwreli aýallara çaga dogumyndan öň we soň belli ... Doly oka»
Категория: Hukuk maslahathanasy | Просмотров: 616 | Добавил: Raýdaş | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maýagözel Baýramowa

ÝAŞLYK ÝATLAMASY

Howlymyzda bir tut agajy bardy,
Şahasyna guşlar gelip saýrardy,
Saýraşyp guşlaryñ uçuşy ýaly,
Günleñ kerwen gurap geçişi ýaly,
Şol tut ýylba-ýyldan ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 459 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (2) | Теги: Kakajan Tüýliýew

OKAÝAN IL OZAR...

■ Kitap okamaýan görýänini görer, kitap okaýan dünýäni görer.

■ Kitap geçeni, geljegi öwredýän dana.

■ Kitap bilen söhbetdeş bolsañ, ýüregiñ gysmaz.

< ... Doly oka»
Категория: Sözler | Просмотров: 495 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazjemal Annaýewa

ENE TOPRAK

Watan, seniñ toýlaryñy toýladym,
Daglaryñda, ýaýlalañda oýnadym,
Ýazlaryñda ýaýnap, unudan özüm.
Öwrenýärin daglaryñy, düzüñi
Hemem öñe sary urýaryn gadam ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 498 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Halyk Jumat

TÄZE TILSIMADYÑ OÝNY

Tehnikanyñ ösüp barşyny sähel ünsden düşürseñ, yza galjagyñ ujy iki däl. Ine, şu el telefonyna näme diýjek?! Ol bize diñe özara habarlaşmaga ýardam etmän, kelläme dynç ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 553 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (1) | Теги: Nurberdi Dädebaýew

TEKEPBIRIŇ TÄLEÝI

Öwgülidim,
Öwülýärdim birmahal.
Şol öwgüler az ýalydy heniz-de.
Men özümi öň hatarda saýýardym,
Başgalar süýrenip gelýärdi yzda.

Toýda, baý ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 472 | Добавил: Нawеran | Дата: 28.01.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew